Gospodarstwo domowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo domowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sie

Istota:

Brak zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych na potrzeby opałowe mieszkań wynajmowanych przez podmiot dokonujący ich zużycia

Fragment:

A contrario, zwolnienie na podstawie powyższej regulacji, nie odnosi się do wyrobów gazowych zużywanych przez inne podmioty niż wymienione w tej normie prawnej, nawet jeśli ciepło wytworzone w ten sposób używane jest do ogrzewania gospodarstw domowych. Mając na uwadze powyższe przepisy, stosowanie zwolnienia dla gospodarstw domowych zależy m.in. od określenia czy podmiot nabywający spełnia definicję gospodarstwa domowego. Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji tego pojęcia, dlatego przyjmując definicję zawartą w słowniku PWN należy wskazać, że gospodarstwo domowe to „ ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu ”. Dodatkowo można przytoczyć definicję tego pojęcia formułowaną przez GUS, który gospodarstwo domowe rozumie jako „ zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach ”. (Jest to tzw. definicja ekonomiczna, stosowana przez GUS we wszystkich dotychczasowych spisach ludności i mieszkań, jak również – z nieznacznymi modyfikacjami – w badaniach reprezentacyjnych prowadzonych w gospodarstwach domowych).

2016
17
gru

Istota:

Zwolnienie wyrobu gazowego

Fragment:

Natomiast kwestia przeznaczenia - w tym przypadku wyrobów gazowych do celów opałowych przez gospodarstwa domowe - wynikająca z uregulowań art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy koresponduje dodatkowo z przepisem art. 31b ust. 8 ustawy. Stanowi on, że na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach. Przy czym z przepisu art. 31b ust. 8 ustawy wynika, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe, jednakże ustawa nie zawiera definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „ gospodarstwo ” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „ domowy ” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Zatem gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych).

2015
30
lip

Istota:

Czy Wspólnota Mieszkaniowa z mocy Ustawy, jako gospodarstwo domowe nie podlegała w momencie zakupu zwolnieniu z podatku akcyzowego?

Fragment:

Odrębnie należy rozstrzygnąć kwestię czy Wspólnocie Mieszkaniowej przysługiwało/przysługuje zwolnienie od podatku dla wyrobów węglowych nabytych na potrzeby gospodarstw domowych. Zgodnie bowiem z cytowanym wyżej art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 19 września 2013 r.) oraz art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 20 września 2013 r.) zwalnia się od akcyzy (...) wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (...). Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera jednak definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Odwołać należy się zatem do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika j. polskiego, wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że gospodarstwo to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast domowy - str. 144 - to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych). Interpretacja językowa wskazuje zatem, że dla celów zwolnienia z akcyzy wyroby węglowe muszą być zużywane przez gospodarstwo domowe.

2015
9
cze

Istota:

Wspólnota Mieszkaniowa winna proporcjonalnie dokonać zakupu węgla do celów zużycia objętego zwolnieniem na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz do celów zużycia wyłączonego z zakresu zwolnień (opodatkowanego akcyzą).

Fragment:

Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych). Interpretacja językowa wskazuje zatem, że dla celów zwolnienia z akcyzy wyroby węglowe musza być zużywane przez gospodarstwo domowe. Tym samym podmiot korzystający ze zwolnienia w trybie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, zobligowany jest nadać nabytym wyrobom węglowym określone przeznaczenie, tj. w rozpatrywanym przypadku muszą być one zużyte przez gospodarstwo domowe (generalnie przez pomieszczenia mieszkalne). W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku Wspólnota Mieszkaniowa, działająca w imieniu ogółu właścicieli prowadzonych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w danej nieruchomości, zużywa wyroby węglowe zarówno do ogrzewania pomieszczeń lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych), a także biura i lokali użytkowych. Zatem stwierdzić należy, że zużywany przez Wspólnotę Mieszkaniową węgiel w celu ogrzania budynku składającego się z lokali mieszkalnych i użytkowych, będzie objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, w części służącej dostarczeniu ciepła do lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) należących do Wspólnoty.

2015
18
lut

Istota:

Prawo do zwolnienia dla nabywanego paliwa gazowego przez spółdzielnię mieszkaniową.

Fragment:

Należy zauważyć, że w myśl ww. przepisu art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Ustawodawca wskazał w art. 31b ust. 8 ustawy, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy, nie zawarł jednak definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „ gospodarstwo ” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „ domowy ” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych). Zgodnie zatem z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, aby czynności podlegające co do zasady opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, mogły być zwolnione od akcyzy, ww. wyroby gazowe powinny być przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe (pomieszczenia mieszkalne).

2015
5
lut

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy - prawidłowe; Dom Dziecka w ...., przy nabyciu wyrobów węglowych może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jako gospodarstwo domowe.

Fragment:

Kierownik Domu Dziecka w .... lub osoba przez niego upoważniona będzie potwierdzał podpisem przeznaczenie ww. wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy jako zużycie przez gospodarstwo domowe. Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że ustawa o podatku akcyzowym, na potrzeby zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych nie zawiera definicji legalnej zwrotu „ gospodarstwo domowe ”, ani też nie odsyła do konkretnych aktów prawnych w tym zakresie. W celu jednoznacznego określenia zakresu podmiotowego zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, to jest zwolnienia od akcyzy czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, należy odwołać się do językowego znaczenia sformułowania „ gospodarstwo domowe ”. Zgodnie z Encyklopedią PWN / www.encyklopedia.pwn.pl/ , gospodarstwo domowe jest to zespół osób razem zamieszkujących i utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiącymi rodziny. Do gospodarstwa domowego zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się. W ujęciu statystycznym, przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

2014
16
lis

Istota:

 • ma zastosowanie zwolnienie z podatku akcyzowego z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy w sytuacji nabycia przez Spółdzielnię wyrobów gazowych z przeznaczeniem do ogrzania i dostarczenia ciepłej wody gospodarstwom domowym znajdującym się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni;
 • wyroby gazowe nabywane przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni nie korzystają z ww. zwolnienia i powinny być zakupione w cenie obejmującej podatek akcyzowy;
 • nabycie przedmiotowego gazu przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni po cenie zawierającej podatek akcyzowy nie wypełnia przesłanki ustawowej do uznania Spółdzielni za podatnika podatku akcyzowego. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku akcyzowego na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, w sytuacji nabycia przez Spółdzielnię przedmiotowego gazu w zwolnieniu od akcyzy (po cenie niezawierającej podatku akcyzowego) i zużycia przedmiotowego gazu w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni, a zatem do celów innych niż zwolnione.
 • Fragment:

  Tym samym Wnioskodawca w celu nabycia ww. wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia (do celów opałowych przez gospodarstwa domowe) winien złożyć sprzedawcy tych wyrobów stosowne oświadczenie o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe (na ogrzanie i dostarczenie ciepłej wody do biura Spółdzielni), określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności sprawy przedstawione we wniosku, należy stwierdzić, że: ma zastosowanie zwolnienie z podatku akcyzowego z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy w sytuacji nabycia przez Spółdzielnię wyrobów gazowych z przeznaczeniem do ogrzania i dostarczenia ciepłej wody gospodarstwom domowym znajdującym się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni i Spółdzielnia nabywa ww. wyroby gazowe bez naliczonej w cenie akcyzy, pod warunkiem złożenia przez Spółdzielnię sprzedawcy ww. wyrobów stosownego oświadczenia, o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 lit.b ustawy. Z kolei wyroby gazowe nabywane przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni nie korzystają z ww. zwolnienia i powinny być zakupione w cenie obejmującej podatek akcyzowy; nabycie przedmiotowego gazu przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni po cenie zawierającej podatek akcyzowy nie wypełnia przesłanki ustawowej do uznania Spółdzielni za podatnika podatku akcyzowego.

  2014
  4
  lis

  Istota:

  Zwolnienie od podatku nabywanego paliwa gazowego

  Fragment:

  Należy zauważyć, że w myśl ww. przepisu art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Ustawodawca wskazał w art. 31b ust. 8 ustawy, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy, jednakże ustawa nie zawiera definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „ gospodarstwo ” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „ domowy ” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych). Zgodnie zatem z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, aby czynności podlegające co do zasady opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, mogły być zwolnione od akcyzy, ww. wyroby gazowe powinny być przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe (pomieszczenia mieszkalne).

  2014
  2
  lis

  Istota:

  Możliwość zwolnienia zużycia gazu z opodatkowania akcyzą

  Fragment:

  Definicja gospodarstwa domowego w ustawie o podatku akcyzowym nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości w odniesieniu do stosowania zwolnienia. W interpretacjach indywidualnych dotyczących zwolnienia gospodarstw domowych, wydawanych na gruncie zwolnienia przewidzianego dla sprzedaży wyrobów węglowych, organy odwołują się do wykładni językowej pojęcia gospodarstwa domowego. Z "Małego słownika j. polskiego", Wydawnictwo Naukowe PWN wynika, że gospodarstwo to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast domowy to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych). Z kolei w spisach ludności, gospodarstwo domowe definiowane jest jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zakres podmiotowy zwolnienia jest szeroki i obejmuje również spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2012 r. nr IPTPP3/443A-97/12-3/KK ).

  2014
  14
  maj

  Istota:

  Wolnienie dla gazu nabywanego przez Zakład dla kotłowni gazowych zaopatrujących w ciepło gospodarstwa domowe w budynkach komunalnych

  Fragment:

  Z treści wniosku wynika, że nabywane przez Zakład paliwo gazowe nie jest zużywane przez gospodarstwa domowe, a przez Zakład, który jest zarządcą dostarczającym na użytek gospodarstw domowych ciepło do celów ogrzewania i ciepłej wody. Zakład zużywając wyroby gazowe dostarcza ciepło do celów ogrzewania i ciepłej wody na użytek lokali mieszkalnych, lecz nie oznacza to, że wyroby gazowe zużywane są przez gospodarstwa domowe (zespół gospodarstw domowych). Lokale mieszkalne zużywają tylko ciepło wyprodukowane przez Zakład. Zatem w analizowanym przypadku nie następuje zużycie wyrobów gazowych przez gospodarstwa domowe. Tym samym Zakład względem gazu nabywanego do kotłowni gazowych zaopatrujących w ciepło gospodarstwa domowe w budynkach komunalnych nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. Zakład powinien nabywać wyroby gazowe do kotłowni zaopatrujących w ciepło gospodarstwa domowe na zasadach ogólnych z akcyzą zapłaconą w cenie wyrobów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.