Gospodarka ściekami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarka ściekami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
gru

Istota:

Stawka VAT dla usług dostarczania wody i odbioru ścieków

Fragment:

Czy ww. opłaty zawierające wskazane usługi należy zaliczyć do usług budowlanych i opodatkować je stawką VAT w wysokości 23%, czy są to usługi z zakresu rozprowadzania wody i usługi w zakresie gospodarki ściekami opodatkowane obniżoną stawką 8% VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, dotychczas stosowane stawki 8 % vat od pobieranych opłat za przyłączenie do urządzeń wod-kan oraz za odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej będących w posiadaniu przedsiębiorstwa są poprawne. Również opłaty pobierane wg cennika i zastosowana stawka vat 8% jest prawidłowa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2011
1
lip

Istota:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2011
1
mar

Istota:

Moment zaliczania do przychodów z tytułu zapłaty za usługi wywozu nieczystości i unieszkodliwiania odpadów, świadczonych na rzecz indywidualnych odbiorców na podstawie umowy, bez dokuemntowania tych usług fakturami.

Fragment:

Jeden z problemów dotyczy kwestii zasad uznawania daty powstania przychodu należnego z tytułu usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów i związanego z tym sposobu rozliczania kosztów uzyskania tego przychodu, w przypadku gdy termin płatności określony w fakturach wystawionych odbiorcom tych usług przypadał w następnym miesiącu, a także kwestii prawidłowości zaliczania eksploatacji pojemników na odpady do usług związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów. Drugi natomiast problem podniesiony przez spółkę, dotyczy możliwości zaliczkowego, to jest w momencie otrzymania zapłaty - zaliczania do przychodów - wpłat wnoszonych tytułem odpłatności za usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów, świadczonych na rzecz indywidualnych odbiorców na podstawie umowy, bez dokumentowania tych usług fakturami. W celu zatem ponownego, merytorycznie poprawnego rozpatrzenia wniosku, w zakresie dotyczącym drugiego spośród obu wymienionych powyżej zagadnień, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie wezwał spółkę pismem DP-423-3-1/05 z dnia 27.10.2005r. do przedstawienia w formie opisu - stanu faktycznego dotyczącego podniesionej kwestii z uwzględnieniem najistotniejszych z punktu widzenia prawa podatkowego, warunków umowy wiążącej wnioskodawcę z indywidualnym odbiorcą usług, do określenia stosowanych przez spółkę zasad rozliczania i wyrównywania na koniec roku wartości naliczonych usług.

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powstanie przychód z działalności gospodarczej w zakresie usług ciągłych gdy faktura została wystawiona w grudniu 2005r. z terminem płatności w styczniu 2006r.?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku rozliczeń z tytułu: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego; świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych; usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Wobec powyższego, w odniesieniu do wykonywanych przez Pana usług zakwalifikowanych jako unieszkodliwianie odpadów należy stosować zasadę określoną w art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z faktury wystawionej w grudniu 2005r. z terminem płatności przypadającym na styczeń 2006r. - wystąpi w styczniu 2006r. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pana wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu nie podziela Pana stanowiska w sprawie i uznaje je za nieprawidłowe. Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy opodatkować usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz usuwania odpadów?

Fragment:

Stawką w tej wysokości - zgodnie z przywołanym załącznikiem -objęte są usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - o symbolu PKW i U 90.0. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx informuje, że za właściwą klasyfikację świadczonych usług odpowiada podatnik. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawczego nie uprawniają organów podatkowych do klasyfikowania świadczonych usług - w związku z powyższym w sprawie zaklasyfikowania pozostałych usług, o których mowa w piśmie należy zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność w formie spółki z o.o. m. in. w zakresie świadczenia usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Rokiem podatkowym w spółce jest rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku rozliczeń z tytułu w/w usług za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktur termin platności, a jeżeli termin nie jest określony ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.
Stosownie do niniejszego przepisu w przypadku spółki oznacza to, że z faktury potwierdzającej wykonanie usługi w miesiącu grudniu 2004 i wystawionej w tym miesiącu, na której wykazany jest termin platności styczeń 2005 powoduje powstanie przychodu należnego w miesiącu wykonania usługi oraz wystawienia faktury. Koszty związane z wykonaniem tej uslugi ponoszone są zatem w innym roku podatkowym (2004) niż rok powstania przychodu należnego (2005).
Zgodnie z art 15 ust. 1 uopdop kosztami uzyskania przychodów są koszt poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie są art. 15 ust. 4 uopdop stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Zgodnie z tymi regulacjami podatnik powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przypadajace na przychody należne dot. miesiąca grudnia 2004 i miesiąca stycznia 2005 r.
Specyfika działalności podatnika powoduje, że nie zawsze można dokładnie wyodrębnić koszty uzyskania przychodu związane z konkretną usługą np. tym samym środkiem transportu odbierane są odpady od wielu klientów, dla których obowiązują terminy platności przypadające na miesiac grudzień i styczeń. Poniesione koszty eksploatacji samochodu, koszty osobowe, koszty amortyzacji ubezpieczeń i inne związane są w tym przypadku z przychodami dwóch różnych lat podatkowych. Istnieje konieczność wyodrębnienia kosztów uzyskania związanych z przychodami poszczególnych okresów rozliczeniowych.
PYTANIE PODATNIKA
W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w róznych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?

Fragment:

(...) gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów -za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Przedmiotem działalności podatnika są m in. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Z faktu tego wynika, że część przychodów podatnika będzie ustalana na podstawie cyt. wyżej przepisu.Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty przy czym dochodem, z pewnymi zastrzeżeniami, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Z powyższych unormowań wynika, że dochód w danym roku podatkowym stanowi różnicę między sumą osiągniętych przychodów a sumą kosztów ich uzyskania, które wystąpiły w tym roku. Oznacza to, że między przychodami a kosztami podatkowymi, w określonym przedziale czasowym, powinna zachodzić odpowiednia symetria.