Gospodarka ściekami | Interpretacje podatkowe

Gospodarka ściekami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarka ściekami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka VAT dla usług dostarczania wody i odbioru ścieków
Fragment:
Czy ww. opłaty zawierające wskazane usługi należy zaliczyć do usług budowlanych i opodatkować je stawką VAT w wysokości 23%, czy są to usługi z zakresu rozprowadzania wody i usługi w zakresie gospodarki ściekami opodatkowane obniżoną stawką 8% VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, dotychczas stosowane stawki 8 % vat od pobieranych opłat za przyłączenie do urządzeń wod-kan oraz za odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej będących w posiadaniu przedsiębiorstwa są poprawne. Również opłaty pobierane wg cennika i zastosowana stawka vat 8% jest prawidłowa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2015
20
gru

Istota:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2011
1
lip

Istota:
Moment zaliczania do przychodów z tytułu zapłaty za usługi wywozu nieczystości i unieszkodliwiania odpadów, świadczonych na rzecz indywidualnych odbiorców na podstawie umowy, bez dokuemntowania tych usług fakturami.
Fragment:
Jeden z problemów dotyczy kwestii zasad uznawania daty powstania przychodu należnego z tytułu usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów i związanego z tym sposobu rozliczania kosztów uzyskania tego przychodu, w przypadku gdy termin płatności określony w fakturach wystawionych odbiorcom tych usług przypadał w następnym miesiącu, a także kwestii prawidłowości zaliczania eksploatacji pojemników na odpady do usług związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów. Drugi natomiast problem podniesiony przez spółkę, dotyczy możliwości zaliczkowego, to jest w momencie otrzymania zapłaty - zaliczania do przychodów - wpłat wnoszonych tytułem odpłatności za usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów, świadczonych na rzecz indywidualnych odbiorców na podstawie umowy, bez dokumentowania tych usług fakturami. W celu zatem ponownego, merytorycznie poprawnego rozpatrzenia wniosku, w zakresie dotyczącym drugiego spośród obu wymienionych powyżej zagadnień, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie wezwał spółkę pismem DP-423-3-1/05 z dnia 27.10.2005r. do przedstawienia w formie opisu - stanu faktycznego dotyczącego podniesionej kwestii z uwzględnieniem najistotniejszych z punktu widzenia prawa podatkowego, warunków umowy wiążącej wnioskodawcę z indywidualnym odbiorcą usług, do określenia stosowanych przez spółkę zasad rozliczania i wyrównywania na koniec roku wartości naliczonych usług.
2011
1
mar

Istota:
Kiedy powstanie przychód z działalności gospodarczej w zakresie usług ciągłych gdy faktura została wystawiona w grudniu 2005r. z terminem płatności w styczniu 2006r.?
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku rozliczeń z tytułu: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego; świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych; usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Wobec powyższego, w odniesieniu do wykonywanych przez Pana usług zakwalifikowanych jako unieszkodliwianie odpadów należy stosować zasadę określoną w art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z faktury wystawionej w grudniu 2005r. z terminem płatności przypadającym na styczeń 2006r. - wystąpi w styczniu 2006r. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pana wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu nie podziela Pana stanowiska w sprawie i uznaje je za nieprawidłowe. Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy opodatkować usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz usuwania odpadów?
Fragment:
Stawką w tej wysokości - zgodnie z przywołanym załącznikiem -objęte są usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - o symbolu PKW i U 90.0. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx informuje, że za właściwą klasyfikację świadczonych usług odpowiada podatnik. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawczego nie uprawniają organów podatkowych do klasyfikowania świadczonych usług - w związku z powyższym w sprawie zaklasyfikowania pozostałych usług, o których mowa w piśmie należy zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi.
2011
1
mar

Istota:
Podatnik prowadzi działalność w formie spółki z o.o. m. in. w zakresie świadczenia usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Rokiem podatkowym w spółce jest rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku rozliczeń z tytułu w/w usług za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktur termin platności, a jeżeli termin nie jest określony ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.
Stosownie do niniejszego przepisu w przypadku spółki oznacza to, że z faktury potwierdzającej wykonanie usługi w miesiącu grudniu 2004 i wystawionej w tym miesiącu, na której wykazany jest termin platności styczeń 2005 powoduje powstanie przychodu należnego w miesiącu wykonania usługi oraz wystawienia faktury. Koszty związane z wykonaniem tej uslugi ponoszone są zatem w innym roku podatkowym (2004) niż rok powstania przychodu należnego (2005).
Zgodnie z art 15 ust. 1 uopdop kosztami uzyskania przychodów są koszt poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie są art. 15 ust. 4 uopdop stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Zgodnie z tymi regulacjami podatnik powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przypadajace na przychody należne dot. miesiąca grudnia 2004 i miesiąca stycznia 2005 r.
Specyfika działalności podatnika powoduje, że nie zawsze można dokładnie wyodrębnić koszty uzyskania przychodu związane z konkretną usługą np. tym samym środkiem transportu odbierane są odpady od wielu klientów, dla których obowiązują terminy platności przypadające na miesiac grudzień i styczeń. Poniesione koszty eksploatacji samochodu, koszty osobowe, koszty amortyzacji ubezpieczeń i inne związane są w tym przypadku z przychodami dwóch różnych lat podatkowych. Istnieje konieczność wyodrębnienia kosztów uzyskania związanych z przychodami poszczególnych okresów rozliczeniowych.
PYTANIE PODATNIKA
W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w róznych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?
Fragment:
(...) gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów -za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Przedmiotem działalności podatnika są m in. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Z faktu tego wynika, że część przychodów podatnika będzie ustalana na podstawie cyt. wyżej przepisu.Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty przy czym dochodem, z pewnymi zastrzeżeniami, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Z powyższych unormowań wynika, że dochód w danym roku podatkowym stanowi różnicę między sumą osiągniętych przychodów a sumą kosztów ich uzyskania, które wystąpiły w tym roku. Oznacza to, że między przychodami a kosztami podatkowymi, w określonym przedziale czasowym, powinna zachodzić odpowiednia symetria.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.