PD/423-40/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od lokat bankowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

PD/423-40/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
  2. odsetki
  3. podatek dochodowy od osób prawnych
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot. odsetek od lokat bankowych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Po analizie stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, że podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze złożonego wniosku wynika , że zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz utrzymanie indywidualnych lokali właścicieli w zakresie dostarczanych do nich mediów.

Obecnie dodatkowym źródłem przychodów wspólnoty są:
- przychody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym;
- przychody z tyt. odsetek od lokat bankowych;
- przychody z tyt. najmu (dzierżawy ) wspólnych części nieruchomości.

W przyszłości mogą być:
- przychody z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty zaliczek przez właścicieli;
- przychody z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty należności przez najemców (dzierżawców).

Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od lokat bankowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 217 poz. 1589) do art. 17 ust. 1 dodano pkt. 44. Przepis ten obowiązuje od 01.01.2007 r.

Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) stanowi, że wolne od podatku są : dochody spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. przez zasoby mieszkaniowe o których mowa w w/a 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć:
* budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:
- dźwigi osobowe i towarowe,
- aparaty do wymiany ciepła,
- kotłownie i hydrofornie wbudowane,
- klatki schodowe
- strychy, piwnice, komórki,
- garaże,
* pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych tj.:
- budynki ( pomieszczenia ) administracji osiedlowej,
- kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
- osiedlowe warsztaty (zakłady ) konserwacyjno – remontowe,
* urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:
- zbiorniki - doły gnilne, szamba
- rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
- sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
- budowle inżynieryjne (studnie itp.),
- budowle komunikacyjne, jak drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z w/w budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1, oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu , w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 44 wynika, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Odsetki od lokat bankowych Wspólnoty stanowią zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód podatkowy, należy je zaliczyć do przychodów, które zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy uwzględnione są przy ustalaniu dochodu do opodatkowania. Zgodnie bowiem z powołanym art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W przypadku odsetek od lokat terminowych przychód podatkowy powstaje w momencie faktycznego ich otrzymania. Lokowanie środków finansowych Wspólnoty na lokatach bankowych nie można uznać za podstawową działalność Wspólnoty, polegającą na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Zatem otrzymywanie przez Wspólnotę korzyści z tytułu posiadanych lokat nie można uznać jako gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, stanowią one bowiem przychód z kapitałów pieniężnych. Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko zajęte przez Wspólnotę, iż przychody uzyskane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych korzystają ze zwolnienia na mocy w/w art. 17 ust. 1 pkt 44 jest nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika / następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.