IPPB3/423-629/09-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowym, należy uznać dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej:
a) zdeponowanych na bankowym rachunku bieżącym (rozliczeniowym)
b) zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych
c) zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych, tzw. overnight (lokata od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2009r. (data wpływu 21.09.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego z:

 • odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym - jest prawidłowe,
 • odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na lokatach terminowych, w tym tzw. overnight – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2009r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

We Wspólnocie Mieszkaniowej uzyskiwane są dochody z:

 • odsetek od środków zdeponowanych na bankowym rachunku bieżącym (rozliczeniowym),
 • odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych,
 • odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych,, tzw. overnight (lokata od godz. 22.00. do 6.00 dnia następnego).

Wszystkie te dochody są przeznaczane na cele związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości, a więc utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ww. dochody Wspólnota opodatkowuje – kierując się ustną interpretacją przepisów uzyskaną w dziale „informacja podatkowa” US.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowym, należy uznać dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej:

 1. zdeponowanych na bankowym rachunku bieżącym (rozliczeniowym)
 2. zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych
 3. zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych, tzw. overnight (lokata od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, należy uznać dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na fakt czy są to:

 1. odsetki od środków zdeponowanych na bankowym rachunku bieżącym (rozliczeniowym),
 2. odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych,
 3. odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych, tzw. overnight (lokata od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego).

Pojęcie rachunku bankowego jest kategorią ogólną objętą treścią art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo bankowe. Przepis ten wymienia tylko przykładowo różne rodzaje rachunków bankowych, w tym rozliczeniowe, bieżące i pomocnicze, a także rachunki lokat terminowych i inne. Rachunek rozliczeniowy tylko tym się różni od rachunku lokat terminowych, że niższe SA odsetki od zgromadzonych tam środków.

Różnice występują jedynie w dostępności środków, z których część (lecz jako ilość, a nie „tytuł”) jest dostępna codziennie przy niskiej stopie odsetkowej, ale jednak wypłacanej przez bank, a inne są dostępne w zasadzie po upływie określonego czasu (są za to wyżej oprocentowane), z tym jednak, że w każdej chwili też można mieć do nich dostęp, tracąc tylko wyższe oprocentowanie, ale nie tracąc go w ogóle.

Stąd podział na rachunki „bieżące” i „lokat terminowych” nie ma, i nie może mieć żadnego znaczenia.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 (u.p.d.o.p.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Należy także pamiętać, iż jednym z atrybutów „korzystania z rzeczy” w stosunku współwłasności właścicieli lokali jest uprawnienie do pobierania „pożytków” i „innych dochodów” z tzw. zasobów mieszkaniowych. Można tu zaliczyć pożytki naturalne, które nie stanowią przychodu osiąganego z gospodarki rzeczą, prowadzonej przez współwłaścicieli, a także wszelkie inne „nadzwyczajne dochody”.

To z kolei prowadzi do wniosku, iż przechowywanie środków pieniężnych (do czego zobowiązuje także art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy) na rachunku bankowym wspólnoty mieszkaniowej, pochodzących z wpłat właścicieli lokali wchodzi w zakres gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Nieodzowną częścią gospodarowania w każdym przypadku jest bowiem gospodarka finansami podmiotu. Nie można stawiać znaku równości między zwrotem „gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi” a „zasoby mieszkaniowe”, kładąc akcent na aspekt rzeczowy, co nie znajduje usprawiedliwionej podstawy ani w przepisach u.p.d.o.p. ani w przepisach ustawy o własności lokali.

Gdyby przyjąć, iż uzyskiwany dochód z tytułu odsetek na rachunkach bankowych stanowi dochód uzyskany z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, należałoby wskazać tę inną działalność gospodarczą, kierując się kryteriami zawartymi w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej. W przywołanym wyżej przepisie Ordynacji podatkowej, za działalność gospodarczą uznano każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Wprawdzie z przepisu tego wynika, że pojęcie działalności gospodarczej jest potraktowane znacznie szerzej niż w ustawie z dnia 2 lipca 2004r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 07.155.1095 j.t. z 2007r., Dz. U. Nr 155, poz 1095 ze zm.), w której za działalność gospodarczą uważa się zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2), nie oznacza to jednak, iż chcąc zaliczyć określone działania podmiotu, jakim jest wspólnota mieszkaniowa do innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, ta inna działalność nie powinna być zdefiniowana.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie da się jednak uzasadnić twierdzenia, że ustawowy obowiązek posiadania rachunku bankowego i posługiwania się nim w rozliczeniach z osobami trzecimi, można uznać za odrębny rodzaj działalności gospodarczej, bez względu na to, jak szeroko pojęcie tej działalności by ujmować. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o „rodzaj” posiadanego rachunku bankowego: bieżącego (rozliczeniowego), przeznaczonego na lokaty terminowe, w tym tzw. overnight. Sprowadzając rzecz do absurdu można byłoby bowiem wtedy uznać, że w Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawca może nakładać na różne podmioty obowiązek prowadzenia „działalności gospodarczej”, traktowanej jako samoistnie „inna”, polegająca wyłącznie na „posiadaniu” rachunków bankowych oraz uzyskiwaniu:

 1. odsetek od środków zdeponowanych na bankowym rachunku bieżącym (rozliczeniowym),
 2. odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych,
 3. odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych, tzw. overnight (lokata od godz. 22.00 do 6.00 dnia nastepnego).

Wnioskodawca powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12.08.2008r. (sygn. akt I SA/Wr 352/08).

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j .Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w przepisie należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:- dźwigi osobowe i towarowe,
  - aparaty do wymiany ciepła,
  - kotłownie i hydrofornie wbudowane,
  - klatki schodowe,
  - strychy, piwnice, komórki,
  - balkony, loggie,
  - garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:
  - budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
  - kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
  - osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:
  - zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  - rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
  - sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
  - budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
  - budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
  - inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami ( pomieszczeniami ), obiektami i urządzeniami opłaty ( czynsze ) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ze zwolnienia nie będą więc korzystały dochody wspólnot mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww ustawy.

Tak więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż uzyskane przez Wspólnotę przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – oczywiście pod warunkiem, że przedmiotowe odsetki są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. ich źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych przez członków Wspólnoty (właścicieli lokali mieszkalnych) bądź z innych tytułów związanych z ww. lokalami mieszkalnymi i innymi pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe - będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Innej kwalifikacji wymaga natomiast przychód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych, w tym tzw. overnight. Przychody te nie mogą być uznane za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bo ich źródłem nie są zasoby mieszkaniowe ale kapitał zdeponowany na terminowych lokatach bankowych. Jak wynika z powołanego przez Wspólnotę przepisu art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000r., poz. 903 z późn.zm.) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy. Przez dokonywanie rozliczeń należy rozumieć zarówno wpłaty dokonywane na rzecz Wspólnoty jak i wypłaty wynikające z regulowania zobowiązań przez Wspólnotę. Lokata terminowa nie może być uznana za rachunek bankowy, do którego prowadzenia zobowiązuje art. 30 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, gdyż poprzez nią nie są dokonywane rozliczenia Wspólnoty. W konsekwencji, przedmiotowe odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 powyższej ustawy.

Należy zauważyć, że z treści art. 17 ust.1 pkt 44 wynika, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest zaliczana przez ustawodawcę do działalności gospodarczej o czym świadczy zwrot „z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Jest to taka działalność, z której uzyskane dochody, przy spełnieniu pewnych warunków, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Zakładania rachunków bankowych i dysponowania środkami na nich zgromadzonymi nie można rozpatrywać w kontekście prowadzenia odrębnego rodzaju działalności gospodarczej. Ich posiadanie i korzystanie z nich wynika z faktu prowadzenia przez Wspólnotę działalności, z której tylko te dochody, które zaliczane są do gospodarki zasobami mieszkaniowymi mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Jednocześnie należy podkreślić, iż powoływany przez Wnioskodawcę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12.08.2008r. (sygn. akt I SA/Wr 352/08).zapadł w indywidualnej sprawie i jest wiążący wyłącznie dla stron, których dotyczy. Co do zasady wyroki sądów administracyjnych nie stanowią źródła obowiązującego prawa i nie mogą znaleźć bezpośredniego zastosowania w odniesieniu do indywidualnych spraw innych podatników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się: w zakresie odsetek od środków na rachunku bankowym - bieżącym, za prawidłowe, natomiast w zakresie odsetek uzyskanych ze środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach terminowych, w tym „overnight” za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.