I-4/415-80/B/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do rozdzielenia kosztów pośrednich, takich jak np. wynagrodzenia zarządcy (administratora), które dotyczą zarówno dochodów ze źródeł opodatkowanych, jak i dochodu zwolnionego należy zastosować zasadę proporcjonalnego rozliczenia zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

I-4/415-80/B/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarka
  2. zasoby mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r., w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 25 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz kosztów związanych z przychodami z innych źródeł.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - „stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym”.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 28 czerwca 2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Wspólnoty z dnia 25 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny przedstawia się następująco:

Zasadniczym źródłem przychodów dla Wspólnoty Mieszkaniowej są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością. Ponadto właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokali, uiszczają zaliczki za tzw. media, które są dostarczane do indywidualnych mieszkań (energia cieplna, zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.). Dodatkowym źródłem przychodów Wspólnoty są przychody z nieruchomości wspólnej, do których zalicza się:

1. przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) mieszkańcom na cele gospodarstwa domowego,

2. przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) na cele prowadzonej działalności gospodarczej,

3.przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) jako najem lokalu mieszkalnego,

4.przychody z tytułu opłat ryczałtowych (z uwagi na brak podliczników) za energię elektryczną zużywaną w dodatkowych pomieszczeniach wynajętych na cele gospodarstw domowych,

5.przychody z tytułu opłat za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia sieci TV kablowej zlokalizowanej w budynku Wspólnoty,

6.opłaty mieszkańców za zużytą wodę w pralni wg wskazań wodomierzy,

7.opłaty za zamieszczenie reklam, anten na budynku Wspólnoty,

8.przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Wspólnoty,

9.przychody z tytułu odsetek płaconych przez właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności,

10.odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych,

11.kary umowne za nieterminowe wykonanie remontów,

12.wpłaty zasądzonych kosztów sądowych,

13.wpłaty kosztów upomnień.

Przychody gromadzone przez Wspólnotę Mieszkaniową są przeznaczone na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Do kosztów tych w szczególności zaliczają się:

1.wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dot. nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5. wynagrodzenie zarządcy,

6. koszty zakupu mediów (energia cieplna, gaz woda, oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych).

Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną zalicza się także inne koszty jak np.: koszty sądowe związane z dochodzeniem należności od najemców lub właścicieli, koszty związane z przygotowaniem wspólnych części nieruchomości do oddania ich w najem.

W ocenie Jednostki do rozdzielenia kosztów pośrednich, takich jak np. wynagrodzenia zarządcy (administratora), które dotyczą zarówno dochodów ze źródeł opodatkowanych, jak i dochodu zwolnionego należy zastosować zasadę proporcjonalnego rozliczenia zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na brak jednego wymiernego kryterium, na podstawie którego można byłoby podzielić na koszty z działalności opodatkowanej i zwolnionej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr. 54, poz. 654 ze zm.) jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Z przepisu art. 15 ust. 2a wynika iż zasadę, o której mowa w art. 15 ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania (...).

Zastosowanie tej metody jest uzasadnione jedynie wówczas, jeżeli nie jest obiektywnie możliwe wyodrębnienie według technicznych kryteriów kosztów podatkowych przypadających na poszczególne źródła przychodów, gdy podatnik nie jest w stanie na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji ustalić kosztów przypadających na te źródła.

Z przedstawionego przez Wspólnotę stanu faktycznego wynika, że nie ma możliwości rozdzielenia kosztów pośrednich takich jak wynagrodzenie zarządcy (administratora), które dotyczą zarówno dochodów ze źródeł opodatkowanych, jak i dochodu zwolnionego.

W tej sytuacji należy przyjąć zasadę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. należy ustalić koszty uzyskania przychodów zarządcy ze źródeł z których dochód jest opodatkowany w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tego tytułu w łącznej kwocie uzyskanych przychodów.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie – postanowiono jak w sentencji, uznając że przedstawione przez Wspólnotę własne stanowisko w zakresie zastosowania przepisów art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do podziału kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz kosztów związanych z przychodami z innych źródeł – jest prawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.