IS.Ci.WV-448/I-178/04/AW | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W związku z czętymi wątpliwościami proszę o wyjaśnienie, czy urzędy gmin należy traktować jako jednostki budżetowe.Zakład nasz zawierał szereg umów z Urzędem Gminy i były to usługi inne niż usługi w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów.W takich przypadkach uznając, że Urząd Gminy jest jednostką budżetową stosowaliśmy zwolnienie od podatku VAT.Bardzo proszę o pisemną odpowiedź na przedstawione zagadnienie.

IS.Ci.WV-448/I-178/04/AW

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. gospodarka komunalna
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

Na podstawie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w pismie z dnia 22 grudnia 2004r. Nr PP/443-22/JC/04, dotyczącej zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych dla urzędu gminy przez zakład budżetowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla reallizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartch umów cywilnoprawnych. Tym samym organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku VAT występować mogą w dwoistym charakterze:

<
  - podmiotów niebędących podatnikami VAT, gdy realizują zadania nałożone na nich przepisami prawa oraz
<
  - podatników VAT, gdy wykonują czynności umów cywilnoprawnych.

Kryterium rozdziału stanowi zatem czynność: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, a czyności o charakterze cywilnoprawnym skutkują, że podmioty te są podatnikami VAT, a realizowane przez nich odpłatne dostawy i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu.

Z zapytani Strony wynika, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w XXx jest zakładem budżetowym gminy, jest podatnikiem podatku VAT i świadczy usługi wchodzące w zakres wykonywanej samodzielnie działalności na rzecz Urzędu Gminy w XX.

Wobec powyższego tut. organ podatkowy wyjaśnia:

<
  1. jeżeli zakład budżetowy gminy świadczy na rzecz urzędu gminy usługi, których wykonywanie nałozone zostało na ten zakład przepisami prawa, czynności takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT,
<
  2. w przypadku świadczenie usług na rzecz urzędu gminy na podstawie umów cywilnoprawnych, zakład nie jest podatnikiem podatku VAT, a usługi te podlegają opodatkowaniu według właściwych stawek.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.