IPPB3/423-368/13-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca, w wyniku sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, stanowiących własność Wnioskodawcy - Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, przygotowanych pod realizację budownictwa mieszkaniowego na potrzeby członków, dokonanej w celu zapłaty niezaspokojonej wierzytelności Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego s.j., wynikającej z niezapłacenia jemu wynagrodzenia za wybudowanie (na innych działkach nie objętych wnioskiem), na zamówienie Wnioskodawcy, budynków mieszkalnych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonego na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2013r. (data wpływu 22.05.2013r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu otrzymanego z tytułu sprzedaży gruntu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

1.

W dniu 28.03.2000r. Wnioskodawca nabył udział w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 113 zawierającej łącznie 2,1653 ha powierzchni, za cenę sprzedaży 280.000,00 zł. W dniu 23.10.2000r. aktem notarialnym nastąpiło zniesienie współwłasności w ten sposób, że Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 113/2 o powierzchni 2,00 ha.

W dniu 29.12.2001r. Wnioskodawca nabył udział w kolejnej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 112 zawierającej łącznie 1,8237 ha powierzchni za cenę 273.554,00 zł. Sprzedający w treści aktu notarialnego wyrazili zgodę na każdy rodzaj oraz sposób i charakter zabudowy, jaki będzie realizowała Spółdzielnia na nabytym udziale.

Aktem notarialnym z dnia 9.07.2004r. została zniesiona współwłasność ww. udziału w nieruchomości w ten sposób, że Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 112/2 o powierzchni 1,3678 ha.

Po dokonaniu podziału działki nr 112/2 powstały działki oznaczone w ewidencji gruntów jako nr: 112/3 o powierzchni 0,3090 ha i 112/4 o powierzchni 1,0588 ha.

Wszystkie ww. działki zostały zakupione przez Wnioskodawcę od osób fizycznych jako grunty orne i łąki. Przy aktach notarialnych zakupu ww. działek pobrano od Wnioskodawcy:

 1. w 2000r. .- opłatę skarbową
 2. w 2001r. -podatek od czynności cywilno-prawnych.

Ww. nabyte przez Wnioskodawcę grunty zostały wprowadzone do ewidencji majątkowej Spółdzielni. Zgodnie z zatwierdzonym w 2003r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla część przedmiotowych działek przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową oraz obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

W odniesieniu do ww. nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta z dnia 18.06.2010r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W ewidencji gruntów przedmiotowe działki są oznaczone jako:

1/ działka nr 112/3 - grunty orne,

2/ działka nr 11/4 - grunty orne o pow. 0,7758 ha oraz łąki trwałe o pow. 0,2830 ha,

3/ działka nr 113/2- grunty orne o pow. 1,6316 ha oraz łąki trwałe o pow. 0,3684 ha.

Ponieważ część działki nr 112/4 oraz dziatki 113/2 (jako łąki trwałe) leży na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, ww. decyzja o warunkach zabudowy zabrania wykonywania prac ziemnych trwałe zniekształacających rzeźbę terenu, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby oraz zmianę stosunków wodnych, więc Wnioskodawca uznaje, że działki w częściach wykazanych wyżej mogą być przeznaczone na wybudowanie na nich infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej, np. płace zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe, zieleń osiedlowa.

2.

W dniu 5.11.2012r. Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego znak IPPP3/443-805/12-3/KC Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą podatku VAT w zakresie opodatkowania sprzedaży przedmiotowych działek przez Wnioskodawcę.

3.

W dniu 8.04.2013r. działając na podstawie ww. interpretacji Wnioskodawca dokonał aktem notarialnym sprzedaży działek niezabudowanych wymienionych w pkt 1, tj. nieruchomości o numerach: 113/2 o pow. 2,00 ha, 112/3 o pow. 0,3090 ha i 112/4 o pow. 1,0588 ha- łącznie o pow. 3,3678 ha na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego s.j., będącego wierzycielem Wnioskodawcy.

Cena łączna za przedmiotowe nieruchomości wynosiła brutto 3.951.361,13 zł, na którą złożyły się kwoty:

 • 664.669,00 zł - kwota zwolniona z podatku VAT na podstawie wymienionej w pkt 2 interpretacji indywidualnej,
 • 2.688.331,00 zł netto i kwota 618.316,13 zł tytułem podatku VAT w stawce 23%.

W akcie notarialnym strony umowy: Wnioskodawca- jako sprzedający i ww. Przedsiębiorstwo - jako kupujący zgodnie postanowiły, iż zapłata ceny następuje poprzez zaspokojenie wierzytelności tegoż Przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę- Spółdzielnię jako potrącenie z całkowitej ceny sprzedaży przedmiotowych działek.

Powyższa wierzytelność wynikała z niezapłaconego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia na rzecz Przedsiębiorstwa należnego jemu z tytułu wybudowania budynków mieszkalnych na odrębnych działkach nie objętych niniejszym wnioskiem, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni (Wnioskodawcy) i w żaden inny sposób nie została zaspokojona do dnia zawarcia ww. notarialnej umowy sprzedaży działek opisanych w pkt 1.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, w wyniku sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, stanowiących własność Wnioskodawcy - Spółdzielni Mieszkaniowej, przygotowanych pod realizację budownictwa mieszkaniowego na potrzeby członków, dokonanej w celu zapłaty niezaspokojonej wierzytelności Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego s.j., wynikającej z niezapłacenia jemu wynagrodzenia za wybudowanie (na innych działkach nie objętych wnioskiem), na zamówienie Wnioskodawcy, budynków mieszkalnych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonego na cele związane z utrzymaniem tych zasobów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z p6żn. zm.) określanej dalej we Wniosku „ustawą”, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

 • dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów
 • dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przepisy ustawy nie zawierają zdefiniowanych pojęć zarówno „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” jak i „zasobów mieszkaniowych”.

Należy zatem odnieść się do wykładni językowej przeprowadzonej w oparciu o Słownik Języka Polskiego. Jako pojęcie „gospodarki” należy określić całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr, zaś „gospodarować” to: „decydować o sposobie wykorzystania tego, co się ma” (uniwersalny Słownik Języka Polskiego, PWN., Warszawa 2003, str. 1053).

Wykładnia językowa wskazuje więc, że nie chodzi wyłącznie o istniejące zasoby mieszkaniowe w sensie wybudowanych budynków lub lokali mieszkalnych. Zatem w tym przypadku, wszystkie działania Spółdzielni, mające na celu prawidłowe zarządzanie, dysponowanie oraz działania zmierzające do powstania nowych substancji mieszkaniowych należy zaliczyć do gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Sam fakt zakupu i przeznaczenia działek pod budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji celów statutowych oznacza rozpoczęcie zarządzania i dysponowania tymi gruntami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi to nie tylko gospodarka lokalami mieszkalnymi, ale również pozostałym terenem niezbędny do użytkowania i funkcjonowania lokali mieszkalnych. Zasoby mieszkaniowe w dyspozycji Wnioskodawcy do też drogi osiedlowe i grunty pod przyszłe lub istniejące lokale mieszkalne.

Posiadanie przez Wnioskodawcę decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie prac projektowych w stosunku do zagospodarowania przedmiotowych działek oraz charakter wykonanych dotychczas prac na tych działkach świadczą o zaliczeniu ich do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

W latach 2007-2012 na przedmiotowych działkach Wnioskodawca, w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wykonał następujące prace: ułożenie drogi do zapewnienia przejazdu przez działki, nawiezienie ziemi w celu ukształtowania terenu, opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania działek pod budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla zabudowy mieszkaniowej, zawarcie umowy z firmą projektową na opracowanie projektu budowlanego osiedla mieszkaniowego.

Należy również przytoczyć postanowienia ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, które determinują dokładnie pojęcie „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” odnośnie spółdzielni mieszkaniowych:

Art. 1 ustawy stanowi, że:

w ust. 1: celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią” jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu,

 • w ust. 2: przedmiotem działalności spółdzielni może być: pkt 2/: budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
 • w ust. 6: spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy jest, iż dochód uzyskany przez Spółdzielnię (Wnioskodawcę) ze sprzedaży przedmiotowych działek stanowiących jej mienie, przygotowanych do realizacji celu statutowego wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przeznaczony w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi na sfinansowanie kosztów budowy budynków wchodzących w skład jej zasobów mieszkaniowych, realizowanych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż została wykonana przesłanka co do celu wydatkowania uzyskanego dochodu w ramach gospodarki mieszkaniowej, decydująca o możliwości skorzystania z tego zwolnienia.

Wygenerowany dochód w ramach opisanych wyżej działań objętych gospodarką mieszkaniową został przeznaczony przez Wnioskodawcę na cele związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, co spełnia wymogi z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

Reasumując powyższe Wnioskodawca uważa, że jako mały podatnik rozliczający się kwartalnie z podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie zobowiązany zaliczyć ww. dochodu do dochodu powstałego u Wnioskodawcy w II kwartale b.r., który jest podstawą naliczenia tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni jest:

 • budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np: ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 • obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Jak wynika z art. 4 cytowanej ustawy, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Spółdzielnie mieszkaniowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, spółdzielnie mieszkaniowe podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przedmiotem opodatkowania jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy). Dochód ten stanowi natomiast osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2).

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu (wprowadzonego przepisem art. 1 pkt 18 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. Nr 217, poz. 1589), z dniem 1 stycznia 2007 roku – zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 1. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 2. innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m. in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

Na tle przytoczonych definicji słownikowych, odnoszących się do potocznego rozumienia użytych w ustawie podatkowej sformułowań trzeba poczynić zastrzeżenie, że korzystając z przywołanych w nich znaczeń pojęć wyjaśniających ich potoczne, a nie prawne rozumienie należy przyjąć zasadę, iż analizując przepis podatkowy nie można opierać się wyłącznie na literalnym brzmieniu języka potocznego, bez odwołania się do funkcjonujących w systemie prawa podatkowego zasad opodatkowania. Jedną z nich, jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada ścisłego interpretowania przepisów wprowadzających ulgi i zwolnienia podatkowe. Skutkiem stosowania tych przepisów jest bowiem ingerencja w inną, mającą podstawowe znaczenie w prawie podatkowym zasadę powszechności opodatkowania uzyskiwanych dochodów, której przejawem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest jej art. 3 ust. 1 stanowiący, iż podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec tego, definiując czy też ustalając znaczenie sformułowania „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, nie można czynić tego w oderwaniu od innych regulacji funkcjonujących w systemie prawa podatkowego.

Jeśli zatem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza zwolnienie od podatku, uzależniając je od źródła dochodu jakim jest dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to oznacza, że nie każda aktywność spółdzielni mieszkaniowej generująca powstanie dochodu może korzystać ze zwolnienia. Wobec tego nie wszystkie racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo działania podejmowane przez spółdzielnię mieszkaniową skutkujące powstaniem dochodu powodują, iż zwolniony jest on od podatku, ale tylko te, których efektem jest uzyskanie dochodu wyłącznie (ściśle) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Będą to więc przede wszystkim te dochody, których źródłem są opłaty i czynsze związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych oraz przynależnych do nich pomieszczeń, a także korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej itp.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy, należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:
  • dźwigi osobowe i towarowe,
  • aparaty do wymiany ciepła,
  • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
  • klatki schodowe,
  • strychy, piwnice, komórki,
  • balkony, loggie,
  • garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:
  • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
  • kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
  • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
  • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Reasumując, związane z wymienionymi pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami opłaty – oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie natomiast jedynie dochód z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia dokonała sprzedaży działek niezabudowanych (grunt orny oraz łąki trwałe) przedsiębiorstwu, będącego wierzycielem Wnioskodawcy. Grunty te leżą na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego i zgodnie z wydaną decyzją Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy zabrania się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby oraz zmianę stosunków wodnych.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż do przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obok opłat czy czynszów, zaliczyć należy również przychody i koszty dotyczące sprzedaży zasobów mieszkaniowych (np. wyposażenia technicznego budynków mieszkalnych). Zatem w celu ustalenia, czy przychód z tytułu sprzedaży działki jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, istotne jest ustalenie, czy przedmiotowa nieruchomość mieści się w pojęciu zasobu mieszkaniowego Spółdzielni.

Zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Odnosząc zatem przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego ujętego w ww. wniosku stwierdzić należy, że nieruchomość niezabudowana (tj. działki gruntów ornych i łąk trwałych) - posiadająca drogę do zapewnienia przejazdu przez działki, z opracowaną koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania działek pod budownictwo mieszkaniowe, z przygotowaną dokumentacją w celu uzyskania decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla zabudowy mieszkaniowej, z zawartą umową firmą projektową na opracowanie projektu budowlanego osiedla mieszkaniowego - nie należy do żadnej ze wskazanych wyżej grup obiektów budowlanych, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z istniejących mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego bądź zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

W konsekwencji przychód uzyskany z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek, które nie są w żaden sposób wykorzystywane w zakresie prowadzonej gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jako pochodzący z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, będzie mieć wpływ na wielkość dochodu nie podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, a więc stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym, powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.