Gospodarstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
cze

Istota:

Darowizna gospodarstwa oraz obowiązek korekty.

Fragment:

Gospodarstwo rolne, które aktualnie Wnioskodawca posiada nie stanowi współwłasności małżeńskiej: do ww. składników nie mają prawa inne osoby, gospodarstwo rolne nie posiada papierów wartościowych, posiada konto bankowe, na które wpływają wartości ze sprzedaży produktów oraz za pomocą konta regulowane są inne zobowiązania, gospodarstwo rolne nie posiada koncesji, licencji, zezwoleń, gospodarstwo rolne ma prawa majątkowe w postaci dopłat bezpośrednich z agencji RiMR, w związku z prowadzeniem działalności rolniczej prowadzona jest ewidencja nabyć i dostaw dla potrzeb VAT na podstawie wystawionych i otrzymanych faktur VAT. Powyższe gospodarstwo jest wyodrębnione organizacyjnie tj. posiada grunty rolne oraz zespół maszyn i urządzeń niezbędnych do jego kompleksowej obsługi. Gospodarstwo jest też wyodrębnione finansowo-przychody ze sprzedaży produktów oraz dopłaty z agencji RiMR wpływają na rachunek bankowy. Posiada zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazanie w drodze darowizny bratu gospodarstwa rolnego o powierzchni 12,8 ha wraz z maszynami i inwentarzem (...)

2017
11
sty

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego od środków trwałych w ramach darowizny gospodarstwa rolnego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 3 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego od środków trwałych w ramach darowizny gospodarstwa rolnego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego (w Gminie ...) o powierzchni ogółem 5,3182 ha tj. 2,1114 hap. Od 4 października 2012 r. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca odliczał należny podatek VAT od zakupionych środków trwałych. W bieżącym roku zamierza dokonać przekazania synowi całości gospodarstwa wraz z zakupionymi maszynami, budynkami, inwentarzem, zapasami rolniczymi na zasadach darowizny. Od dnia przejęcia gospodarstwa syn Wnioskodawcy chce zostać czynnym płatnikiem VAT, co oznacza, że przekazany majątek trwały będzie nadal służył działalności opodatkowanej VAT. Po przekazaniu gospodarstwa synowi, Wnioskodawca nie zamierza kontynuować działalności rolniczej jako zarejestrowany podatnik VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazując synowi całość gospodarstwa wraz z maszynami, budynkami, inwentarzem i zapasami rolniczymi Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu VAT odzyskanego od środków trwałych zakupionych do gospodarstwa? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazane gospodarstwo będzie nadal mogło kontynuować dotychczas prowadzoną produkcję rolniczą w takim samym zakresie jak była dotychczas prowadzona.

2016
19
maj

Istota:

- Czy po zmianie treści przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej ma znaczenie dla obowiązku podatkowego w tym podatku (od umowy sprzedaży) przy powiększeniu gospodarstwa rolnego, przez którego z małżonków i kiedy uprzednio nabyte zostały grunty, które już wchodzą w skład wspólnie prowadzonego i powiększanego przez małżonków gospodarstwa rolnego? - Jeśli małżonkowie we wspólności ustawowej prowadzą wspólne gospodarstwo rolne będące w ich posiadaniu, a składające się z gruntów, które oddzielnie uprzednio nabyli to czy mogą skorzystać ze zwolnienia w tym podatku od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 9 pkt 2 ww. ustawy? - Czy ewentualnie ma w takiej sytuacji znaczenie pod jakie ubezpieczenie podlegają małżonkowie – KRUS czy ZUS?

Fragment:

Zgodnie z treścią tego przepisu od 1 stycznia 2016 r. zwalnia się od tego podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, pod warunkiem, że w wyniku dokonania czynności zostanie powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Pierwsza część tego przepisu nie budzi wątpliwości co do gruntów stanowiących gospodarstwo rolne. Przepis ten odwołuje się do ustawy o podatku rolnym. Warunek, który został w nim zawarty dotyczy nabycia skutkującego m.in. powiększeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia tego przepisu – w aktualnej treści nie zawarto wymogu, by nabywane grunty weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej.

2015
25
mar

Istota:

Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabywcy, który posiada gospodarstwo rolne, nabywa przedmiotową nieruchomość do swojego gospodarstwa rolnego, z zamiarem i celem dalszego jego prowadzenia oraz, że nabywana nieruchomość nie utraci charakteru rolnego, co oświadczył w akcie notarialnym, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabywcy, który posiada gospodarstwo rolne, nabywa przedmiotową nieruchomość do swojego gospodarstwa rolnego, z zamiarem i celem dalszego jego prowadzenia oraz, że nabywana nieruchomość nie utraci charakteru rolnego, co oświadczył w akcie notarialnym, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nie powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako, że zawarcie umowy sprzedaży części gospodarstwa rolnego powoduje spełnienie dyspozycji ustawodawcy z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zwolnienia Wnioskodawcy od tego podatku od przychodu, który uzyskał ze sprzedaży. Spełnione są bowiem przesłanki, a to: zbywana jest nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, grunty wskutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego ze względu na faktyczny zamiar nabywcy i cel nabycia. Nabywca włączył nabytą nieruchomość do swojego gospodarstwa rolnego z zamiarem i celem dalszego jego prowadzenia oraz, zapewnił, że nabywana nieruchomość nie utraci charakteru rolnego. Wskutek sprzedaży nie nastąpiło więc przekształcenie sposobu użytkowania, a tym samym działki nie straciły charakteru rolnego.

2014
26
lip

Istota:

Czy powyższe zdarzenie jest zwolnione od podatku dochodowego, mimo że nie upłynęło 5 lat od nabycia gospodarstwa?

Fragment:

Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca wskazał, że wraz z siostrą 5 lipca 2013 r. sprzedał całość gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodziły grunty orne o powierzchni 4,13 ha, łąki o powierzchni 0,48 ha, nieużytki rolne o powierzchni 0,19 ha, działka gruntu ornego, pastwiska i użytki rolne zabudowane (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, oborą, stodołą i budynkiem gospodarczym) o powierzchni 0,36 ha, las o powierzchni 0,2 ha. Nabywca oświadczył, że nabywa gospodarstwo rolne w celu prowadzenia na nim działalności rolnej. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny w kontekście cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że bezdyskusyjnym warunkiem, od którego zależy w ogóle możliwość odwołania się do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest aby zbywana nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne a więc obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

2014
9
kwi

Istota:

Opodatkowanie przychodów z wynajmu pokoi gościnnych

Fragment:

Wnioskodawca zaznacza, że spełnia wszystkie pięć warunków potrzebnych do zwolnienia z podatku: posiada pięć pokoi, budynek jest mieszkalny, teren jest wiejski, gmina wiejska, gospodarstwo rolne o pow. 1,2726 ha przeliczeniowych, goście są przyjmowani tylko na wypoczynek. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, które produkuje zdrową żywność - wszystkie warzywa, owoce, drób, jaja ekologiczne. Produkowane są również przetwory, konfitury według przedwojennego przepisu bez smażenia i pasteryzacji. Na zimę gromadzone są surowe owoce oraz inne przetwory z użyciem ekologicznych produktów. W gospodarstwie znajduje się też miejsce na wypoczynek i zabawę dla dzieci: basen, piaskownica, boisko, wydzielony plac zabaw. Wnioskodawca stwierdził, że jest bardzo trudno o prawdziwych turystów z dziećmi, również zagranicznych, mimo pobliskiego, oddalonego o 2 km Zamku, przepięknego kościoła gotyckiego i romańskiego, krytego basenu oraz pierwszego basenu o wymiarach olimpijskich, wybudowanego w Gminie L., pięknych lasów Stobrawskich, jak również świeżowybudowanej przystani i szlaku polichromii. Wnioskodawca ma nadzieję, że teren Gminy jeszcze bardziej się rozwinie i będzie można gościć różnych gości, nie powstydzić się własnego gospodarstwa i gościnności. Wnioskodawca zaznaczył, że Jego gospodarstwo bardzo ucierpiało w powodzi w lipcu 1997 r., podczas której została doszczętnie zniszczona i zalana rodzinna firma.

2014
28
mar

Istota:

1. Czy Wnioskodawca będzie płacił podatek od 1/2 spadku po małżonku i procentowo w jakiej wysokości jeżeli przekaże całość gospodarstwa przed upływem 5 lat?2. W przypadku przekazania 1/2 gospodarstwa rolnego na współwłasność na podstawie umowy o dożywocie, którą połowę należy uznać do opłaty - Wnioskodawcy czy po małżonku?

Fragment:

W spadku po małżonku Wnioskodawca nie nabył jednak wyodrębnionej połowy gospodarstwa, lecz udział 1 / 2 w całości gospodarstwa. Wnioskodawca bez względu na to czy zbędzie całość gospodarstwa, jego część lub udział w nim zawsze zbędzie zarówno udział nabyty razem z małżonkiem do majątku wspólnego jak również udział nabyty w 2011 r. w drodze spadku po małżonku. Nie można przyjąć, że Wnioskodawca zbędzie albo połowę gospodarstwa należącego do niego od momentu jego nabycia wraz z małżonkiem albo połowę gospodarstwa nabytego po małżonku w 2011 r. w drodze spadku. Wnioskodawca jest bowiem właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym każdy metr kwadratowy (hektar) nabył zarówno z małżonkiem do majątku wspólnego jak i w drodze spadku po małżonku w 2011 r. – w udziałach po 1 / 2 . Wnioskodawca nie jest właściciel gospodarstwa w częściach a w udziałach nabytych w różnym czasie i w różny sposób, co oznacza, że zbywając udział 1 / 2 w gospodarstwie Wnioskodawca zbędzie w drodze umowy dożywocia udział 1 / 2 w każdym hektarze tego gospodarstwa, nabyty zarówno wraz z małżonkiem jak i w drodze spadku po nim w 2011 r. Tym samym odpłatne zbycie w drodze umowy dożywocia udziału 1 / 2 w gospodarstwie rolnym skutkować będzie tym, że Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia udziału 1 / 2 , który nabył w połowie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej a w połowie w ramach spadku po małżonku.

2013
28
cze

Istota:

Czy po stronie Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od 3/4 części gospodarstwa nabytego w drodze zasiedzenia, a sprzedanego na rzecz rolnika przed upływem pięciu lat od daty nabycia tego gospodarstwa, na którym od daty sprzedaży będzie prowadzona wyłącznie działalność rolnicza, a nie gospodarcza?

Fragment:

Powyższe oznacza, iż transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 18 października 2012 r. na podstawie aktu notarialnego sprzedała w całości ww. działkę wraz z budynkiem małżeństwu, którzy nabyli nieruchomość na powiększenie własnego gospodarstwa. Zbycie nastąpiło w całości na rzecz rolnika i w celu powiększenia jego gospodarstwa bez zmiany przeznaczenia gruntów. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że jeżeli sprzedana działka w dniu 18 października 2012 r. wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym oraz w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego, przychód uzyskany z tego tytułu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, od dochodu z odpłatnego zbycia 3 / 4 części w przedmiotowym gospodarstwie rolnym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości w przypadku, gdy planowana sprzedaż będzie sprzedażą gospodarstwa rolnego?

Fragment:

Nie wchodzą one bowiem w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 1 i art. 2 ust. 1 ww. ustawy o podatku rolnym. Z ww. zwolnienia nie korzystają także grunty zakwalifikowane jako nieużytki. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, składającego się z działek gruntowych wraz z zabudowaniami, które otrzymał w 2002r. w drodze darowizny od swojego dziadka. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje budynki, wchodzące w skład ww. gospodarstwa rolnego, tj.: lokal mieszkalny w zakresie wynajmu pokoi gościnnych, budynek gospodarczy zaadaptowany na potrzeby działalności gastronomicznej. Ww. składniki majątku stanowią środki trwałe i są amortyzowane. Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowe gospodarstwo rolne wraz z ww. zabudowaniami. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie korzystać wyłącznie przychód ze sprzedaży tych nieruchomości gruntowych, które stanowią gospodarstwo rolne w świetle ww. przepisów ustawy o podatku rolnym i pod warunkiem, iż w związku z tą sprzedażą grunty te nie stracą charakteru rolnego.

2011
1
maj

Istota:

Konieczność zapłaty podatku VAT od przekazania gospodarstwa drogą darowizny. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT.

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa w formie darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa w formie darowizny. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, od ponad trzech lat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą 3 chlewnie, 2 obory, budynek gospodarczy, garaż, maszyny rolnicze, grunty rolne i budynek mieszkalny. Ze względów osobistych Wnioskodawca chciałby całość gospodarstwa aktem darowizny przekazać siostrze. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od następujących zakupionych maszyn: (20.12.2005 r.) mieszalnia pasz – wartość netto 9 426,23, (06.04.2006 r.) rozsiewacz nawozów – wartość netto 4 016,39, (06.07.2006 r.) agregat podorywkowy – wartość netto 8 606,56, Od wcześniej zakupionych urządzeń i wybudowanych obiektów podatku VAT Wnioskodawca nie odliczał.