IPPP3/443-1036/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwolnienia dla nabywanego paliwa gazowego przez spółdzielnię mieszkaniową.
IPPP3/443-1036/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. gospodarstwo domowe
 3. lokal użytkowy
 4. spółdzielnie
 5. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia dla nabywanego paliwa gazowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia dla nabywanego paliwa gazowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 7 budynkami wielorodzinnymi, w tym:

 1. 5 budynków z samymi lokalami mieszkaniowymi,
 2. 2 budynki z lokalami mieszkaniowymi i po jednym lokalu użytkowym.

Spółdzielnia nabywa paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00.

Ww. paliwo gazowe Spółdzielnia używa w celu ogrzania lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) i lokali użytkowych, a także paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00 używane jest w celu dostarczenia ciepłej wody do gospodarstw domowych stanowiących lokale mieszkalne oraz do lokali użytkowych.

Spółdzielnia używa gaz tylko i wyłącznie do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody ciepłej, nie posiada żadnych lokali, które wynajmuje na potrzeby działalności gospodarczej czy handlowej. Wszelkie opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę regulowane są przez mieszkańców opłatami eksploatacyjnymi (czynsze). Spółdzielnia nie wystawia w tym zakresie żadnych faktur. Spółdzielnia nie jest więc przedsiębiorstwem pośredniczącym w sprzedaży gazu.

Spółdzielnia złożyła w dacie 27 listopada 2013 r. do P. „Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” zaznaczając udział procentowy 100% naliczenia podatku akcyzowego w wysokości 1,28 zł/GJ, tj. pkt 5 oświadczenia, który brzmi:

na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym)”.

Podstawą tak złożonego oświadczenia był fakt, iż Spółdzielnia nie spełnia warunków zwolnienia z podatku akcyzowego o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 1 lit. „a” ustawy o podatku akcyzowym, gdyż przekracza ogranicznik ilościowy nabycia gazu w skali roku w ilości 8.000 m3.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia nabywając paliwa gazowe o kodzie CN 2711 21 00 i przeznaczając je wyłącznie na potrzeby ogrzewania mieszkań i podgrzania ciepłej wody podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego w myśl art. 31b ust. 2 pkt 1 i art. 31b ust. 6 pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym...

Intencją wystąpienia Spółdzielni jest uzyskanie od Izby Skarbowej potwierdzenia prawidłowości interpretacji przepisów zdarzenia przyszłego, które stanowić będzie podstawę do wystąpienia do P. z korektą złożonych oświadczeń o zaniechaniu naliczenia podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Mając na uwadze stan obecny i przyszły Spółdzielnia nabywa paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00 na potrzeby ogrzewania lokali mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody w ilościach większych niż 8.000 m3 dla każdego z budynków.

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawo do zastosowania/skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego zawartego/określonego w art. 31b ust. 2 pkt 1 i art. 31b ust. 6 pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym, który brzmi:

Art. 31b ust. 2 pkt 1

ust. 2 - Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodzie CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe.

Art. 31b ust. 6 pkt 3

ust. 6 - Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

pkt 3 - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:

 1. o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
 2. o kodzie CN 2711 21 00

w ilościach większych niż określone w pkt 1 (dla budynków gdzie znajdują się same lokale mieszkalne).

Natomiast dla dwóch budynków Spółdzielnia nabywa też paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00 na potrzeby ogrzewania lokali i przygotowania wody ciepłej w ilościach większych niż 8000 m3, w których występują lokale mieszkalne i użytkowe, Spółdzielnia ma prawo do zastosowania/skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego dla ilości gazu zużytego na potrzeby lokali mieszkalnych - przez zastosowanie art. 31b ust. 2 pkt 1, art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. c) Ustawy o podatku akcyzowym, który brzmi jak w treści powołanej powyżej, a dla ilości gazu przypadającej dla lokali użytkowych na ich ogrzanie i przygotowanie wody ciepłej nie zastosowano by zwolnienia z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Jednocześnie w świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Na mocy art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Przy czym zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8, tj.:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników.

Z powyższych przepisów wynika, że zasadą jest opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi. Tym niemniej ustawodawca przewidział zwolnienia dla czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe.

Na mocy art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy – zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

W myśl art. 31b ust. 6 ustawy – warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

 1. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 – sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10.650 metrów sześciennych rocznie;
 2. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 – sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h – wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1.000 metrów sześciennych rocznie;
 3. w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:
  1. o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
  2. o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1,
  3. o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 7 budynkami wielorodzinnymi, w tym:

 1. 5 budynków z samymi lokalami mieszkaniowymi,
 2. 2 budynków z lokalami mieszkaniowymi i po jednym lokalu użytkowym.

Spółdzielnia nabywa paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00.

Ww. paliwo gazowe Spółdzielnia używa w celu ogrzania lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) i lokali użytkowych, a także w celu dostarczenia ciepłej wody do gospodarstw domowych stanowiących lokale mieszkalne oraz do lokali użytkowych.

Spółdzielnia złożyła w dacie 27 listopada 2013 r. do P. „Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” zaznaczając udział procentowy 100% naliczenia podatku akcyzowego w wysokości 1,28 zł/GJ, tj. pkt 5 oświadczenia, który brzmi:

na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym)”.

Podstawą tak złożonego oświadczenia był fakt, iż Spółdzielnia nie spełnia warunków zwolnienia z podatku akcyzowego o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 1 lit. „a” ustawy o podatku akcyzowym, gdyż przekracza ogranicznik ilościowy nabycia gazu w skali roku w ilości 8.000 m3.

Wątpliwości Spółdzielni dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego dla nabywanych wyrobów gazowych w sytuacji opisanej powyżej.

Należy zauważyć, że w myśl ww. przepisu art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

Ustawodawca wskazał w art. 31b ust. 8 ustawy, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy, nie zawarł jednak definicji legalnej pojęcia „gospodarstwo domowe”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „gospodarstwo” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „domowy” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych).

Zgodnie zatem z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, aby czynności podlegające co do zasady opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, mogły być zwolnione od akcyzy, ww. wyroby gazowe powinny być przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe (pomieszczenia mieszkalne).

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) – celem spółdzielni mieszkaniowej (...) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Z powyższych okoliczności oraz z przedstawionych przepisów prawa wynika, że Spółdzielnia, jako finalny nabywca gazowy, działający w imieniu członków Spółdzielni i ich rodzin, prowadzących gospodarstwa domowe, może nabyć wyroby gazowe o kodach 2705 00 00, 2711 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 zwolnione od akcyzy, w przypadku gdy będą przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe będące w zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie w myśl art. 31b ust. 6 pkt 3 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00 oraz kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określona w pkt 1 ww. przepisu i kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określona w pkt 2, warunkiem zwolnienia jest złożenie przez Spółdzielnię nabywającą ww. wyroby gazowe oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia nabywa wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż 8.000 m3.

Jest ona zatem zobowiązana do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ww. art. 31b ust. 6 pkt 3 ustawy.

W związku z tym faktem, dla budynków, w których znajdują się same lokale mieszkalne, złożenie oświadczenia, że nabywane wyroby gazowe nie są używane na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego (w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej) powoduje, że całość nabywanych wyrobów gazowych korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego, na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy.

Dla budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, złożone oświadczenie o ilości wyrobów gazowych używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych, skutkuje tym, że nabyte na potrzeby lokali mieszkalnych wyroby gazowe do celów opałowych (ogrzewania i przygotowania ciepłej wody) są zwolnione od podatku akcyzowego, natomiast opodatkowane podatkiem akcyzowym są te wyroby zużywane na potrzeby lokali użytkowych.

Zatem stanowisko Spółdzielni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.