Gospodarstwo domowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo domowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Prawo do nabycia w ramach zwolnienia paliwa gazowego oraz konieczności złożenia informacji, że nabyte paliwo gazowe będzie zużyte wyłącznie na cele gospodarstwa domowego.

Fragment:

Wykładnia art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, prowadzi do wniosku, że warunkiem zasadności zastosowania zwolnienia względem wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych, jest ich nabycie i docelowe zużywanie przez podmioty wskazane w tym przepisie, a więc przez gospodarstwa domowe. A contrario, zwolnienie na podstawie powyższej regulacji, nie odnosi się do wyrobów gazowych nabywanych przez podmioty nieuprawnione i zużywanych przez inne podmioty (gospodarstwa domowe). Mając na uwadze powyższe przepisy, stosowanie zwolnienia dla gospodarstw domowych zależy m.in. od określenia czy podmiot nabywający spełnia definicję gospodarstwa domowego. Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji tego pojęcia, dlatego przyjmując definicję zawartą w słowniku PWN należy wskazać, że gospodarstwo domowe to „ ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu ”. Dodatkowo można przytoczyć definicję tego pojęcia formułowaną przez GUS, który gospodarstwo domowe rozumie jako „ zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach ”. (Jest to tzw. definicja ekonomiczna, stosowana przez GUS we wszystkich dotychczasowych spisach ludności i mieszkań, jak również – z nieznacznymi modyfikacjami - w badaniach reprezentacyjnych prowadzonych w gospodarstwach domowych).

2018
6
gru

Istota:

Beneficjentem zwolnienia z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy mogą być tylko gospodarstwa domowe w stosunku do wyrobów węglowych, które zostały przez nie nabyte i zużyte we własnym zakresie, natomiast podmioty, które wynajmują lokale lub nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, nie są uprawnione do nabywania wyrobów węglowych ze zwolnieniem od akcyzy na cele opałowe gospodarstw domowych.

Fragment:

Treść przepisu art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że do korzystania ze zwolnienia określonego tym przepisem w zakresie gospodarstw domowych uprawnione są jedynie gospodarstwa domowe, które nabywają wyroby węglowe i zużywają je w celach opałowych. Posługując się przyimkiem „ przez ” w wyrażeniu „ przez gospodarstwa domowe ” prawodawca wskazał, że dla zastosowania zwolnienia z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy konieczne jest, aby wyroby gazowe zostały zużyte przez gospodarstwa domowe, a nie przez inny podmiot, nawet jeżeli z wytworzonych w ten sposób ciepła i ciepłej wody ostatecznie korzystać będą gospodarstwa domowe. Oznacza to, że beneficjentem tego zwolnienia mogą być tylko gospodarstwa domowe w stosunku do wyrobów węglowych, które zostały przez nie nabyte i zużyte we własnym zakresie. W przypadku, gdy nabywcą wyrobów węglowych jest finalny nabywca węglowy, inny niż gospodarstwo domowe, a wyroby te są przeznaczone do celów opałowych w gospodarstwach domowych, sprzedaż tych wyrobów podlega zwolnieniu od akcyzy tylko w przypadku, gdy podmiotem nabywającym jest podmiot działający w imieniu gospodarstw domowych, taki jak wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Działalnością spółdzielni mieszkaniowych, podobnie jak wspólnot mieszkaniowych, jest bowiem reprezentowanie ogółu gospodarstw domowych tworzących wspólnotę lub zrzeszonych w ramach spółdzielni.

2018
26
sie

Istota:

Brak zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych na potrzeby opałowe mieszkań wynajmowanych przez podmiot dokonujący ich zużycia

Fragment:

A contrario, zwolnienie na podstawie powyższej regulacji, nie odnosi się do wyrobów gazowych zużywanych przez inne podmioty niż wymienione w tej normie prawnej, nawet jeśli ciepło wytworzone w ten sposób używane jest do ogrzewania gospodarstw domowych. Mając na uwadze powyższe przepisy, stosowanie zwolnienia dla gospodarstw domowych zależy m.in. od określenia czy podmiot nabywający spełnia definicję gospodarstwa domowego. Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji tego pojęcia, dlatego przyjmując definicję zawartą w słowniku PWN należy wskazać, że gospodarstwo domowe to „ ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu ”. Dodatkowo można przytoczyć definicję tego pojęcia formułowaną przez GUS, który gospodarstwo domowe rozumie jako „ zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach ”. (Jest to tzw. definicja ekonomiczna, stosowana przez GUS we wszystkich dotychczasowych spisach ludności i mieszkań, jak również – z nieznacznymi modyfikacjami – w badaniach reprezentacyjnych prowadzonych w gospodarstwach domowych).

2016
17
gru

Istota:

Zwolnienie wyrobu gazowego

Fragment:

Natomiast kwestia przeznaczenia - w tym przypadku wyrobów gazowych do celów opałowych przez gospodarstwa domowe - wynikająca z uregulowań art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy koresponduje dodatkowo z przepisem art. 31b ust. 8 ustawy. Stanowi on, że na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach. Przy czym z przepisu art. 31b ust. 8 ustawy wynika, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe, jednakże ustawa nie zawiera definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „ gospodarstwo ” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „ domowy ” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Zatem gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych).

2015
30
lip

Istota:

Czy Wspólnota Mieszkaniowa z mocy Ustawy, jako gospodarstwo domowe nie podlegała w momencie zakupu zwolnieniu z podatku akcyzowego?

Fragment:

Odrębnie należy rozstrzygnąć kwestię czy Wspólnocie Mieszkaniowej przysługiwało/przysługuje zwolnienie od podatku dla wyrobów węglowych nabytych na potrzeby gospodarstw domowych. Zgodnie bowiem z cytowanym wyżej art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 19 września 2013 r.) oraz art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 20 września 2013 r.) zwalnia się od akcyzy (...) wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (...). Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera jednak definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Odwołać należy się zatem do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika j. polskiego, wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że gospodarstwo to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast domowy - str. 144 - to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych). Interpretacja językowa wskazuje zatem, że dla celów zwolnienia z akcyzy wyroby węglowe muszą być zużywane przez gospodarstwo domowe.

2015
9
cze

Istota:

Wspólnota Mieszkaniowa winna proporcjonalnie dokonać zakupu węgla do celów zużycia objętego zwolnieniem na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz do celów zużycia wyłączonego z zakresu zwolnień (opodatkowanego akcyzą).

Fragment:

Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych). Interpretacja językowa wskazuje zatem, że dla celów zwolnienia z akcyzy wyroby węglowe musza być zużywane przez gospodarstwo domowe. Tym samym podmiot korzystający ze zwolnienia w trybie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, zobligowany jest nadać nabytym wyrobom węglowym określone przeznaczenie, tj. w rozpatrywanym przypadku muszą być one zużyte przez gospodarstwo domowe (generalnie przez pomieszczenia mieszkalne). W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku Wspólnota Mieszkaniowa, działająca w imieniu ogółu właścicieli prowadzonych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w danej nieruchomości, zużywa wyroby węglowe zarówno do ogrzewania pomieszczeń lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych), a także biura i lokali użytkowych. Zatem stwierdzić należy, że zużywany przez Wspólnotę Mieszkaniową węgiel w celu ogrzania budynku składającego się z lokali mieszkalnych i użytkowych, będzie objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, w części służącej dostarczeniu ciepła do lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) należących do Wspólnoty.

2015
18
lut

Istota:

Prawo do zwolnienia dla nabywanego paliwa gazowego przez spółdzielnię mieszkaniową.

Fragment:

Należy zauważyć, że w myśl ww. przepisu art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Ustawodawca wskazał w art. 31b ust. 8 ustawy, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy, nie zawarł jednak definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „ gospodarstwo ” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „ domowy ” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych). Zgodnie zatem z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, aby czynności podlegające co do zasady opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, mogły być zwolnione od akcyzy, ww. wyroby gazowe powinny być przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe (pomieszczenia mieszkalne).

2015
5
lut

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy - prawidłowe; Dom Dziecka w ...., przy nabyciu wyrobów węglowych może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jako gospodarstwo domowe.

Fragment:

Kierownik Domu Dziecka w .... lub osoba przez niego upoważniona będzie potwierdzał podpisem przeznaczenie ww. wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy jako zużycie przez gospodarstwo domowe. Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że ustawa o podatku akcyzowym, na potrzeby zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych nie zawiera definicji legalnej zwrotu „ gospodarstwo domowe ”, ani też nie odsyła do konkretnych aktów prawnych w tym zakresie. W celu jednoznacznego określenia zakresu podmiotowego zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, to jest zwolnienia od akcyzy czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, należy odwołać się do językowego znaczenia sformułowania „ gospodarstwo domowe ”. Zgodnie z Encyklopedią PWN / www.encyklopedia.pwn.pl/ , gospodarstwo domowe jest to zespół osób razem zamieszkujących i utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiącymi rodziny. Do gospodarstwa domowego zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się. W ujęciu statystycznym, przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

2014
16
lis

Istota:

 • ma zastosowanie zwolnienie z podatku akcyzowego z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy w sytuacji nabycia przez Spółdzielnię wyrobów gazowych z przeznaczeniem do ogrzania i dostarczenia ciepłej wody gospodarstwom domowym znajdującym się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni;
 • wyroby gazowe nabywane przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni nie korzystają z ww. zwolnienia i powinny być zakupione w cenie obejmującej podatek akcyzowy;
 • nabycie przedmiotowego gazu przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni po cenie zawierającej podatek akcyzowy nie wypełnia przesłanki ustawowej do uznania Spółdzielni za podatnika podatku akcyzowego. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku akcyzowego na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, w sytuacji nabycia przez Spółdzielnię przedmiotowego gazu w zwolnieniu od akcyzy (po cenie niezawierającej podatku akcyzowego) i zużycia przedmiotowego gazu w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni, a zatem do celów innych niż zwolnione.
 • Fragment:

  Tym samym Wnioskodawca w celu nabycia ww. wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia (do celów opałowych przez gospodarstwa domowe) winien złożyć sprzedawcy tych wyrobów stosowne oświadczenie o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe (na ogrzanie i dostarczenie ciepłej wody do biura Spółdzielni), określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności sprawy przedstawione we wniosku, należy stwierdzić, że: ma zastosowanie zwolnienie z podatku akcyzowego z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy w sytuacji nabycia przez Spółdzielnię wyrobów gazowych z przeznaczeniem do ogrzania i dostarczenia ciepłej wody gospodarstwom domowym znajdującym się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni i Spółdzielnia nabywa ww. wyroby gazowe bez naliczonej w cenie akcyzy, pod warunkiem złożenia przez Spółdzielnię sprzedawcy ww. wyrobów stosownego oświadczenia, o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 lit.b ustawy. Z kolei wyroby gazowe nabywane przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni nie korzystają z ww. zwolnienia i powinny być zakupione w cenie obejmującej podatek akcyzowy; nabycie przedmiotowego gazu przez Spółdzielnię w celu ogrzania i dostarczenia ciepłej wody do biura Spółdzielni po cenie zawierającej podatek akcyzowy nie wypełnia przesłanki ustawowej do uznania Spółdzielni za podatnika podatku akcyzowego.

  2014
  4
  lis

  Istota:

  Zwolnienie od podatku nabywanego paliwa gazowego

  Fragment:

  Należy zauważyć, że w myśl ww. przepisu art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Ustawodawca wskazał w art. 31b ust. 8 ustawy, co nie jest uznawane za gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy, jednakże ustawa nie zawiera definicji legalnej pojęcia „ gospodarstwo domowe ”. Zatem należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że „ gospodarstwo ” to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast „ domowy ” (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych). Zgodnie zatem z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, aby czynności podlegające co do zasady opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, mogły być zwolnione od akcyzy, ww. wyroby gazowe powinny być przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe (pomieszczenia mieszkalne).