1419/UDD-415/4/07/MP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak należy interpretować użyty w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz czy w świetle tegoż przepisu Towarzystwo będzie zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych, parkingów, garaży i parkingu wielopoziomowego ?

1419/UDD-415/4/07/MP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gospodarka
  2. zasoby mieszkaniowe
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych, parkingów, garaży i parkingu wielopoziomowego, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2007r ( wpływ do Urzędu 12.01.2007r.) o udzielenie interpretacji jako prawidłowe w zakresie zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z wynajmu lokali mieszkalnych, garaży i parkingów oraz nieprawidłowe w zakresie wynajmu lokali użytkowych.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez WnioskodawcęTowarzystwo jest komunalną osobą prawną – spółką prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Gmina. Działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 26 października 1996r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka buduje mieszkania na wynajem oraz administruje powierzonym zasobem gminnym i wspólnotami mieszkaniowymi na zlecenie. Na terenie wybudowanych osiedli mieszkaniowych z mieszkaniami na wynajem posadowione są inne lokale związane z ich funkcjonowaniem- na parterach budynków mieszkalnych, a więc garaże, sklepy, przychodnia, apteka, przedszkole itp. Jest to tak zwana infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego osiedla mieszkaniowego. Lokale te są wynajmowane. Na terenie jednego osiedla posadowiony jest też parking wielopoziomowy jako odrębny budynek i spółka osiąga z tego tytułu przychody. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( art. 17 ust. 1 pkt 44) w spółce pojawiła się konieczność rozgraniczenia ewidencji kosztów i przychodów działalności podlegającej podatkowi dochodowemu, od ewidencji kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jako działalności zwolnionej od podatku dochodowego. W przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym również w ustawach podatkowych nie ma definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Do roku 2006 w orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz w decyzjach organów skarbowych było przyjmowane, iż pojęcie zasobów mieszkaniowych obejmuje budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym (dźwigi osobowe i towarowe, kotłownie, hydrofornie itp.) a także uzupełniające te budynki mieszkalne ( z wyposażeniem technicznym) takie jak – garaże wolnostojące i parkingi wielopoziomowe, budynki handlowo-usługowe, budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno-remontowych, budynki administracji osiedlowych (biurowe i gospodarcze), kotłownie i hydrofornie wolnostojące, budynki dla osiedlowej działalności społeczno-wychowawczej.

Przedmiot interpretacjiPodatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, jak należy interpretować użyty w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz czy w świetle tegoż przepisu Towarzystwo będzie zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych, parkingów, garaży i parkingu wielopoziomowego ?

Stanowisko WnioskodawcyJako własne stanowisko Podatnik przedstawia pogląd, iż za przychody i koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy uznać przychody (czynsze) i koszty nie tylko z lokali mieszkalnych, ale również z pozostałych pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez najemców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. W związku z tym spółka powinna korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z wynajmu mieszkań, garaży, parkingu wielopoziomowego, lokali użytkowych i parkingów.

Ocena prawna stanowiska WnioskodawcyZgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami) wolne od podatku są dochody m.in. towarzystw budownictwa społecznego prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będą jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Biorąc powyższe pod uwagę przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej powołanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć :-Budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:- dźwigi osobowe i towarowe,- aparaty do wymiany ciepła,- kotłownie i hydrofornie wbudowane,- klatki schodowe,- strych, piwnice, komórki,- garaże,- Pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj:- budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,- kotłownie i hydrofornie wolnostojące,- osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe, parkingi-Urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:- zbiorniki – doły gnilne, szamba,- rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,- sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,- budowle inżynieryjne (studnie itp.)- budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami, urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że uzyskane przez Towarzystwo dochody z gospodarki ww. zasobami mieszkaniowymi będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem, że zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Natomiast opodatkowaniu tym podatkiem będą podlegały:- dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,- dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, np. wynajmowanie lokali użytkowych przeznaczonych na działalność handlową, usługową– bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń.Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.