DD9.8222.2.192.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością usługową szczegółowo wymienioną w pozycji 68 jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych?
DD9.8222.2.192.2015.BRTinterpretacja indywidualna
 1. gospodarka leśna
 2. ochrona
 3. prace
 4. zagospodarowanie przestrzenne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2013 r. Nr ILPB1/415-1135/12-2/IM, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku ze świadczeniem usług związanych z leśnictwem w ramach działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 13 lutego 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 23 listopada 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, obejmujący następujący zakres:

 1. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
 2. PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 3. PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
 4. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 5. KD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 6. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 7. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Wnioskodawca w ramach ww. działalności gospodarczej wykonuje działalność usługową związaną z leśnictwem (02.40.Z), a mianowicie wykonuje następującą działalność gospodarczą:

 1. Prace na szkółce leśnej - uprawa gleby, siew nasion, pielenie, nawożenie, podlewanie, pielęgnowanie sadzonek, wyjmowanie sadzonek.
 2. Zagospodarowanie lasu - przygotowanie gleby, orki, sadzenie sadzonek, zwalczanie chwastów, pielenie, opryski chemiczne, przesadzanie sadzonek, wykaszanie chwastów.
 3. Ochrona lasu - wykładanie pułapek na owady, zwalczanie owadów, zakładanie i pielęgnowanie remiz dla ptaków, zabezpieczanie upraw przed zwierzyną poprzez palikowanie sadzonek, smarowanie repelentami, grodzenie upraw.
 4. Pozyskiwanie i zrywka drewna bez jego transportu.
 5. Gospodarka łowiecka - kompleksowa uprawa poletek dla zwierzyny (orka, uprawa, siew, zbiór pielęgnacja zasiewów np kukurydzy, topinamburu, itp.) dokarmianie zwierzyny, zabezpieczanie pól przed zwierzyną poprzez budowanie pastuchów, płotów, pilnowanie pól, wykładanie karmy dla zwierzyny.
 6. Organizacja polowań - nagonka zwierzyny.
 7. Ochrona p.poż., dogaszanie i pilnowanie pożarzysk, utrzymanie i porządkowanie pasów p.poż., dozorowanie terenów leśnych w celu wczesnego wykrywania pożarów.

Wnioskodawca oświadcza, iż wszystkie ww. usługi wykonywane są przez niego na zlecenie oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (do tej pory Wnioskodawca wykonywał ww. usługi na rzecz Nadleśnictw: (...)) - sam Wnioskodawca nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym lub zależnym terenów leśnych, na których przedmiotowa działalność jest wykonywana.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12. poz. 59), gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Wnioskodawca zaznacza jednocześnie, iż nie analizował, czy do przychodów z wykonywanej przez niego działalności usługowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764), albowiem, jego zdaniem, wystarczającą przesłanką uwalniającą go od obowiązku uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych tytułem prowadzonej działalności usługowej, jest fakt, iż działalność ta spełnia definicję gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach (o czym wyżej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z faktycznie prowadzoną przez siebie działalnością usługową, szczegółowo wymienioną w pozycji 68, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i czy jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z ww. działalności usługowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona przez niego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a wymieniona w poz. 68 działalność usługowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, albowiem mieści się w całości w kategorii gospodarki leśnej zdefiniowanej w ww. przepisie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach. W świetle powyższego Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych tytułem dochodów osiągniętych z przedmiotowej działalności usługowej i nie jest zobowiązany do naliczania oraz uiszczania z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 13 lutego 2013 r. Nr ILPB1/415-1135/12-2/IM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) ustawa ta określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. Przepisy ustawy o lasach stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności (art. 2 tej ustawy). W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach poprzez gospodarkę leśną należy rozumieć działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Należy przy tym wskazać, że do dnia 31 grudnia 2002 r. ustawa o lasach regulowała w art. 60-66 zasady opodatkowania podatkiem leśnym, gdzie w art. 61 ust. 1 ustawodawca jasno określił, że obowiązek podatkowy w podatku leśnym, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

 1. są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów lub
 2. posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2003 r. weszły w życie nowe zasady opodatkowania tym podatkiem ujęte już w formie odrębnej ustawy, tj. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z późn. zm.). Również w tymże akcie prawnym, w art. 2 ust. 1, w sposób jednoznaczny ustalono, że podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust. 2, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. posiadaczami samoistnymi lasów;
 3. użytkownikami wieczystymi lasów;
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem podatnikami podatku leśnego są właściciele, użytkownicy wieczyści bądź posiadacze lasu.

Poczynione na gruncie podatku leśnego ustalenia mają bezsprzeczne znaczenie dla regulacji prawnej zawartej w przytoczonym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, dotyczy opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych, jednakże z różnych względów ustawodawca przewiduje pewne wyłączenia określonego rodzaju dochodów (pochodzących z pewnych źródeł) z zakresu działania ustawy. Najczęściej związane jest to z faktem, że tego rodzaju przychody obłożone są innego rodzaju daniną, co ma miejsce w przypadku przywołanego przepisu, bowiem jak wyżej wskazano przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach zasadniczo są opodatkowane podatkiem leśnym. A zatem analizowane wyłączenie dotyczy przychodów z gospodarki leśnej opodatkowanych podatkiem leśnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność usługowa związana z leśnictwem. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi na zlecenie oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. (...) Wnioskodawca nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym lub zależnym terenów leśnych, na których przedmiotowa działalność jest wykonywana. Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku leśnego. W konsekwencji uzyskiwane przychody, z tytułu świadczonych usług, nie podlegają wyłączeniu spod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. Celem wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z gospodarki leśnej w przywołanym przepisie jest bowiem uniknięcie podwójnego opodatkowania tych samych przychodów (dochodów) tj. podatkiem leśnym i podatkiem dochodowym.

Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony we wniosku zaistniały stan faktyczny uznać należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.