IBPBI/2/423-812/09/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy uregulowanie ze środków pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zobowiązań dotyczących kosztów działalności innej niż mieszkaniowa należy potraktować jako wydatkowanie na cele inne niż związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i odprowadzić od tych kwot podatek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 21 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i wydatkowanego na cele inne niż związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i wydatkowanego na cele inne niż związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wspólnota Mieszkaniowa wykonuje czynności związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz pobiera opłaty za Internet, których zgodnie z otrzymaną interpretacją nie zalicza do otrzymanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Do przychodów podatkowych Wspólnota zalicza (zgodnie z otrzymaną interpretacją) faktycznie otrzymane od właścicieli opłaty (w tym za korzystanie z internetu w lokalach mieszkalnych). W bezpośrednim związku z przychodami Wspólnoty z tytułu korzystania przez właścicieli lokali z internetu

Wspólnota ponosi następujące koszty:

  • obciążenie (faktura) z S.A. za i ewentualne odsetki od zaległości z tytułu nieterminowych płatności,
  • koszty przelewów bankowych przy regulowaniu zobowiązań wobec S.A.

Ponieważ nie wszyscy właściciele lokali mieszkalnych, którzy korzystają z internetu (charakter przychodów i kosztów z tytułu internetu jest opisany przy punkcie I) regulują terminowo swoje zobowiązania z tytułu internetu, oraz z uwagi na błędy w kalkulacji kosztów bezpośrednio związanych z internetem, dochodzi do sytuacji, w której zobowiązania powstałe z tytułu kosztów działalności związanej z internetem (np. faktura za internet wystawiona przez S.A.) musiały być uregulowane ze środków pieniężnych Wspólnoty pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zamiarem Wspólnoty jest wyegzekwowanie tych kwot od osób korzystających z Internetu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy uregulowanie ze środków pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zobowiązań dotyczących kosztów działalności innej niż mieszkaniowa należy potraktować jako wydatkowanie na cele inne niż związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i odprowadzić od tych kwot podatek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)...

Zdaniem Wspólnoty samo uregulowanie zobowiązań powstałych z tytułu kosztów związanych z działalnością inną niż gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi ze środków pieniężnych pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie powoduje konieczności zapłaty podatku, ponieważ zamiarem Wspólnoty jest wyegzekwowanie tych kwot od korzystających z internetu.

Nie została również podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z działalności pochodzącej z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na pokrycie straty w działalności innej niż gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, ani też uchwała o przeznaczeniu środków finansowych pochodzących z działalności z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na pokrycie zobowiązań powstałych z gospodarowania zasobami innymi niż mieszkaniowe. Samo uregulowanie takiego zobowiązania ma charakter „czasowego przesunięcia środków pieniężnych” i w naszej ocenie nie powoduje konieczności zapłaty podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 w/w ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

  1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wspólnota przeznacza dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na spłatę zobowiązań powstałych z tytułu kosztów działalności związanej z Internetem. Działalność tę wnioskodawca kwalifikuje jako niezwiązaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Zatem dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wspólnoty jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i Nr 3 wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.