IBPBI/2/423-166/12/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, włączony w strukturę funduszu remontowego. Fundusz remontowy jest funduszem celowym (art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej określana „updop”) przeznaczonym na remonty budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale o statusie spółdzielczego i własnościowego prawa do lokalu jak również lokale z wyodrębnioną własnością i mienie spółdzielni. Fundusz na docieplenie funkcjonuje jako jego „podfundusz” celowy, posiadający własne ograniczenia (cel, wysokość opłat itp.). Finansowane są z niego remonty, polegające na usuwaniu wad technologicznych ścian budynków mieszkalnych (elewacji) wraz z położeniem warstwy dociepleniowej. Spółdzielnia przeprowadza na bieżąco remonty zasobów mieszkaniowych polegające na utrzymaniu ich w niepogorszonym stanie, a także na odtworzeniu stanu pierwotnego i usuwaniu istniejących wad technologicznych, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym (odpowiadających aktualnym standardom technicznym). Z odpisów oznaczonych jako opłaty na fundusz na docieplenia finansowane są remonty, polegające na usuwaniu wad technologicznych ścian budynków mieszkalnych (elewacji) wraz z położeniem warstwy dociepleniowej. Odpis na fundusz remontowy, w tym fundusz na docieplenia, obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 16 ust. 1 pkt 9 updop).

Spółdzielnia przeprowadzi remont elewacji dwóch budynków mieszkalnych wraz z położeniem warstwy dociepleniowej. Finansowanie tych prac (nakładów remontowych) nastąpi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) oraz z wkładu własnego (środki z funduszu remontowego). WFOSiGW wymaga, aby w umowie i wniosku o pożyczkę było wyraźnie zaznaczone, że Spółdzielnia ubiega się o środki na „termoizolację budynków mieszkalnych”. Do umowy jest dołączony audyt energetyczny, który winien wykazać, że efektem wykonanych prac będzie obniżenie kosztów zużycia ciepła. Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚIGW”, uchwalonymi uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2011 r., Spółdzielnia może uzyskać częściowe umorzenie otrzymanej pożyczki, przy czym częściowe umorzenie do wysokości 20% wykorzystanej pożyczki można otrzymać bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne, a umorzenie do wysokości 40% może otrzymać pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (np. termomodemizację dalszych budynków mieszkalnych). Spółdzielnia zdeterminuje ostatecznie wnioskowaną wysokość umorzenia, jak i przeznaczenia umorzonej kwoty, w chwili wystąpienia z wnioskiem o umorzenie, w zależności od aktualnych najpilniejszych potrzeb, jednakże w każdym wypadku kwota umorzenia zostanie przeznaczona na cele funduszu remontowego (w tym podfunduszu na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych).

I tak przeznaczenie kwoty umorzenia nastąpi:

  • albo na nowe zadanie ekologiczne - kolejną termoizolację budynku (wówczas Spółdzielnia będzie ubiegać się o umorzenie 40%),
  • albo na inne cele, realizowane z funduszu remontowego, nie mających charakteru zadania ekologicznego np. renowację parkingów pod budynkami mieszkalnymi, wymianę pionów wodnych w budynkach, remont dźwigów itp. (wówczas Spółdzielnia będzie ubiegać się o umorzenie 20%).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółdzielni, w razie przeznaczenia kwoty umorzenia na cele funduszu remontowego, częściowe umorzenie pożyczki, niezależnie od charakteru zadania (ekologiczne lub nie), spełnia funkcję dofinansowania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, które Minister Finansów np. w wyjaśnieniach z 05 marca 2008 r. uznał za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Na podstawie art. 1 ust 3 ww. ustawy, Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.- zwanej dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

  1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  2. dochody uzyskanie z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującej się poza nimi, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zasadne jest więc zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:

  1. budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigów osobowych i towarowych, aparatów do wymiany ciepła, kotłowni i hydroforni wbudowanych, klatek schodowych, strychów, piwnic, komórek, garaży,
  2. pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, w szczególności: budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej, kotłowni i hydroforni wolnostojących, osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno-remontowych,
  3. urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się w/w budynki, w szczególności: zblorników-dołów gnilnych, szamb, rurociągów i przewodów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, budowli inżynieryjnych (studni itp.), budowli komunikacyjnych (np.: drogi osiedlowe, ulice, chodniki), innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych (np: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
  4. gruntów na których posadowione są budynki mieszkalne.

W języku potocznym, pojęcie „gospodarka” - w kontekście omawianego przypadku, oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http;//sjp. pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych” określa rzeczy związane z mieszkaniem. W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi rzeczami związanymi z zamieszkiwaniem.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółdzielnia otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku mieszkalnego. Część udzielonej pożyczki zostanie prawdopodobnie umorzona. Wartość tego umorzenia stanowić będzie przychód podatkowy Spółdzielni, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z kolei z art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przeznaczenie środków z umorzenia na cele remontowe, zgodnie z przeznaczeniem i zadaniami funduszu remontowego, związane z remontami zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, niezależnie od charakteru ekologicznego zadania mieści się więc w pojęciu przeznaczenia go na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z tego też względu przychód z tytułu umorzenia pożyczki w przypadku przeznaczenia go na cele i zadania, realizowane z funduszu remontowego, można uznać za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód Spółdzielni, związany z tym przychodem będzie więc podlegać zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile zostanie przeznaczony na cele funduszu remontowego, czyli utrzymanie zasobów mieszkaniowych w niepogorszonym stanie.

Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, z dnia 17 listopada 2010 r., znak: IBPBI/2/423-1570/10/MS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.