IPPB3/423-124/10-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychód sfinalizowany przelewem środków pieniężnych w dniu 29.12.2003 roku podlega obowiązkowi podatkowemu za rok 2009.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2010 r. (data wpływu 23.02.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełnionym pismem z dnia 05.05.2010r.(data wpływu 12.05.2010r.)na wezwanie z dnia 30.04.2010r. nr IPPB3/423-124/10-2/MC (doręczone dnia 04.05.2010r.), w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 29.12.2003 roku Gminna Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. sprawująca wówczas funkcję zarządcy i administratora nieruchomości dokonała na konto Wspólnoty przelewu środków finansowych w kwocie 119.327,46 zł tytułem ,,Rozliczenie zaliczki A od powierzchni Gminy na dzień 20.12.2003r. Tytuł dokonanego przelewu należy rozumieć jako uzupełnienie przez współwłaściciela w nieruchomości wspólnej nie uiszczonych płatności z tytułu zaliczki A czyli kosztów zarządu nieruchomością wspólną (administrowanie, sprzątanie, ubezpieczenie, konserwacja, remonty, energia elektryczna części wspólnej nieruchomości, itp.) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, do wysokości poniesionych przez Wspólnotę kosztów w proporcji równej posiadanemu udziałowi własności w nieruchomości wspólnej, a wiec proporcjonalnie do powierzchni posiadanych lokali, w tym wypadku gminnych, do dnia 20.12.2003r.

Podstawę prawną powyższego rozliczenia stanowi art. 12 ust 2 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali zgodnie z tym ”Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach”.

W marcu 2006 roku Wspólnota Mieszkaniowa wypowiedziała Gminnej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. umowę o administrowanie i zarządzanie wzywając ją, jednocześnie do dokonania rozliczeń finansowych i przekazania wszelkiej dokumentacji Wspólnoty, w tym także finansowej, co ostatecznie zostało osiągnięte w dniu 02.02.2007 roku.

W ramach tego procesu Gminna Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. pismem z dnia 22.01.2007 roku wezwała Wspólnotę do zapłaty kwoty 86 622,09 z tytułu błędnie przelanej kwoty 119 327,46 zł w dniu 29.12.2003” skompensowanej przez GGKO o wyspecyfikowane w załączniku dokumenty księgowe.

Wspólnota w celu rozpatrzenia zasadności roszczeń finansowych GGK Sp. z o.o. zwróciła się o przedstawienie dokumentu źródłowego „Rozliczenia” będącego podstawą dokonanego w dniu 29.12.2003r. roku przelewu.

Gminna Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie jest w posiadaniu takiego dokumentu. Zarząd Wspólnoty nie mogąc ustosunkować się do roszczeń finansowych z powodu braku wystarczających dowodów w postaci dokumentu stanowiącego podstawę dokonanego rozliczenia, dokumentacji finansowej w zakresie czynszowym z której wynikałyby należne i zapłacone zaliczki od powierzchni Gminy oraz z powodu braku wiedzy co do okresu za jaki rozliczenie to miałoby mieć miejsce, nie mogła uznać, że dokonane przez GGK (administratora lokali gminnych) świadczenie z tytułu rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną od powierzchni lokali komunalnych we Wspólnocie było nienależne.

Gminna Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła przeciwko Wspólnocie na drogę sadową z pozwem o wydanie nakazu zapłaty na kwotę 86 622,09 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przelewu z grudnia 2003 w wysokości 119.327,46 zł a kwotą rozliczeń tj. 86.622,09zł została skompensowana samowolnie przez Gminną Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z nierozliczonymi należnościami Wspólnoty wynikającymi ze wzajemnych rozrachunków, w związku z czym Wspólnota fizycznie dysponowała kwotą 86.622,09zł i kwota ta po uprawomocnieniu wyroku sądu oddalającego roszczenia Gminnej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., czyli po powstaniu przychodu pod względem księgowym, została formalnie uchwałą Wspólnoty przeznaczona na pokrycie kosztów remontów części nieruchomości wspólnej.

W rzeczywistości przekazane w 2003r. środki finansowe cały czas były w obrocie i wykorzystywane były tylko i wyłącznie do pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Zarówno Sąd pierwszej instancji jak i Sąd Apelacyjny oddaliły powództwo GGK Sp. z o.o. o zapłatę. W związku z uprawomocnieniem się wyroku drugiej instancji i upływem terminu, w którym Gminna Gospodarka Komunalna mogłaby wystąpić o nadzwyczajną kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w celu złożenia prawidłowego zeznania podatkowego za rok 2009, powstała konieczność określenia pierwotnej natury i daty powstania przychodu sfinalizowanego 29 grudnia 2003 roku co jest istotne dla określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Dokonanie w 2003r. przelewu środków finansowych na konto Wspólnoty bez zaksięgowania drugostronnie dokumentu rozliczenia potwierdzającego istnienie zobowiązania płatnika spowodowało z księgowego punktu widzenia powstanie zobowiązania po stronie Wspólnoty. Zmiana tego stanu mogłaby nastąpić na drodze zaksięgowania brakującego dokumentu rozliczenia, co nie nastąpiło ponieważ sam płatnik nie dysponuje tym dokumentem, lub na drodze umorzenia należności, co nastąpiło w 2009r, na podstawie wyroku sądowego, tworząc tym samym „wtórny” tytuł przychodu, który zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód sfinalizowany przelewem środków pieniężnych w dniu 29.12.2003 roku podlega obowiązkowi podatkowemu za rok 2009.

Zdaniem Zarządu Wspólnoty z braku dowodów, które mogłyby świadczyć o innej, pierwotnej naturze osiągniętego do 29 grudnia 2003 przychodu niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, co bezpośrednio wynika z tytułu przelewu, należy uznać, że jest to przychód zwolniony z podatku zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44 Ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zmianami oraz we wcześniejszym brzmieniu ustawy z roku 2003 na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m.

Brak wskazania przez stronę powodową - GGK Sp. z o.o. dowodów świadczących o innym stanie faktycznym nie pozostawia Wspólnocie innej alternatywy jak uznanie tytułu wpływu środków pieniężnych zgodnego z przedstawionym wyciągiem bankowym tj. „Rozliczenie zaliczki A od powierzchni Gminy na dzień 20.12.2003”.

W chwili obecnej w związku z oddaleniem roszczeń Gminnej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., istnieje konieczność dokonania zapisów księgowych zgodnych z wyrokiem tj. zniesienia wykazanego przez GGK na koncie rozrachunków z dostawcami tj. z Gminną Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. zobowiązania Wspólnoty co z księgowego punktu widzenia stanowić będzie jej przychód jednakże o naturze wtórnej która nie powinna być brana pod uwagę przy rozpatrywaniu niniejszego przypadku.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz.654 z późn.zm.) stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód i w konsekwencji dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Postanowienia tej ustawy nie określają definicji przychodów. Zawierają one jedynie wykaz zdarzeń uznanych przez ustawodawcę za przychody w rozumieniu ustawy, przy czym wykaz tych zdarzeń ma charakter otwarty.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Do przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej – zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). - zalicza się opłaty wnoszone przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wszelkie inne przychody i pożytki zrealizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową z nieruchomości wspólnej. Wymienione wyżej przychody stanowią również przychód podatkowy, bowiem na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów zalicza się m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku) wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 29.12.2003r. Gminna Gospodarka Komunalna dokonała przelewu w wysokości 119.327,46 zł, na konto Wspólnoty tytułem kosztów zarządu nieruchomości wspólnej do dnia 20.12.2003r.

Na drodze sądowej Gminna Gospodarka Komunalna próbowała dochodzić należności z tytułu błędnie przelanej kwoty 86.622,09zł. Ostatecznie sprawa rozliczenia z „zaliczki A od powierzchni gminy na dzień 20.12.2003r.” została rozstrzygnięta przez sąd, który oddalił powództwo Gminnej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Wspólnota deklaruje, że przekazane w 2003r. środki finansowe były wykorzystywane tylko i wyłącznie do pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wpłata dokonana przez Gminną Gospodarkę Komunalną jako „rozliczenie zaliczki A od powierzchni gminy na dzień 20.12.2003r.”, jako otrzymane pieniądze, jest przychodem z chwilą ich faktycznego otrzymania, tj. w dniu, w którym środki te wpłynęły na rachunek bankowy Wspólnoty.

W związku z powyższym przychód z „zaliczki A od powierzchni gminy na dzień 20.12.2003r.” został uzyskany w 2003 roku. Zatem należy stosować, do niego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003r dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty są wolne od podatku. Powyższy przepis został wykreślony ustawą z dnia 12.11.2003r jednakże ww. zwolnienie stosowało się do dnia 31.12.2006r w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31.12.2003r. Ponadto wspólnoty, które osiągnięty do końca 2006 r. dochód przeznaczyły na realizację wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4m celów, mimo że w tym roku go nie wydatkowały, także zachowały prawo do tego zwolnienia.

W tym miejscu należy wskazać na art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Należy podkreślić, że nie może zostać zaakceptowana taka interpretacja powyższej normy, w efekcie której poprzez przepisy rachunkowe podatnik modyfikowałby swoje zobowiązania podatkowe. Zarówno w orzecznictwie sądowym jak i piśmiennictwie ukształtowany jest jednoznaczny pogląd, w myśl którego przepisy prawa rachunkowego nie mogą być podatkotwórcze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.