Gospodarka nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarka nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych nie spełniając warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, podlegają w myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Zmiana Interpretacji Indywidualnej Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 28 listopada 2007 r., Nr IP-PB3/423-136/07-2/AG przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową – stwierdzając, iż jest ona nieprawidłowa. Uzasadnienie We wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółdzielnia Mieszkaniowa zadała pytanie, czy dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów sądowych i komorniczych wnoszonych przez mieszkańców lokali mieszkalnych są (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy przychody spółdzielni mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi do których należą lokale mieszkalne, garaże oraz lokale użytkowe są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art.14b § 2 i § 5, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z póź. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 23.03.2007r. Nr P-3/423-1I07 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sposób przedstawiony w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20. 12.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Lublinie zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółdzielnia w powołanym wniosku zapytała, czy przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do których należą wg Spółdzielni lokale mieszkalne, garaże oraz lokale użytkowe, są (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu przez gminę budynków wzniesionych na gruncie gminnym ze środków własnych użytkowników wieczystych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 27.03.2007r. (data wpływu 28.03.2007r.) Urząd Miejski w .... wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu przez gminę budynków wzniesionych na gruncie gminnym ze środków własnych użytkowników wieczystych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z wnioskiem Urząd Miejski w .... jako jednostka samorządu terytorialnego, w ramach wykonywanych czynności oddaje w użytkowanie wieczyste grunty, za które pobiera stosowne opłaty (opłatę pierwszą i opłatę roczną). Przekazanie nieruchomości przez Gminę w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych następuje najczęściej na podstawie art.207 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – tzn. budynki wzniesione na gruncie gminnym ze środków własnych użytkowników wieczystych przed dniem 01.01.1998r. przekazywane są im nieodpłatnie na (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka występuje z zapytaniem w sprawie dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 02.03.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka z o. o. świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania wspólnot mieszkaniowych. W związku z nowelizacją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz użycia w tym przepisie określenia „zasoby mieszkaniowe i gospodarka zasobami mieszkaniowymi” , Spółka uważa, że dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są dochody między innymi z wynajmowanych lokali mieszkalnych. Dochody uzyskane z innej (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik ma wątpliwości w kwestii uznania działalności TBS polegającej na zarządzaniu, w ramach zawartej z Gminą S umowy jej zasobem komunalnym za inną działalność gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, o której mowa w art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

Fragment:

(...) W dniu 29 czerwca 2007 r. do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wpłynął wniosek TBS o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wątpliwości w kwestii uznania działalności Spółki polegającej na zarządzaniu, w ramach zawartej z Gminą S umowy, jej zasobem komunalnym za inną działalność gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, o której mowa w art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wnioskodawca stan faktyczny nakreślił w sposób następujący: Wnioskodawca jest towarzystwem budownictwa społecznego utworzonym w formie jednoosobowej spółki z wyłącznym udziałem Gminy Miasta. Na podstawie aktu założycielskiego, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przedmiotem działalności Spółki jest budowanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od zgromadzonych przez nasze Stowarzyszenie Mieszkańców Bloku środki na koncie bankowym, przeznaczonych tylko i wyłącznie na fundusz remontowy - niezbędnych dla zabezpieczenia naszego bloku, należy odprowadzić 19% podatek za 2007 r. ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie znak: PD/423-4/07 z dnia 07.09.2007 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15.02.199 2r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 25.06.2007r jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 25.06.2007 r, uzupełnionym pismem z dnia 22.07.2007 r, Stowarzyszenie Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań w S. zwróciło się do Naczelnika (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskuje dochody z tytułu eksploatacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych.Czy podatkiem dochodowym od osób prawych opodatkowany będzie dochód uzyskiwany z tytułu eksploatacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2007 r. uzupełnionym dnia 18 lipca br. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, po analizie stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Spółdzielnia Mieszkaniowa do miesiąca maja 2007r. naliczała podatek dochodowy od osób prawnych uzyskiwanych z eksploatacji spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynku (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), art. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit g, art. 7 ust. 4 i art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 41, poz. 399 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 maja 2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy, że nabycie od Spółki z o.o. zabudowanych nieruchomości gruntowych obejmujących lokale mieszkalne zajęte przez najemców do zasobów gminy, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie w art. 2 pkt 1 lit. g za nieprawidłowe . W skierowanym do organu podatkowego piśmie z dnia 09 maja 2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Elblągu 2006.05.10) strona (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stowarzyszenie zwykłe nie prowadzące działalności gospodarczej podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy jego dochód podlega zwolnieniu przedmiotowemu ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nie prawidłowestanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2005r. Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2005 r. (data wpływu 27.12.2005 r.) Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej musi składać deklaracje miesięczne na wzorze CIT-2 oraz czy dochód Stowarzyszenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Według załączonej informacji Stowarzyszenie powstało z konieczności utrzymania podstawowych elementów obsługi budynku mieszkalnego w sytuacji gdy formalny jego właściciel i administrator z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, a osobą fizyczną podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
W ocenie Starosty- będąc organem władzy publicznej z zakresu administracji rządowej, realizując zadania nałożone art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami-nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a dostawa nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nie podlega temu podatkowi. Starosta nie mieści się ani w definicji podatnika wynikającej z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, ani w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Stan faktyczny Starosta Powiatowy działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) sprzedał nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione było na 99 lat i od momentu jego powstania do chwili wygaśnięcia wskutek sprzedaży użytkownik wieczysty ponosił opłaty roczne. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedanej jej użytkownikowi wieczystemu zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego określoną zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień sprzedaży. A zatem cena uzyskana przez sprzedającego równa jest wartości niewykorzystanego okresu prawa użytkowania wieczystego gruntu i jest pewnego rodzaju ekwiwalentem dla zbywającego za utratę stałego (...)