ITPB3/4510-628/15-5/AD | Interpretacja indywidualna

Czy przychody uzyskiwane ze źródeł wskazanych przez Wnioskodawcę w pkt 3 i 4 stanu faktycznego będą stanowiły przychody z działalności leśnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których zgodnie z powołanym przepisem nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje tym, że przychody te nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-628/15-5/ADinterpretacja indywidualna
  1. gospodarka leśna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazany wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z powyższym, pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. znak ITPB3/4510-628/15-2/AD na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h tej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek uzupełniony został w dniu 22 stycznia 2016 r. poprzez dokonanie dopłaty brakującej opłaty w wysokości 40 zł.

W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W styczniu 2014 r. powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności jest m.in.:

  1. PKD 01.11.z – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
  2. PKD 01.19.z - pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
  3. PKD 02.10.z -gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
  4. PKD 02.20.z - pozyskiwanie drewna;
  5. PKD 46.21.z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt.

W 2014 r. spółka poczyniła wiele wydatków inwestycyjnych na pozyskanie gruntów, maszyn oraz pozostałego sprzętu rolniczego, a także na przygotowanie ziemi do upraw (zakup nawozów i nasion siewnych) co skutkowało zakończeniem roku sprawozdawczego stratą. W 2016 r. spółka zacznie sprzedaż zboża i innych produktów rolnych i tym samym uzyskiwać dochód z działalności rolniczej.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

Czy przychody uzyskiwane ze źródeł wskazanych przez Wnioskodawcę w pkt 3 i 4 stanu faktycznego będą stanowiły przychody z działalności leśnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których zgodnie z powołanym przepisem nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje tym, że przychody te nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych oraz z pozyskiwania drewna - będą stanowiły przychody z gospodarki leśnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których zgodnie z powołanym przepisem nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza, że przychody te nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych zostały określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy - przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki w rozumieniu ustawy o lasach.

Gospodarka leśna, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz.1153) oznacza działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że w sytuacji gdy podmiot prawa podatkowego prowadzi tylko i wyłącznie działalność leśną w rozumieniu ustawy o lasach, tj. uzyskuje przychody jedynie z tych źródeł, to przepisy tej ustawy podatkowej, nie mają do niego zastosowania.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie m.in. gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.z) oraz pozyskiwania drewna (PKD 02.20.z).

W odniesieniu zatem do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych oraz pozyskiwania drewna - stanowią przychody z gospodarki leśnej. Tym samym do ww. przychodów zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarka leśna
ITPB3/4510-485/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.