PDI/423-14/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkaniowej z rozwiązanych odpisów aktualizujących należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i najem lokali użytkowych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

PDI/423-14/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

W dniu 11.05.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.
Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) a w zakresie zobowiązań podatkowych Spółdzielni mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Z uwagi na fakt, iż obowiązujące przepisy prawa nie zawierają ustawowej definicji zasobów mieszkaniowych, Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem czy zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych rozwiązane odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i najem lokali użytkowych są przychodami Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Spółdzielnia zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z zapisami statutu prowadzi według swojej oceny wyłącznie działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i rozlicza ją bezwynikowo, tj. różnica między poniesionymi kosztami a przychodami (łącznie z pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi i finansowymi) i zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowieniami Statutu zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. W ocenie Spółdzielni oznacza to, iż prowadzi ona wyłącznie gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i nie prowadzi innej zarobkowej działalności gospodarczej w znaczeniu określonym w art. 2 ustawy o swobodzie gospodarczej.
Zdaniem Wnioskodawcy wymienione wyżej przychody stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód uzyskany z ww. tytułów w myśl. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie warunkowo od podatku dochodowego tylko w przypadku jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. wyjaśnia:, co nastepuje.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Brak odpowiednich definicji w przepisach podatkowych pojęć „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” powoduje konieczność sięgania do potocznego ich znaczenia, a także do definicji słownikowych oraz definicji formułowanych na użytek prawa podatkowego w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym w sprawach podatkowych. Słownik Języka Polskiego określa:
- gospodarkę jako całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług, dysponowanie i zarządzanie czymś,
- zasób jako pewną ilość czegoś nagromadzoną w celu wykorzystania w przyszłości, posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności,
- mieszkanie jako pomieszczenie, w którym się mieszka.
Zatem przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w w/ w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć:
1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:
- dźwigi osobowe i towarowe,
- aparaty do wymiany ciepła,
kotłownie i hydrofornie wbudowane,
- klatki schodowe,
- strychy, piwnice, komórki,
- garaże
2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych tj:
- budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
- kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
- osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe
3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:
- zbiorniki-doły gnilne, szamba,
- rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
- sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
- budowle inżynieryjne (studnie itp.),
- budowle komunikacyjne, jak drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.
Związane z ww. budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. stwierdza, że stanowisko Spółdzielni wyrażone we wniosku w zakresie przychodów z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne jest prawidłowe, ponieważ są przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi natomiast za najem lokali użytkowych jest nieprawidłowe, ponieważ przychody uzyskiwane z tego tytułu nie są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
1435/FB1/423-26/07/EF | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

spółdzielnie mieszkaniowe
ILPB3/423W-3/08-2/BN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.