ITPP3/4512-473/16-1/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Gmina miała prawo odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „X” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2011 r. realizowała projekt pn.: „X”, polegający na budowie światłowodowo-radiowej sieci teleinformatycznej łączącej ze sobą 33 jednostki administracji publicznej podległe Gminie oraz Powiatowi, centrum zarządzania siecią oraz serwerowni umożliwiającej przesyłanie medium internetu do wskazanych jednostek, jego zabezpieczenie i zarządzanie całym systemem oraz instalacji na i w budynkach w powyższych jednostkach takich jak:

  • HotSpot – publiczny punkt dostępu do Internetu, połączenie bezprzewodowe za pomocą sprzętu użytkownika,
  • Infokiosk – publiczny punkt dostępu do Internetu za pomocą sprzętu zainstalowanego w Infokiosku.

Beneficjentem powyższego projektu była Gmina, natomiast Powiat partycypował w kosztach (formie dotacji dla Gminy). Po zakończeniu projektu centrum zarządzania, serwerownia, światłowodowa sieć szkieletowa, stacja bazowa oraz środki trwałe znajdujące się w jednostkach stanowią własność Gminy, natomiast środki trwałe znajdujące się w jednostkach Powiatu zostały przekazane nieodpłatnie dla Powiatu. Za pomocą wybudowanej sieci Gmina uzyskała dostęp do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu oraz telefonię pakietową VOIP (Voice Over Internet Protocol). Powstała infrastruktura jest udostępniana nieodpłatnie. Powyższy projekt służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych Gminy. Do zakresu działania Gminy należą do zadań własnych Gminy. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniami projektowymi towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu nie były i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W 2016 r. kończy się okres trwałości projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina miała prawo odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu?

Zdaniem Gminy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy, nie miała prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ nie został spełniony podstawowy warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jakim jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie były w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina realizując przedmiotowy projekt nie działa w charakterze podatnika VAT, ponieważ do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie były i nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.