Gospodarka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Odszkodowanie od dewelopera za błędy budowlane przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Fragment:

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ‒ w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Należy przy tym zauważyć, że powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”. Posługując się zatem językiem potocznym, wskazać należy, że pojęcie „ gospodarka ” ‒ w kontekście omawianego przypadku ‒ oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś.

2015
27
mar

Istota:

Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w stosunku do przychodów z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi?

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zwolnienie unormowane w powołanym przepisie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Ustawodawca uzależnił prawo do korzystania z tego zwolnienia od spełnienia określonych przesłanek materialnoprawnych. I tak: podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych uprawnionymi do korzystania z omawianego zwolnienia są: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej; zwolnieniu może podlegać wyłącznie taki dochód ww. kategorii podatników, który został uzyskany z określonego rodzaju działalności, tj. z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; zwolnienie nie obejmuje natomiast dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi; ww. dochód podlega zwolnieniu, jeżeli został przeznaczony na określony przez ustawodawcę cele, tj. cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

2014
17
gru

Istota:

Czy prawidłowym było stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej polegające na opodatkowaniu dochodu osiągniętego w związku z otrzymaniem nagrody, gdyż nie zostały spełnione warunki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dochód nie został pozyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi)?

Fragment:

Jednocześnie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. W takim stanie rzeczy nie dojdzie bowiem do spełnienia kumulatywnych warunków wskazanych w cyt. art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy. Ponadto, na mocy art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. (...)

2013
10
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca, w wyniku sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, stanowiących własność Wnioskodawcy - Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, przygotowanych pod realizację budownictwa mieszkaniowego na potrzeby członków, dokonanej w celu zapłaty niezaspokojonej wierzytelności Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego s.j., wynikającej z niezapłacenia jemu wynagrodzenia za wybudowanie (na innych działkach nie objętych wnioskiem), na zamówienie Wnioskodawcy, budynków mieszkalnych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonego na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?

Fragment:

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Stosownie do wyżej cytowanego przepisu (wprowadzonego przepisem art. 1 pkt 18 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. Nr 217, poz. 1589), z dniem 1 stycznia 2007 roku – zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskiwane z tytułu odsetek z rachunków bankowych, na które wpłacane są środki przeznaczone przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, funduszu eksploatacyjnego oraz z lokat bankowych na które przeznaczane są środki zgromadzane na rachunkach bankowych, a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. remonty oraz bieżące utrzymanie budynku są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnot mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Wobec powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”, zasadne jest więc sięgnięcie w tym zakresie do znaczenia tych pojęć w języku potocznym. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „ gospodarka ” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „ Zasób ” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś.

2011
1
sie

Istota:

Czy za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowym, należy uznać dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej:
a) zdeponowanych na bankowym rachunku bieżącym (rozliczeniowym)
b) zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych
c) zdeponowanych na rachunkach bankowych – lokatach terminowych, tzw. overnight (lokata od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego)?

Fragment:

Związane z wyżej wymienionymi budowlami ( pomieszczeniami ), obiektami i urządzeniami opłaty ( czynsze ) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze zwolnienia nie będą więc korzystały dochody wspólnot mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww ustawy. Tak więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż uzyskane przez Wspólnotę przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – oczywiście pod warunkiem, że przedmiotowe odsetki są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. ich źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak należy interpretować użyty w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz czy w świetle tegoż przepisu Towarzystwo będzie zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych, parkingów, garaży i parkingu wielopoziomowego ?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami) wolne od podatku są dochody m.in. towarzystw budownictwa społecznego prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będą jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody z tytułu najmu ścian i dachów budynków pod reklamy, wynajmu pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom lub podmiotom zewnętrznym wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.) - obowiązującymi od 01 stycznia 2007 r. - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będą jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty.Natomiast przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć: - budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi pomieszczeniami, takimi jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy odsetki płacone przez indywidualnych właścicieli za nieterminowe wpłaty należności, wpłaty od indywidualnych właścicieli zasądzonych kosztów sądowych i koszty upomnień powiększają dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie podlegają opodatkowaniu ?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.) - obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z powołanego przepisu wynika, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (tj. cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Natomiast pod pojęciem „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi pomieszczeniami, a w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki administracji osiedlowej, osiedlowe warsztaty konserwacyjno – remontowe, urządzenia i uzbrojenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy do rozdzielenia kosztów pośrednich, takich jak np. wynagrodzenia zarządcy (administratora), które dotyczą zarówno dochodów ze źródeł opodatkowanych, jak i dochodu zwolnionego należy zastosować zasadę proporcjonalnego rozliczenia zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) nieterminowe wykonanie remontów, 12.wpłaty zasądzonych kosztów sądowych, 13.wpłaty kosztów upomnień. Przychody gromadzone przez Wspólnotę Mieszkaniową są przeznaczone na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Do kosztów tych w szczególności zaliczają się: 1.wydatki na remonty i bieżącą konserwację, 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dot. nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 5. wynagrodzenie zarządcy, 6. koszty zakupu mediów (energia cieplna, gaz woda, oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych). Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną zalicza się także inne koszty jak np.: koszty sądowe związane z dochodzeniem należności od najemców lub właścicieli, koszty związane z przygotowaniem wspólnych części nieruchomości do oddania ich w najem. W ocenie Jednostki do rozdzielenia kosztów pośrednich, takich jak np. wynagrodzenia zarządcy (administratora), które dotyczą zarówno dochodów ze źródeł opodatkowanych, jak i dochodu zwolnionego należy zastosować zasadę proporcjonalnego rozliczenia zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na brak jednego wymiernego kryterium, na podstawie którego można byłoby podzielić na koszty z działalności opodatkowanej i zwolnionej.