1435/FB1/423-26/07/EF | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy dochód, który uzyska ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku zaadaptowania styrchów stanowiących część wspólną budynku mieszkalnego a następnie przeznaczy na remont elewacji i docieplenie tego budynku będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób prawnych, czy też będzie zwolniony z tego podatku na mocy art.17 ust. 1 pkt 44 updop.
2. Jakie znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyżej wymienionego dochodu ze sprzedaży strychów zaadaptowanych na potrzeby mieszkaniowe ma osoba kupująca, np. gdy nabywcą zaadoptowanych lokali będzie członek Wspólnoty?

1435/FB1/423-26/07/EF

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. wspólnota mieszkaniowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Wspólnota planuje przeprowadzenie kosztownego remontu zniszczonej kamienicy należącej do jej zasobów. Jeden z wariantów pozyskania środków finansowych na ten remont zakłada sprzedaż dwóch niezagospodarowanych strychów, które aktualnie stanowią nieruchomość wspólną. Przed sprzedażą strychy zostałyby zaadaptowane na lokale mieszkalne przez ich przyszłych nabywców.

Wnioskodawca zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem:
1. Czy dochód, który uzyska ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku zaadaptowania styrchów stanowiących część wspólną budynku mieszkalnego a następnie przeznaczy na remont elewacji i docieplenie tego budynku będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób prawnych, czy też będzie zwolniony z tego podatku na mocy art.17 ust. 1 pkt 44 updop.
2. Jakie znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyżej wymienionego dochodu ze sprzedaży strychów zaadaptowanych na potrzeby mieszkaniowe ma osoba kupująca, np. gdy nabywcą zaadoptowanych lokali będzie członek Wspólnoty?

W ocenie Wspólnoty jej dochód uzyskany z planowanej sprzedaży strychów będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości i bez wzgledu na to, kto byłby nabywcą tychże strychów, jednak pod warunkiem, że dochody te zostaną w całości przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty.
Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Wspólnota jest zdania, że zgodnie z wykładnią językową i systemową oraz zgodnie z wyjaśnieniami Podsekretarza Stanu w Minsterstwie Finansów zawartymi w piśmie z dnia 22.12.2006 roku nr DD6-8213-438/WK-06/339/391 strychy i elewacje budynku mieszczą się w zakresie pojęcia zasoby mieszkaniowe, a sprzedaż lokali powstałych w wyniku zaadaptowania strychów na lokale mieszkalne mieści się w zakresie pojęcia gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Budynek, o którym mowa w przedmiotowym wniosku jest budynkiem mieszkalnym, a lokale które zostaną sprzedane - lokalami mieszkalnymi.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa podatkowego:- art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 z późn. zm.).Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Stosownie do wyżej powołanego przepisu ustawodawca zezwala na zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, spełniających jednocześnie dwa warunki:- dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,- dochody te muszą być przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi skadają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia zasoby mieszkaniowe użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców.Strychy, o których mowa w przedmiotowym wniosku są zasobami mieszkaniowymi, z związane z nimi opłaty oraz finansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działalnością taką jest np. wynajmowanie lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne.

Reasumując, w świetle powyższego strychy zaadaptowane na lokale mieszkalne wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego Wspólnoty, a dochody uzyskane z jego sprzedaży korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.W kwestii dotyczącej osoby, która mogłaby być ewentualnym nabywcą strychów zaadaptowanych na lokale mieszkalne w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oprócz wyżej wymienionych warunków tj. uzyskiwania dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i wydatkowania ich na cele związane z utrzymaniem zasobów, ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych uwarunkowań, nie ma więc znaczenia dla celów podatkowych, czy nabywcą będzie członek Wspólnoty, czy osoba nie będąca członkiem Wspólnoty.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.