IPPP1/443-883/08-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w świetle obowiązujących przepisów podatnikiem podatku VAT w zakresie zadań nałożonych na gminę przepisami prawa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008r. (data wpływu 08.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.05.2008r.wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w art. 15 ust. 1 przedstawia zasadniczą definicję podatnika od towarów i usług. Zgodnie z tymi zapisami, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 6 cytowanej ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zakład Usług Komunalnych w PPP w związku ze złożoną prośbą do organu podatkowego o interpretację przepisów w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w zakresie zadań nałożonych przepisami prawa na Gminę, otrzymał od Urzędu Skarbowego w PPP pisemną informację z dnia 03.12.2004r. PPM/443-8/04, wyjaśniającą powyższą kwestię. W informacji tej, Urząd Skarbowy w PPPP stwierdził, że usługi zaliczane do zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez gminę przy pomocy zakładu budżetowego, są zwolnione od podatku od towarów i usług. W 2007 r. nastąpiła zmiana organizacyjna Zakładu Usług Komunalnych w PPP, który został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Miasto przekształciło Zakład Usług Komunalnych w PPP w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę samorządową wyposażając ją w znaczny majątek. Udział miasta w spółce wynosi 100%, czyli w całości jest własnością miasta i działa w takim samym zakresie jak dotychczas Zakład Usług Komunalnych. Spółka została powołana dla prowadzenia za jej pośrednictwem działalności mającej na celu wykonywanie przez gminę zadań publicznych. Do przedmiotu działalności spółki należy w szczególności: rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, budowa dróg kołowych i szynowych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej, przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, wynajem samochodów osobowych, wynajem pozostałych środków transportu lądowego, wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gospodarowanie odpadami, działalność sanitarna pokrewna, pogrzeby i działalność pokrewna, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, obsługa nieruchomości, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, budownictwo, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne, transport lądowy pozostały, działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, edukacja, działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna, ochrona przeciwpożarowa, obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy PPPP Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w świetle obowiązujących przepisów podatnikiem podatku VAT w zakresie zadań nałożonych na gminę przepisami prawa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

PPP Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje działalność z zakresu zadań własnych gminy, określonych w cytowanym wyżej art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a tym samym należałoby stwierdzić, że w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się go za podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 - j. t.) definiuje gminę jako wspólnotę samorządową, która zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy w celu wykonywania zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, i zawierać umowy z innymi podmiotami. Stosownie do art. 9 ust. 2 tej ustawy, gmina oraz inna komunalna osoba prawna nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) stanowi, iż gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

W myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

  1. odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania;
  2. pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, zakłady budżetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

  1. ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe zakłady budżetowe;
  2. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Przepis art. 25 ust. 2 powołanej wyżej ustawy stanowi, iż tworząc zakład budżetowy organ, o którym mowa w ust. 1, określa:

  1. nazwę i siedzibę;
  2. przedmiot działalności;
  3. właściwą część budżetu, z którą zakład będzie się rozliczał;
  4. źródła przychodów własnych;
  5. stan wyposażenia w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane w użytkowanie zakładowi.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje powierzone jej przez gminę zadania publiczne nałożone na gminę odrębnymi przepisami.

Jak wskazują powołane wyżej przepisy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) w szczególności w formie zakładu budżetowego bądź spółek prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Gmina tworząc Spółkę, której zadaniem będzie wykonywanie zadań związanych z gospodarką komunalną, określa w jej statucie przede wszystkim przedmiot jego działalności. Tak więc relacja pomiędzy gminą a jej Spółką nie ma charakteru cywilnoprawnego, nie jest zatem możliwe zawieranie umów cywilnoprawnych czy zlecenia pomiędzy Spółką a gminą. Jednostka organizacyjna gminy, wykonując powierzone jej przez jednostkę macierzystą czyli gminę zadania, nie świadczy na jej rzecz usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że powierzenie Spółce konkretnych zadań przez gminę, nie tworzy - z punktu widzenia opodatkowania - sytuacji odmiennej od tej, gdy Spółka wykonuje zadania statutowe. Umowa cywilnoprawna jest instrumentem, za pomocą którego następuje powierzenie wykonania zadania innym (zewnętrznym) podmiotom, nie zaś własnej jednostce organizacyjnej.

Reasumując, zwolnieniu podlegają wyłącznie czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, które są wykonywane przez Spółkę na rzecz gminy, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Spółka uzyska status podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, po przekroczeniu limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.