US.IV/443-70/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na:
utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie,
budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie,
eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich,
utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy,
eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci,
nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego,
nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych,
nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem,
zarządzie innym majątkiem gminnym,
organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych,
wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy,
dowozie dzieci do szkół,
usługach transportowych, budowlanych i innych,
innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy
- podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?
2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

US.IV/443-70/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. gospodarka komunalna
  2. podatek dochodowy od osób prawnych
  3. podatek od towarów i usług
  4. zadania statutowe
  5. zakład budżetowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  2. Podatek od towarów i usług (VAT)

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zakład Komunalny w ... jest zakładem budżetowym i powołany został w celu realizacji zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 1995r. Nr VII/38/95, nie ma osobowości prawnej i rozlicza się całością dochodów i wydatków z budżetem gminy. Po wykonaniu poszczególnych zadań podatnik obciąża fakturami VAT Urząd Miejski w .... Działalność statutową realizuje za pomocą otrzymanych od Urzędu Miejskiego w nieodpłatny zarząd środków trwałych, tj: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, hydrofornie, budynki, środki transportu itp., których amortyzacji nie zalicza do kosztów podatkowych.


AD.1. Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 119 ust.7, art. 120 ust.2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1.

Z kolei § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 97, poz. 970, z późn. zm.) zwalnia od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu, w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, nie będzie miał zastosowania § 8 ust. 1 pkt 13 w/w rozporządzenia, gdyż podatnik nie jest jednostką samorządu terytorialnego lecz zakładem budżetowym powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dlatego też powołana podstawa prawna nie zwalnia od podatku VAT czynności wykonywanych przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą .


AD.2 . Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./, z zastrzeżeniem art. 17 ust.1 c pkt 3, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność wymieniona w tym przepisie.

W myśl w/w art. 17 ust. 1 c pkt 3 przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspakajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z zapytania wynika, że podatnik ma status zakładu budżetowego powołanego do realizacji zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej. Zatem przepisy wynikające z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Uwzględniając powyższe, brak jest podstaw prawnych do zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko podatnika w obu kwestiach jest nieprawidłowe.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.