I-4/415-80/A/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odsetki płacone przez indywidualnych właścicieli za nieterminowe wpłaty należności, wpłaty od indywidualnych właścicieli zasądzonych kosztów sądowych i koszty upomnień powiększają dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie podlegają opodatkowaniu ?

I-4/415-80/A/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarka
  2. zasoby mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r., w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 25 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, w części dotyczącej przychodów z tytułu odsetek płaconych przez właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności, zasądzonych kosztów sądowych, oraz kosztów upomnień.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - „stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 28 czerwca 2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Wspólnoty z dnia 25 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny przedstawia się następująco:

Zasadniczym źródłem przychodów dla Wspólnoty Mieszkaniowej są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością. Ponadto właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokali, uiszczają zaliczki za tzw. media, które są dostarczane do indywidualnych mieszkań (energia cieplna, zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.). Dodatkowym źródłem przychodów Wspólnoty są przychody z nieruchomości wspólnej, do których zalicza się m.in.:

1. przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) mieszkańcom na cele gospodarstwa domowego,

2. przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) na cele prowadzonej działalności gospodarczej,

3.przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) jako najem lokalu mieszkalnego,

4.przychody z tytułu opłat ryczałtowych (z uwagi na brak podliczników) za energię elektryczną zużywaną w dodatkowych pomieszczeniach wynajętych na cele gospodarstw domowych,

5.przychody z tytułu opłat za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia sieci TV kablowej zlokalizowanej w budynku Wspólnoty,

6.opłaty mieszkańców za zużytą wodę w pralni wg wskazań wodomierzy,

7.opłaty za zamieszczenie reklam, anten na budynku Wspólnoty,

8.przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Wspólnoty,

9.przychody z tytułu odsetek płaconych przez właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności,

10.odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych,

11.kary umowne za nieterminowe wykonanie remontów,

12.wpłaty zasądzonych kosztów sądowych,

13.wpłaty kosztów upomnień.

Przychody gromadzone przez Wspólnotę Mieszkaniową są przeznaczone na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Wg Wspólnoty, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będą:

- dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,

- dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi bez względu na cel, na jaki będą przekazane.

W ocenie Jednostki, odsetki płacone przez indywidualnych właścicieli za nieterminowe wpłaty należności, wpłaty od indywidualnych właścicieli zasądzonych kosztów sądowych i koszty upomnień powiększają dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie podlegają opodatkowaniu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – udziela poniższej informacji:

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z powołanego przepisu wynika, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (tj. cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Natomiast pod pojęciem „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi pomieszczeniami, a w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki administracji osiedlowej, osiedlowe warsztaty konserwacyjno – remontowe, urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się wyżej wymienione budynki, jak zbiorniki, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne, budowle komunikacyjne, jak: drogi, ulice, chodniki; inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkaniowych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem, że zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

A zatem, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy należności za mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wnoszone przez właścicieli oraz lokatorów, jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Inne uzyskiwane dochody, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zasądzonych kosztów sądowych i kosztów upomnień pochodzące zarówno od indywidualnych właścicieli jak również od osób prowadzących działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19 %.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie – postanowiono jak w sentencji, uznając że przedstawione przez Wspólnotę własne stanowisko w zakresie zastosowania przepisów art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do odsetek za nieterminowe wpłaty należności, zasądzonych kosztów sądowych i kosztów upomnień – jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.