ITPB3/4510-485/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskanie dochodu z działalności rolniczej prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych skoro spółka prowadzi działalność rolniczą zdefiniowaną w art. 2 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - spółka nie uzyskuje przychodów z innych źródeł nie związanych z rolnictwem?
ITPB3/4510-485/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. gospodarka leśna
 2. gospodarstwo rolne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W styczniu 2014 r. powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiot działalność to PKD 01.11.z - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu. Przedmiot pozostałej działalności to:

 • PKD 01.19.z - pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
 • PKD 02.10.z -gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
 • PKD 02.20.z - pozyskiwanie drewna;
 • PKD 46.21.z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. W 2014 r. spółka poczyniła wiele wydatków inwestycyjnych na pozyskanie gruntów, maszyn oraz pozostałego sprzętu rolniczego, a także na przygotowanie ziemi do upraw (zakup nawozów i nasion siewnych) co skutkowało zakończeniem roku sprawozdawczego stratą. W 2016 r. spółka zacznie sprzedaż zboża i innych produktów rolnych i tym samym uzyskiwać dochód z działalności rolniczej.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie.

Czy uzyskanie dochodu z działalności rolniczej prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych skoro spółka prowadzi działalność rolniczą zdefiniowaną w art. 2 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - spółka nie uzyskuje przychodów z innych źródeł nie związanych z rolnictwem...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody uzyskane z prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czyli PKD 01.11.z - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu przedmiot pozostałej działalności PKD 01.19.z - pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, PKD 02.10.z - gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, PKD 02.20.z - pozyskiwanie drewna, PKD 46.21.z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych zostały określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851).

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy - przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e,
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Dla celów podatku dochodowego działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, w którym wskazano, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
 • licząc od dnia nabycia.

Z kolei na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 omawianego aktu prawnego, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Gospodarka leśna, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz.1153) oznacza działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że w sytuacji gdy podmiot prawa podatkowego prowadzi tylko i wyłącznie działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i/lub działalność leśną w rozumieniu ustawy o lasach, tj. uzyskuje przychody jedynie z tych źródeł, to przepisy tej ustawy podatkowej, nie mają do niego zastosowania.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.z), pozostałych upraw rolnych innych niż wieloletnie (PKD 01.19.z), sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.z), gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.z) oraz pozyskiwania drewna (PKD 02.20.z).

W odniesieniu zatem do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu z pozostałych upraw rolnych innych niż wieloletnie, sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - stanowią przychody z działalności rolniczej. Natomiast przychody uzyskiwane z tytułu gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych jak również z tytułu pozyskiwania drewna stanowią przychody z gospodarki leśnej. Tym samym do ww. przychodów zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wykładni art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać należy za nieprawidłowe. Jak wskazano bowiem powyżej przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu gospodarki leśnej i pozostałej działalność leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych jak również z tytułu pozyskiwania drewna stanowią przychody z gospodarki leśnej. Dokonana przez organ odmienna kwalifikacja w tym względzie nie ma jednak bezpośredniego wpływu na dokonaną ocenę stanowiska Wnioskodawcy o braku skutku w postaci opodatkowania danych przychodów podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarka leśna
DD9.8222.2.192.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

gospodarstwo rolne
ITPB4/4511-207/15/RH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.