ITPP3/443-545/14/AT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją związana wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.
ITPP3/443-545/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. gmina
 3. kanalizacja
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. podatnik
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 21 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stanu faktycznego odnoszącego się do opodatkowania czynności dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – jest prawidłowe;
 • stanu faktycznego odnoszącego się do opodatkowania czynności dzierżawy kanalizacji deszczowej – jest prawidłowe;
 • zdarzenia przyszłego odnoszącego się do opodatkowania czynności dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – jest prawidłowe;
 • zdarzenia przyszłego odnoszącego się do opodatkowania czynności dzierżawy kanalizacji deszczowej – jest prawidłowe;
 • stanu faktycznego odnoszącego się do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – jest prawidłowe;
 • stanu faktycznego odnoszącego się do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wydatki na budowę, modernizację i eksploatację kanalizacji deszczowej – jest prawidłowe;
 • 0zdarzenia przyszłego odnoszącego się do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – jest prawidłowe;
 • zdarzenia przyszłego odnoszącego się do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wydatki na budowę, modernizację i eksploatację kanalizacji deszczowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 21 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej oraz odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowę, modernizację i eksploatację kanalizacji deszczowej.

We wniosku przedstawiono cztery następujące stany faktyczne i cztery zdarzenia przyszłe.

Gmina ... (dalej: „Gmina”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”). Gmina ponosiła/ponosi, jak również zamierza ponosić w przyszłości wydatki związane z budową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (dalej: „Infrastruktura Wod-Kan.”). Ponoszone przez Gminę na Infrastrukturę Wod-Kan. wydatki były/są/będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Do dnia ... 2012 r. Infrastruktura Wod-Kan. była przedmiotem umów dzierżawy pomiędzy:

 1. Gminą a .... (dalej: „...”) oraz
 2. Gminą a ... w ... (dalej: „...”),

(dalej łącznie ... oraz ...: „Spółki”). W ww. okresie każda ze spółek dysponowała odrębnymi fragmentami sieci.

W związku z wygaśnięciem w dniu ... 2012 r. umowy dzierżawy zawartej przez Gminę z ... majątek, który był dzierżawiony przez ... został od dnia ... 2012 r. wydzierżawiony przez ..., które od tego momentu do chwili obecnej pozostaje jedynym dzierżawcą Infrastruktury Wod-Kan. Gminy.

Ponadto, Gmina ponosiła/ponosi, jak również zamierza ponosić w przyszłości wydatki związane z budową, modernizacją i eksploatacją kanalizacji deszczowej (dalej: „Kanalizacja deszczowa”), która jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej w 1999 r. pomiędzy Gminą a ... i z założenia kolejne inwestycje w tym zakresie również będą obejmowane umową dzierżawy.

Ponoszone przez Gminę wydatki na Kanalizację deszczową były/są/będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Gmina wskazuje jednocześnie, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie doszło/nie będzie dochodziło do sytuacji, w której środki trwałe zaliczane do Kanalizacji deszczowej lub Inwestycji Wod-Kan. były/będą początkowo, tj. po ich oddaniu do użytkowania, wykorzystywane przez Gminę do działalności niezwiązanej z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Z tytułu świadczenia przez Gminę usług dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz Kanalizacji deszczowej Gmina wystawiała/wystawia/będzie wystawiała na rzecz Spółek faktury VAT, które były/są/będą ujmowane w rejestrach sprzedaży VAT Gminy. Wartość wynagrodzenia netto wraz z należnym VAT z tytułu powyższych usług Gmina wykazywała/wykazuje/będzie wykazywała w składanych deklaracjach VAT.

Gmina nie odliczała dotychczas podatku naliczonego od wydatków na budowę i modernizację Infrastruktury Wod-Kan. oraz wydatków na budowę, modernizację i eksploatację Kanalizacji deszczowej.

Gmina pragnie zaznaczyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pytanie Gminy, odnoszące się do możliwości odliczenia VAT naliczonego od przeszłych wydatków na budowę i modernizację Infrastruktury Wod-Kan. oraz wydatków na budowę, modernizację i eksploatację Kanalizacji deszczowej, dotyczy wyłącznie tych wydatków, co do których prawo do odliczenia VAT nie wygasło/nie uległo przedawnieniu na podstawie przepisów szczególnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczone przez Gminę usługi dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz dzierżawy Kanalizacji deszczowej podlegają/będą podlegały opodatkowaniu VAT...
 2. Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących wydatki na budowę i modernizację Infrastruktury Wod-Kan. oraz budowę, modernizację i eksploatację Kanalizacji deszczowej, będących przedmiotem dzierżawy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Świadczone przez Gminę usługi dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz Kanalizacji deszczowej podlegają/będą podlegały opodatkowaniu VAT;
 2. Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę i modernizację Infrastruktury Wod-Kan. oraz budowę, modernizację i eksploatację Kanalizacji deszczowej, będących przedmiotem dzierżawy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa Ona w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), w opinii Wnioskodawcy, w ramach wykonywania przedmiotowej czynności działała/działa/będzie działać On w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, iż Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać usługi dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz kanalizacji deszczowej za wynagrodzeniem i działała/działa/będzie działać jednocześnie w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja podlegała/podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, dzierżawa Infrastruktury Wod-Kan. oraz Kanalizacji deszczowej nie była/nie jest/nie będzie również zwolniona od VAT, gdyż ani ustawa o VAT ani też rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2013 r., sygn. ITPP2/443-352/13/AP, w której organ uznał, iż: „Gmina wydzierżawiając środki trwałe (sieci kanalizacji, wodociągowe), będzie działać w tym zakresie w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym usługa ta będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, nie będzie korzystała ze zwolnienia, gdyż ani ustawa, ani przepisy rozporządzenia wydanego na jej podstawie, nie przewidują w takiej sytuacji zwolnienia od podatku, wobec czego będzie opodatkowana wg stawki podstawowej 23%”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013 r., sygn. ITPP1/443-151/13/MN, w której organ stwierdził, że: „czynność, polegająca na dzierżawie Inwestycji Wod-Kan. na rzecz ZUK stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (...). Gmina w tym zakresie działa w charakterze podatnika, czynności te są bowiem dokonywane przez Gminę w sferze cywilnoprawnej, co w konsekwencji oznacza, iż świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. ILPP2/443-1055/13-4/AD, w której organ stwierdził, że: „należy wskazać, że Wnioskodawca odpłatnie udostępniając infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i deszczową realizuje zadania własne, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką. Zatem w tym przypadku Gmina dokonuje świadczenia usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. (...) wydzierżawienie przez Gminę przedmiotowej infrastruktury (instalacji wodno-kanalizacyjnej i deszczowej) na rzecz Spółki będzie stanowić po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – niekorzystającą ze zwolnienia od podatku”.

Ad 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawnie, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 wskazanej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz Kanalizacji deszczowej Gmina występowała/występuje/będzie występowała w charakterze podatnika VAT, gdyż świadczenia te wykonywane były/są/będą na podstawie umów cywilnoprawnych (dzierżawy), zawartych przez Gminę ze Spółkami. W konsekwencji uznać należy, iż Gmina dokonywała/dokonuje/będzie dokonywała odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, jak zostało wskazane, w ocenie Wnioskodawcy, usługi te nie korzystały/nie korzystają/nie będą korzystać ze zwolnienia od VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostaje spełniony w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym.

Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano wyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika, zobligowana była/jest/będzie do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Wnioskodawcy, istniał/istnieje/będzie istniał zatem bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na budowę i modernizację Infrastruktury Wod-Kan. oraz wydatkami na budowę, modernizację i eksploatację Kanalizacji deszczowej, będących przedmiotem dzierżawy, z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczonymi przez Gminę usługami dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz Kanalizacji deszczowej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, iż w przypadku odpłatnej dzierżawy Infrastruktury Wod-Kan. oraz Kanalizacji deszczowej istniał/istnieje/będzie istniał bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki Gminy na budowę i modernizację przedmiotowego majątku – a w przypadku Kanalizacji deszczowej również z faktur dokumentujących wydatki na eksploatację – z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę, tj. dzierżawą. Zatem drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy o VAT) warunków odliczenia podatku również zostaje spełniony na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-643/11-3/JM, w której organ wskazał, iż: „w sytuacji, gdy nabywane, w ramach realizacji projektu „...„ towary i usługi będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czyli tych dotyczących umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zawartej ze Sp. z o.o), to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących te zakupy. Natomiast, gdy w deklaracji podatkowej sporządzonej za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Miasto będzie miało prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy”.

Podobne stanowisko zajął przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-172/11-2/AK, wskazał, iż: „Jeżeli zatem uzyskany przez Gminę czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy – z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi – przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wytworzeniem przedmiotowego lodowiska. Reasumując, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budowa lodowiska, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających w art. 88 ustawy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdzając w interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JM, iż: „stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, ponieważ Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur związanych z planowaną inwestycją, w części dotyczącej wybudowanej infrastruktury w zakresie sieci szerokopasmowej światłowodów oraz sieci w technologii WiFi, która zostanie wydzierżawiona odpłatnie operatorowi świadczącemu usługi dostępu do sieci internet”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. IBPP4/443-562/09/KG, który uznał, iż: „Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikająca z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji gminnej, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi (uzyskiwaniem przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości)”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Gminie przysługiwać powinno prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione oraz przyszłe wydatki na budowę i modernizację Infrastruktury Wod-Kan., a także wydatki na budowę, modernizację i eksploatację Kanalizacji deszczowej, będących przedmiotem dzierżawy. Przedmiotowe wydatki były/są/będą bowiem w całości związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych czterech stanów faktycznych i czterech zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z wolą Wnioskodawcy, niniejsza interpretacja – w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego – rozstrzyga wyłacznie w zakresie, w jakim uprawnienie to nie uległo przedawnieniu/nie wygasło, na podstawie przepisów szczególnych.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń oraz zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.