Gospodarka komunalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarka komunalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy przychód sfinalizowany przelewem środków pieniężnych w dniu 29.12.2003 roku podlega obowiązkowi podatkowemu za rok 2009.

Fragment:

(...) podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 29.12.2003r. Gminna Gospodarka Komunalna dokonała przelewu w wysokości 119.327,46 zł, na konto Wspólnoty tytułem kosztów zarządu nieruchomości wspólnej do dnia 20.12.2003r. Na drodze sądowej Gminna Gospodarka Komunalna próbowała dochodzić należności z tytułu błędnie przelanej kwoty 86.622,09zł. Ostatecznie sprawa rozliczenia z „zaliczki A od powierzchni gminy na dzień 20.12.2003r.” została rozstrzygnięta przez sąd, który oddalił powództwo Gminnej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Wspólnota deklaruje, że przekazane w 2003r. środki finansowe były wykorzystywane tylko i wyłącznie do pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Stosownie do zapisu art. 12 (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w świetle obowiązujących przepisów podatnikiem podatku VAT w zakresie zadań nałożonych na gminę przepisami prawa?

Fragment:

(...) mowa w ust. 1, określa: nazwę i siedzibę; przedmiot działalności; właściwą część budżetu, z którą zakład będzie się rozliczał; źródła przychodów własnych; stan wyposażenia w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane w użytkowanie zakładowi. Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje powierzone jej przez gminę zadania publiczne nałożone na gminę odrębnymi przepisami. Jak wskazują powołane wyżej przepisy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) w szczególności w formie zakładu budżetowego bądź spółek prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Gmina tworząc Spółkę, której zadaniem będzie wykonywanie zadań związanych z gospodarką komunalną, określa w jej statucie przede wszystkim przedmiot jego działalności. Tak więc relacja pomiędzy gminą a jej Spółką nie ma charakteru cywilnoprawnego, nie jest (...)

2011
1
lut

Istota:

W związku z czętymi wątpliwościami proszę o wyjaśnienie, czy urzędy gmin należy traktować jako jednostki budżetowe.Zakład nasz zawierał szereg umów z Urzędem Gminy i były to usługi inne niż usługi w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów.W takich przypadkach uznając, że Urząd Gminy jest jednostką budżetową stosowaliśmy zwolnienie od podatku VAT.Bardzo proszę o pisemną odpowiedź na przedstawione zagadnienie.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w pismie z dnia 22 grudnia 2004r. Nr PP/443-22/JC/04, dotyczącej zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych dla urzędu gminy przez zakład budżetowy. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla reallizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartch umów cywilnoprawnych. Tym samym organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku VAT występować mogą w dwoistym charakterze: - podmiotów niebędących podatnikami VAT, gdy (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) samorządu terytorialnego ” należy kierować się przepisami ustaw: • z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zmianami), • z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), • z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), • z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami), Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, które mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w sposób nieprzerwany. Zadania te obejmują oprócz problemów dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną oraz gaz, gospodarki terenami, ochrony środowiska, także problem dotyczący gospodarki wodnej oraz zaopatrzenia w wodę. Zatem spółki prawa handlowego, których udziałowcami są jednostki (...)

2011
1
lut

Istota:

1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na:
utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie,
budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie,
eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich,
utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy,
eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci,
nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego,
nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych,
nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem,
zarządzie innym majątkiem gminnym,
organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych,
wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy,
dowozie dzieci do szkół,
usługach transportowych, budowlanych i innych,
innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy
- podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?
2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zakład Komunalny w ... jest zakładem budżetowym i powołany został w celu realizacji zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 1995r. Nr VII/38/95, nie ma osobowości prawnej i rozlicza się całością dochodów i wydatków z budżetem gminy. Po wykonaniu poszczególnych zadań podatnik obciąża fakturami VAT Urząd Miejski w .... Działalność statutową realizuje za pomocą otrzymanych od Urzędu Miejskiego w nieodpłatny zarząd środków trwałych, tj: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, hydrofornie, budynki, środki transportu itp., których amortyzacji nie zalicza do kosztów podatkowych. AD.1. Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 119 ust.7, art. 120 ust.2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1. Z kolei § 8 ust. 1 pkt 13 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy dodatkowa opłata za przekroczenie stężeń ścieków wynikająca z umowy pomiędzy zakładem a MPWiK stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowń oraz odsetek od tych zobowiązań między innymi z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska. W sytuacji przedstawionej przez podatnika mamy do czynienia natomiast z odprowadzaniem ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne na podstawie umowy. Ten tryb postępowania nakazuje art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). Z powyższego wynika, że ustawodawca postanowił nie uznać za koszty uzyskania przychodów tylko zobowiazań, które stanowią sankcję za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska. Nie dotyczy to zatem ponoszonych opłat na podstawie umowy z przedsiębiorstwem, które ma na celu prowadzenie zbiorowego (...)

2011
1
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT robót dotyczac ych czyszczenia i remontu sieci kanalizacji sanitarnej?

Fragment:

(...) Stosownie do pisma z 23.06.2004r. nr RPI/0717/17/04 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT robót dotyczących czyszczenia, filmowania i remontu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), uprzejmie informuję : W celu udzielenia interpretacji w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT dla danej usługi, podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co z kolei wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności, także w zakresie klasyfikacji wg PKWiU. Organem właściwym do dokonania klasyfikacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - Urząd Statystyczny, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Jeżeli ww. usług będą posiadały symbol PKWiU 90.0 (usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne) - zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 (...)