I/415-8-360/07/ZDB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 1. Jaki zakres działania administracji nieruchomościami należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 2. czy wszystkie dochody administracji nieruchomościami w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

I/415-8-360/07/ZDB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. gospodarka
 2. gospodarka nieruchomościami
 3. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 4. zasoby mieszkaniowe
 5. zasób
 6. zwolnienia podatkowe
 7. zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 31.01.2007r. wynika, iż Administracja Nieruchomościami prowadzi działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Uzyskane dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są wolne od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ponieważ przepisy ustawy nie definiują pojęcia gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dlatego też powstały pytania:

<
  1) jaki zakres działania w/w administracji nieruchomościami należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
<
  2) czy wszystkie dochody w/w administracji nieruchomościami w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Administracji Nieruchomościami opodatkowaniu w działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej podlegają jedynie:

1. dochody z zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych, ustalone jako różnica między:

- przychodami uzyskanymi z zarządzania budynkami (częściami wspólnymi) wspólnot mieszkaniowych- wynagrodzenie zarządcy,

- częścią kosztów ogólnozakładowych, przypadającą na wykonanie zadań związanych z uzyskaniem przychodów, oraz

2.dochód z pozostałej działalności w części przeznaczonej na pokrycie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowelizacja ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dokonana ustawą z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1589), wprowadziła z dniem 01.01.2007r. w art. 17 ust. 1 pkt 44 zwolnienie od podatku. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowym.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będą zatem jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty.

Opłaty te (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie (koszty) lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji). Wynika to z ustaw w oparciu, o które funkcjonują podmioty zajmujące się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (np. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez lokatorów, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 cyt. ustawy, należy rozumieć:

1) budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:

- dźwigi osobowe i towarowe,

- aparaty do wymiany ciepła,

- kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże.

2) pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj :

- budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

- kotłownie i hydrofornie wolno-stojące,

- osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe.

3) urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:

- zbiorniki-doły gnilne, szamba,

- rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

- sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,

- budowle inżynieryjne (studnie itp.),

- budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze), odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowym. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zgodnie z w/w przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać jedynie będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działalnością taką jest np. wynajmowanie powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne oraz telefonii komórkowej, wynajmowanie lokali użytkowych. Przy czym nie dotyczy to lokali użytkowych, których właściciele współtworzą wspólnotę mieszkaniową i uczestniczą w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (nie są one wynajmowane przez wspólnotę mieszkaniową).

Reasumując, nie wszystkie uzyskane dochody Administracji Nieruchomościami są zwolnione z opodatkowania. Wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko Administracji Nieruchomości - za nieprawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podmiotu.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.