IBPBI/2/423-614/10/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskiwane z tytułu odsetek z rachunków bankowych, na które wpłacane są środki przeznaczone przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, funduszu eksploatacyjnego oraz z lokat bankowych na które przeznaczane są środki zgromadzane na rachunkach bankowych, a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. remonty oraz bieżące utrzymanie budynku są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 08 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 22 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki mieszkaniowej:

  • w części odnoszącej się do zaliczenia do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek z rachunku bieżącego – jest prawidłowe,
  • w części odnoszącej się do zaliczenia do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek od lokat bankowych, na które przeznaczane są środki zgromadzone na rachunkach bankowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki mieszkaniowej:

  • w części odnoszącej się do zaliczenia do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek z rachunku bieżącego,
  • w części odnoszącej się do zaliczenia do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek od lokat bankowych, na które przeznaczane są środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 07 czerwca 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-614/10/MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 22 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, uzyskuje odsetki z rachunków bankowych, na które wpłacane są środki przeznaczone przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, funduszu eksploatacyjnego oraz z lokat bankowych, na które przeznaczane są środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskiwane z tytułu odsetek z rachunków bankowych, na które wpłacane są środki przeznaczone przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, funduszu eksploatacyjnego oraz z lokat bankowych na które przeznaczane są środki zgromadzane na rachunkach bankowych, a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. remonty oraz bieżące utrzymanie budynku są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wspólnoty, dochód uzyskany z tytułu odsetek:

  • z rachunku bankowego, na który wpłacane są środki przeznaczone przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, funduszu eksploatacyjnego oraz
  • z lokat bankowych na które przeznaczane są środki zgromadzone na rachunkach bankowych,

- a przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. remonty oraz bieżące utrzymanie budynku jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ jest uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Stanowisko analogiczne zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. sygnatura DD6/8213/166/MNX/08/PK-433.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnot mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

  • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
  • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, zasadne jest więc sięgnięcie w tym zakresie do znaczenia tych pojęć w języku potocznym. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenie administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W świetle powyżej zdefiniowanych przychodów z gospodarki mieszkaniowej należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wspólnotę z tytułu odsetek z rachunków bankowych, na które wpłacane są środki przeznaczone przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, funduszu eksploatacyjnego stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W odniesieniu do przychodów z oprocentowania lokat bankowych (niezależnie od rodzaju lokaty)należy zauważyć, iż zaliczane są one do kategorii przychodów finansowych i nie mogą zostać uznane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (osiągane są z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi) bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane. Dochody te są dochodami z działalności, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc nie mogą one korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana w sposób niezwykle precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie wykładni rozszerzającej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż stanowisko Wspólnoty w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki mieszkaniowej:

  • w części odnoszącej się do zaliczenia do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek z rachunku bieżącego – jest prawidłowe,
  • w części odnoszącej się do zaliczenia do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek od lokat bankowych, na które przeznaczane są środki zgromadzone na rachunkach bankowych - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.