Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
23
sie

Istota:

Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Nr 74, poz. 397 ze zm.- zwanej dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą: dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, dochody uzyskanie z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującej się poza nimi, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest przedstawione przez Wnioskodawcę poniższe stanowisko dotyczące wykładni art. 17 ust. 1 pkt 44, w związku z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mechanizmu stosowania zwolnienia pomieszczonego w tym przepisie oraz jego wpływu na ustalenie wysokości dochodu podatkowego lub straty podatkowej Spółki?

Fragment:

Niniejsze uregulowania świadczą także o tym, że Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający określenie przychodów, kosztów oraz dochodów lub straty, oddzielnie dla działalności związanej z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi oraz oddzielnie dla pozostałej działalności. W takiej sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody ze źródła podlegającego opodatkowaniu oraz przychody ze źródła, z którego dochód wolny jest od podatku, stratą do odliczenia w latach następnych będzie jedynie strata poniesiona z tej części działalności, która podlega opodatkowaniu. Natomiast strata poniesiona na działalności zwolnionej jest stratą w znaczeniu ekonomicznym, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego. Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Warunkiem wstępnym skorzystania ze zwolnienia na podstawie omawianej regulacji jest uzyskanie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, także w trakcie roku podatkowego, rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu, jako wolnego od podatku dochodowego, a następnie jego wydatkowanie - bez względu na termin tego wydatkowania - na wskazane cele. Innymi słowy, jest to zwolnienie z warunkiem rozwiązującym w dacie wydatkowania dochodu na inne cele.

2011
1
sie

Istota:

Czy przedstawiony stan faktyczny uprawnia Spółdzielnię do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ewentualna nadwyżka bilansowa 2009 r. dochodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych zostanie przeznaczona uchwałą Walnego Zgromadzenia na zasilenie przychodów związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi w 2010 r. W Spółdzielni gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi obejmuje ewidencje: Usługi komunalne dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegające rozliczeniu z użytkownikami (ogrzewanie, podgrzanie wody zimnej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, gaz), Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi (eksploatacja mieszkań, konserwacje w zasobach mieszkaniowych, eksploatacja dźwigów osobowych, wywóz nieczystości, eksploatację garaży (z wyłączeniem najmu garaży), działalność operacyjna dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi, działalność finansową dotyczącą gospodarki zasobami mieszkaniowymi, fundusz remontowy, Koszty ogólne podlegające doliczeniu do ww. wg zasady określonej w art. 15, ust. 2, 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pojęcie zasobów mieszkaniowych Wnioskodawca przyjął zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 3 maja 2008 r. sygn. DD6/8213/11/KWW/07MB7/82. Zgodnie z tą interpretacją prowadzone są szczegółowe ewidencje przedstawione powyżej. W zasobach Spółdzielni znajdują się także lokale użytkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
lip

Istota:

Czy uregulowanie ze środków pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zobowiązań dotyczących kosztów działalności innej niż mieszkaniowa należy potraktować jako wydatkowanie na cele inne niż związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i odprowadzić od tych kwot podatek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

Fragment:

Zdaniem Wspólnoty samo uregulowanie zobowiązań powstałych z tytułu kosztów związanych z działalnością inną niż gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi ze środków pieniężnych pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie powoduje konieczności zapłaty podatku, ponieważ zamiarem Wspólnoty jest wyegzekwowanie tych kwot od korzystających z internetu. Nie została również podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z działalności pochodzącej z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na pokrycie straty w działalności innej niż gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, ani też uchwała o przeznaczeniu środków finansowych pochodzących z działalności z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na pokrycie zobowiązań powstałych z gospodarowania zasobami innymi niż mieszkaniowe. Samo uregulowanie takiego zobowiązania ma charakter „czasowego przesunięcia środków pieniężnych” i w naszej ocenie nie powoduje konieczności zapłaty podatku. Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje: Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

2011
1
lip

Istota:

Czy opłaty pobierane zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za lokale użytkowe wbudowane w budynkach mieszkalnych, użytkowane na podstawie własnościowego prawa do lokalu oraz ponoszone koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany dochód zwolniony jest z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W poprzednim stanie prawnym zakres zwolnienia był szerszy albowiem obejmował dochody, które osiągała spółdzielnia mieszkaniowa (bez względu na źródło ich pochodzenia), z wyjątkiem określonym w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej. Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zakresu tych pojęć nie da się także wywieść z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.). Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m. in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojecie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych” określa rzeczy związane z mieszkaniem. W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy dochód, który uzyska ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku zaadaptowania styrchów stanowiących część wspólną budynku mieszkalnego a następnie przeznaczy na remont elewacji i docieplenie tego budynku będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób prawnych, czy też będzie zwolniony z tego podatku na mocy art.17 ust. 1 pkt 44 updop.
2. Jakie znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyżej wymienionego dochodu ze sprzedaży strychów zaadaptowanych na potrzeby mieszkaniowe ma osoba kupująca, np. gdy nabywcą zaadoptowanych lokali będzie członek Wspólnoty?

Fragment:

U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 z późn. zm.).Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Stosownie do wyżej powołanego przepisu ustawodawca zezwala na zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, spełniających jednocześnie dwa warunki:- dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,- dochody te muszą być przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi skadają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia zasoby mieszkaniowe użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców.Strychy, o których mowa w przedmiotowym wniosku są zasobami mieszkaniowymi, z związane z nimi opłaty oraz finansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu dochód osiągany z odsetek od lokat terminowych, na które Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczyłą wolne środki płatnicze pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Fragment:

Zatem otrzymywanie przez Spółdzielnię mieszkaniową korzyści z tytułu posiadanych lokat nie można uznać jako gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, stanowią one przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód z oprocentowania lokat bankowych uzyskiwany przez podatnika jest zatem przychodem z pozostałej działalności Spółdzielni, nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem stanowisko zawarte we wniosku o interpretację stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art.236 w związku z art.14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od lokat bankowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

Zatem otrzymywanie przez Wspólnotę korzyści z tytułu posiadanych lokat nie można uznać jako gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, stanowią one bowiem przychód z kapitałów pieniężnych. Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko zajęte przez Wspólnotę, iż przychody uzyskane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych korzystają ze zwolnienia na mocy w/w art. 17 ust. 1 pkt 44 jest nieprawidłowe. Powyższa interpretacja: - zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; - stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika / następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkaniowej z rozwiązanych odpisów aktualizujących należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i najem lokali użytkowych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Fragment:

Brak odpowiednich definicji w przepisach podatkowych pojęć „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” powoduje konieczność sięgania do potocznego ich znaczenia, a także do definicji słownikowych oraz definicji formułowanych na użytek prawa podatkowego w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym w sprawach podatkowych. Słownik Języka Polskiego określa: - gospodarkę jako całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług, dysponowanie i zarządzanie czymś, - zasób jako pewną ilość czegoś nagromadzoną w celu wykorzystania w przyszłości, posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności, - mieszkanie jako pomieszczenie, w którym się mieszka. Zatem przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Zgodnie z pismem (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą - w części przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

W związku z treścią w/w przepisu prawa materialnego powstała wątpliwość, czy dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą -w części przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi- korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)? Zdaniem wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazane we wniosku dochody Spółdzielni, uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością społeczno-wychowawczą powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z obowiązującym od dnia 01.01.2007r. art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - wprowadzonym ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) - wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.