Gospodarka leśna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarka leśna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
wrz

Istota:

Czy należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych są wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 updop, jako przychody z gospodarki leśnej ?

Fragment:

Zatem argumentem przemawiającym za tym, że należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, nie należą do źródła przychodu z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach jest fakt, że we wskazanym przepisie, należności, kary i opłaty nie zostały na wprost wymienione jako przedmiot działalności w postaci gospodarki leśnej. Zauważyć również należy, że w art. 6 ust. 1 pkt 1 nie chodzi o związek z gospodarką leśną, bowiem w przeciwnym razie zapis brzmiałby „ przychody związane z gospodarką leśną ”, a nie „ przychody z gospodarki leśnej ”. Ponadto zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach do przychodów z tej działalności zalicza się wyłącznie przychody pochodzące bezpośrednio z gospodarki leśnej, a nie wszelkie przychody związane z tą działalnością. Przychody z czynności wykraczających poza ustawowo określony zakres gospodarki leśnej należy traktować jako przychody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie może również stanowić potwierdzenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy fakt, że należności, opłaty i kary związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikające z odszkodowań m.in. przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – stanowią środki funduszu leśnego (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach). Posiadanie funduszu leśnego przez P. nie jest bowiem formą uzyskiwania przychodów z gospodarki leśnej, lecz zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o lasach formą gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie, czyli ich wydatkowania.

2017
11
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania sprzedaży nieruchomości leśnej niezabudowanej.

Fragment:

U. z 2015, poz. 2100, z późn. zm.) na podstawie którego to przepisu »dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną«, w myśl tego przepisu oznacza, że grunty przeznaczone są pod zabudowę z wyjątkiem lokalizacji budynków? ” – wskazał, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka nr 71/7 w obrębie (...) zlokalizowana jest w jednostce terenowej oznaczonej symbolem ZM.12.ZLL o przeznaczeniu – teren dla prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie. Przepisy szczegółowe planu wskazują, że teren kategorii „ ZLL ” przeznacza się dla prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie. Na terenach kategorii „ ZLL ” dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną określone w art. 3 pkt 2 ustawy o lasach. Na terenach kategorii „ ZLL ” zakazuje się lokalizacji budynków. Na terenach kategorii „ ZLL ”, przy zalesieniu obszarów graniczących z terenami, na których dopuszczono zabudowę, pas o szerokości co najmniej 20 m, przylegający do linii rozgraniczających tych terenów, należy użytkować jako strefę ekotonową. W świetle art. 3 pkt 2 ustawy o lasach, lasem jest grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia leśne.

2016
11
lut

Istota:

Czy przychody uzyskiwane ze źródeł wskazanych przez Wnioskodawcę w pkt 3 i 4 stanu faktycznego będą stanowiły przychody z działalności leśnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których zgodnie z powołanym przepisem nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje tym, że przychody te nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie m.in. gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.z) oraz pozyskiwania drewna (PKD 02.20.z). W odniesieniu zatem do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych oraz pozyskiwania drewna - stanowią przychody z gospodarki leśnej. Tym samym do ww. przychodów zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
15
sty

Istota:

Czy uzyskanie dochodu z działalności rolniczej prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych skoro spółka prowadzi działalność rolniczą zdefiniowaną w art. 2 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - spółka nie uzyskuje przychodów z innych źródeł nie związanych z rolnictwem?

Fragment:

Natomiast przychody uzyskiwane z tytułu gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych jak również z tytułu pozyskiwania drewna stanowią przychody z gospodarki leśnej. Tym samym do ww. przychodów zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wykładni art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać należy za nieprawidłowe. Jak wskazano bowiem powyżej przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu gospodarki leśnej i pozostałej działalność leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych jak również z tytułu pozyskiwania drewna stanowią przychody z gospodarki leśnej. Dokonana przez organ odmienna kwalifikacja w tym względzie nie ma jednak bezpośredniego wpływu na dokonaną ocenę stanowiska Wnioskodawcy o braku skutku w postaci opodatkowania danych przychodów podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2015
11
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością usługową szczegółowo wymienioną w pozycji 68 jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Najczęściej związane jest to z faktem, że tego rodzaju przychody obłożone są innego rodzaju daniną, co ma miejsce w przypadku przywołanego przepisu, bowiem jak wyżej wskazano przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach zasadniczo są opodatkowane podatkiem leśnym. A zatem analizowane wyłączenie dotyczy przychodów z gospodarki leśnej opodatkowanych podatkiem leśnym. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność usługowa związana z leśnictwem. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi na zlecenie oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. (...) Wnioskodawca nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym lub zależnym terenów leśnych, na których przedmiotowa działalność jest wykonywana. Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku leśnego. W konsekwencji uzyskiwane przychody, z tytułu świadczonych usług, nie podlegają wyłączeniu spod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. Celem wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z gospodarki leśnej w przywołanym przepisie jest bowiem uniknięcie podwójnego opodatkowania tych samych przychodów (dochodów) tj. podatkiem leśnym i podatkiem dochodowym.

2014
13
lip

Istota:

1. Czy koszty i przychody związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę gospodarki leśnej podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy koszty i przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i funduszy celowych należy wyłączyć z podstawy kosztów oraz z podstawy przychodów?3. Czy przeznaczenie na podstawie decyzji Dyrektora Wnioskodawcy całości dochodów uzyskanych przez Park na jego działalność statutową skutkuje zwolnieniem tychże dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 CIT?4. Czy prawidłowe jest opodatkowanie przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym zapłaconych składek na PFRON?

Fragment:

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, koszty i przychody związane z prowadzeniem gospodarki leśnej nie podlegają CIT. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 CIT, wszelkie przychody pochodzące z takiego rodzaju gospodarki leśnej będą podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dalej, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 CIT, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

2013
4
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością usługową szczegółowo wymienioną w pozycji 68 jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż prowadzona przez Niego działalność usługowa dotyczy gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Zatem uzyskany z przedmiotowej działalności przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, Wnioskodawca w związku z faktycznie prowadzoną przez siebie działalnością usługową, szczegółowo wymienioną w pozycji 68, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i nie jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z ww. działalności usługowej.

2011
1
maj

Istota:

Czy środki wypłacone członkom Wspólnoty, pochodzące ze sprzedaży drewna, pozyskanego ze ścinki ich lasów, podlegają opodatkowaniu?

Fragment:

Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Z kolei zasady oraz sposób opodatkowania dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Gospodarka leśna, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) oznacza „działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu”. Jak wskazano wyżej, XXXX, zamierza wypłacić członkom tej Wspólnoty środki, pochodzące ze sprzedaży drewna. Zatem wypłacone środki będą stanowiły przychody uzyskiwane z gospodarki leśnej. Przychody te, jak wskazano wyżej, zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym zarówno od osób prawnych (przychody Wspólnoty) jak również z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przychody członków XXXX).

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku należy zastosować przy sprzedaży kory sosnowej pozyskiwanej w lesie lub od innych podmiotów gospodarczych a przeznaczonej do dalszej odsprzedaży?

Fragment:

Nr 54, poz.535 ) wynika iż do dnia 30 kwietnia 2008 r stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy , z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.W pozycji 10 w/w załącznika zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 3% stawką podatku od towarów i usług wymienione zostały - Produkty gospodarki leśnej o symbolu PKWiU ex 02 - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1) , bambusa ( PKWiU 02.0142-00.11) , faszyny wiklinowej ( PKWiU 02.01.42-00.18) , i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek ( PKWiU 02.01.42-00.30)Wobec powyższego w przypadku, gdy kora sosnowa stanowi produkt gospodarki leśnej należy zastosować 3% stawkę podatku.Jednocześnie zaznacza się , że za prawidłowe zaklasyfikowanie towarów odpowiedzialny jest podatnik Interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego

2011
1
mar

Istota:

Czy czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, zlecone przez Podatnika na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 56 ze zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku L.dz.-31/05/05 z dnia 06.01.2005 r. w sprawie opodatkowania czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa zlecone przez Jednostkę na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 56 ze zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. UZSADNIENIE W dniu 12.01.2005 r. "X" złożył wniosek o udzielenie interpretacji w sprawie obowiązku opodatkowania czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Stan faktyczny przedstawia się następująco: w oparciu o porozumienie zawarte na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 56 ze zm.) Jednostka powierzyła "X" prowadzenie w imieniu starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W ramach powierzonego nadzoru "X" uprawniony jest do wydawania decyzji administracyjnych. Podatnik przekazuje również środki na realizację powierzonych zadań. Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.