ITPP3/4512-478/16-1/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy, w przypadku przeznaczenia obiektu sportowego na cele odpłatnego najmu/dzierżawy, Gminie przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę i eksploatację obiektu sportowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce jako podatnik VAT czynny.

Gmina planuje realizację w 2017 r. inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego – „X”. W ramach wspomnianej inwestycji Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego celem jest min. budowa i rozwój wyspecjalizowanych obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne ponoszone na budowę obejmują: wykonanie projektów, kosztorysów, robót budowlanych, usług nadzoru budowlanego, zakup wyposażenia itp. (dalej: wydatki inwestycyjne). Wydatki inwestycyjne będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji Gmina zamierza udostępniać ww. obiekt sportowy odpłatnie, a więc usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tytułu najmu/dzierżawy obiektu w celach komercyjnych Gmina będzie wystawiać faktury VAT, ujmować je w rejestrach sprzedaży VAT. W konsekwencji przedmiotowy obiekt kajakarski będzie wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynności związane z administrowaniem obiektem sportowym tj. pobieraniem opłat, wystawianiem faktur/paragonów etc. będą przekazane podległej Gminie jednostce budżetowej - Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR). Od 1 stycznia 2017 r. Gmina planuje centralizację rozliczeń VAT, a co za tym idzie stosowanie jednej skonsolidowanej deklaracji VAT-7 przez Gminę za wszystkie jednostki podległe (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe). W efekcie jednostka podległa CSiR będzie wystawiała faktury sprzedaży, natomiast Gmina będzie widniała na niej jako sprzedawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, w przypadku przeznaczenia obiektu sportowego na cele odpłatnego najmu/dzierżawy, Gminie przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę i eksploatację ww. obiektu sportowego?

Zdaniem Gminy, będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione w ramach realizacji projektu, jakim jest budowa ww. obiektu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku ponoszenia wydatków, które są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych związanych z budową obiektu sportowego, jak i wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie ww. obiektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie okoliczności przedstawionych we wniosku i traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa
(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania(art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.