DP.005/VII/26/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu dochód osiągany z odsetek od lokat terminowych, na które Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczyłą wolne środki płatnicze pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

DP.005/VII/26/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
  2. lokaty
  3. odsetki od depozytów
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r., Nr 8 ,poz.60 ze zm.) w związku z art.4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2006 r., Nr 217, poz.1590) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.06.2007 r. w zakresie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawych w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych z odsetek od lokat terminowych , na które spółdzielnia przeznaczyła wolne środki płatnicze , które pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi postanawia uznać stanowisko za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.06.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie prawidłowości zastosowania przepisu art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot gospodarczy musi gromadzić swoje środki finansowe na koncie bankowym i za jego pośrednictwem regulować wszelkie zobowiązania. W pewnych okresach istnieje nadwyżka środków płatniczych i wówczas spółdzielnia lokuje je na lokatach krótkoterminowych z uwagi na minimalne odsetki na kontach obrotowych. Są to środki pochodzące miedzy innymi: z wpłat wpisowego i udziałów członkowskich , wolne środki z przekształceń statusu mieszkania z lokatorskiego prawa na własnościowe a których spółdzielnia jeszcze nie spożytkowała , dodatnie saldo funduszu remontowego , nadwyżka dochodów nad kosztami w ciągu okresu letniego dotycząca kosztów dostawy energii cieplnej.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii naliczania podatku od odsetek od lokat terminowych wolnych środków płatniczych pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółdzielni odsetki od lokat krótkoterminowych , które pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są ściśle powiązane z działalnością podstawową i w niej się mieszczą i w związku z tym powinny być zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art.17 ust.1 pkt.44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuję:

Odsetki od lokat bankowych pochodzących z wolnych środków obrotowych Spółdzielni stanowią zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód podatkowy, należy je zaliczyć do przychodów, które zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy uwzględnione są przy ustalaniu dochodu do opodatkowania. Zgodnie bowiem z powołanym art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W przypadku odsetek od bankowych lokat terminowych przychód podatkowy powstaje w momencie faktycznego ich otrzymania.

Lokowanie środków finansowych Spółdzielni na lokatach bankowych nie można uznać za podstawową działalność spółdzielni, polegająca na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zatem otrzymywanie przez Spółdzielnię mieszkaniową korzyści z tytułu posiadanych lokat nie można uznać jako gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, stanowią one przychód z kapitałów pieniężnych.

Przychód z oprocentowania lokat bankowych uzyskiwany przez podatnika jest zatem przychodem z pozostałej działalności Spółdzielni, nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zatem stanowisko zawarte we wniosku o interpretację stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art.236 w związku z art.14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.