I-4/415-03/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody z tytułu najmu ścian i dachów budynków pod reklamy, wynajmu pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom lub podmiotom zewnętrznym wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

I-4/415-03/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarka
  2. zasoby mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 05 stycznia 2007 r., złożonym w dniu 05 stycznia 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - „stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym”.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 05 stycznia 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki z dnia 05 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia dochodów wspólnoty mieszkaniowej z podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka wskazała, że środki uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową z gospodarki zasobami mieszkaniowymi to między innymi wynajem komórek, pralni, strychów i dochody te powinny być zwolnione z podatku pod warunkiem, że w pomieszczeniach tych nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Ponadto Spółka twierdzi, że zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi czyli wynajmu elewacji pod banery reklamowe, wynajmu dachów w celu ustawienia anten przekaźnikowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - obowiązującymi od 01 stycznia 2007 r. - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będą jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty.Natomiast przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć:

- budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi pomieszczeniami, takimi jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, to jest.: budynki administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty konserwacyjno – remontowe,

- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się wyżej wymienione budynki, jak zbiorniki, rurociągi i przewody sieci wodociągowo –kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne, budowle komunikacyjne, jak: drogi, ulice, chodniki; inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkaniowych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

A zatem, dochody uzyskane z gospodarki wyżej wymienionymi zasobami mieszkaniowymi będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem, że zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów oraz dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi np.: z tytułu najmu ścian i dachów budynków pod reklamy, wynajmu pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom lub podmiotom zewnętrznym wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.