PSUS/OPBI/423/140/04/MJ | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

PSUS/OPBI/423/140/04/MJ

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. gospodarka komunalna
  2. samorząd terytorialny
  3. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie”.

Przy definiowaniu pojęcia „spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego” należy kierować się przepisami ustaw:

• z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zmianami),

• z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami),

• z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),

• z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami),

Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, które mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w sposób nieprzerwany. Zadania te obejmują oprócz problemów dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną oraz gaz, gospodarki terenami, ochrony środowiska, także problem dotyczący gospodarki wodnej oraz zaopatrzenia w wodę.

Zatem spółki prawa handlowego, których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, wykonujące ww. zadania zaliczane są do spółek użyteczności publicznej.

Z przedstawionego przez wnioskującą Spółkę stanu faktycznego wynika, że Gmina ... , będąca wyłącznym udziałowcem wnioskującej Spółki, przekazała tejże Spółce na podstawie zawartej w dniu 15 lipca 2002 r. umowy użyczenia, część posiadanych środków trwałych tj. sieci wodne i kanalizacyjne w nieodpłatne używanie i pobieranie pożytków.

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polega na uzyskaniu przez podatnika przychodu bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego. Jest to zjawisko gospodarcze i takie zdarzenie prawne , którego następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, tj. takim, w którym korzyść majątkową ma otrzymać tylko jedna strona.

Jakkolwiek ustawa podatkowa nie precyzuje tego, co w jej rozumieniu jest świadczeniem nieodpłatnym, to wszakże nie powinno ulegać wątpliwości, iż pojęcie to związane jest ze stosunkami prawnymi o charakterze zobowiązaniowym i rozumiane być musi jako świadczenie, z którym nie jest związana jakakolwiek zapłata.

Wnioskująca Spółka otrzymując w użytkowanie od Gminy ... , na podstawie umowy użyczenia środki trwałe osiągnęłaby przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, które zgodnie z ww. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegałyby opodatkowaniu. Jednakże w artykule tym jest zawarte wyłączenie, określające warunek kiedy świadczenie to nie stanowi przychodu dla Spółki tj. w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Gminy tj. od jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe (sieci wodne i kanalizacyjne) w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Zatem, jeżeli wnioskująca Spółka, prowadząc działalność gospodarczą o charakterze użyteczności publicznej w zakresie dostawy wody i odprowadzaniem ścieków, zalicza się do jednego z w/w w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiotów, przychód określony w tym artykule, z tytułu nieodpłatnych świadczeń nie powstaje.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.