ŁUS-II-2-423/148/07/AG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą - w części przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

ŁUS-II-2-423/148/07/AG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody wolne od podatku
  2. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą, które mają wpływ na dochód Spółdzielni zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2007r. (data wpływu 26.04.2007r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą, które mają wpływ na dochód Spółdzielni zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Spółdzielnia Mieszkaniowa jako osoba prawna, w zakresie opodatkowania swoich dochodów podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uchwalona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodów spółdzielni mieszkaniowych, uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zmieniając dotychczasowe przepisy ustawodawca nie sprecyzował pojęcia "gospodarki zasobami mieszkaniowymi", jako źródła dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i w związku z tą działalnością ponosi szereg wydatków, związanych m.in. z:

- dofinansowaniem imprez rekreacyjno-sportowych, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanych przez organizacje pożytku publicznego,

- zakupem paczek świątecznych (z artykułami spożywczymi) dla członków spółdzielni znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,

- organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie zasobów spółdzielni (festyny osiedlowe),

- zakupem zestawów pirotechnicznych,

- pomocą finansową dla szkół i młodzieży,

- fundowaniem stypendiów dla najzdolniejszych uczniów - dzieci członków spółdzielni,

oraz osiąga przychody pochodzące m.in. z wpłat sponsorów na cele społeczno-wychowawcze.

W związku z treścią w/w przepisu prawa materialnego powstała wątpliwość, czy dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą -w części przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi- korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Zdaniem wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazane we wniosku dochody Spółdzielni, uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z obowiązującym od dnia 01.01.2007r. art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - wprowadzonym ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) - wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Ponieważ wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty.

W związku z tym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podlegać będą:

1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych

2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Tylko opłaty, jako czynsze związane z zasobami mieszkaniowymi oraz sfinansowane z nich koszty stanowić będą przychody i koszty związane z gospodarowaniem tymi zasobami. Dochód powstały z nadwyżki takich przychodów nad kosztami ich uzyskania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, pod warunkiem oczywiście, że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W związku z faktem, że wnioskodawca jest podmiotem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), w przedmiotowej sprawie należy posiłkować się jej przepisami, które w art. 1 stanowią, że celem spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją wskazanego celu.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Bardzo ważna jest więc prawidłowa kwalifikacja poniesionych wydatków do odpowiadającego im źródła przychodów.

W związku z tym, działalność społeczno-wychowawcza prowadzona przez Spółdzielnię powinna zostać uznana za działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Dlatego zarówno wydatki ponoszone w związku z tą działalnością, jak i osiągane przychody będą miały wpływ na dochody osiągane z innej działalności gospodarczej, a nie jak uważa wnioskodawca z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem opisane we wniosku przychody i koszty, jako niezwiązane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nie będą miały wpływu na dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2007r. - za nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.