ITPP3/443-535/14/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy świadczone przez Gminę na rzecz Spółdzielni mieszkaniowej usługi dzierżawy parkingu podlegają/będą polegały opodatkowaniu VAT?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki, które zostały przez nią poniesione na budowę parkingu stanowiącego przedmiot dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej?
3. W jaki sposób Gmina powinna dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę parkingu stanowiącego przedmiot dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej?
ITPP3/443-535/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. gmina
 3. odliczenia
 4. parking
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania czynności dzierżawy parkingu – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na
 • budowę parkingu – jest prawidłowe ,
 • sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę parkingu - jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w powyższym zakresie .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2012 r. Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji pn.„XXXXX”. Już na etapie planowania inwestycji Gmina zakładała, iż budowany w ramach inwestycji parking po ukończeniu prac budowlanych zostanie wydzierżawiony na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Cześć miejsc parkingowych została wykonana w trakcie pierwszego etapu inwestycji, który ukończono w styczniu 2013 r. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza XXXX z dnia 5 lutego 2013 r. miejsca te zostały przeznaczone do dzierżawy na okres 3 lat (termin wywieszenia wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy 5 lutego 2013 r. - 26 lutego 2013 r.). Dnia 1 marca 2013 r. Gmina zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę dzierżawy ww. miejsc parkingowych. Drugi etap inwestycji ukończono w kwietniu 2013 r. zgodnie z Uchwałą nr xxx Rady Miejskiej w X z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy X , Zarządzeniem Burmistrza XXX z dnia 12 czerwca 2013 r. miejsca parkingowe wybudowane w trakcie tego etapu inwestycji zostały przeznaczone do dzierżawy na okres 5 lat (termin wywieszenia wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy 12 czerwca 2013 r. - 3 lipca 2013 r.). Dnia 8 lipca 2013 r. Gmina zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę dzierżawy ww. miejsc parkingowych.

W związku z zawartymi umowami dzierżawy, Gmina obciąża/ będzie obciążała spółdzielnią kwotami wynagrodzenia za usługi dzierżawy, fakturami VAT wystawianymi przez Gminę. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia usługi dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej Gmina wykazuje / będzie wykazywała w składanych deklaracjach VAT.

Poniesione przez Gminę wydatki, związane z realizacją inwestycji zostały udokumentowane otrzymanymi przez Gminę od kontrahentów fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina ma możliwość wyodrębnienia z kosztów inwestycji wydatków związanych wyłącznie z budową parkingu. Gmina nie odliczyła VAT naliczonego od wydatków na budowę parkingu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy świadczone przez Gminę na rzecz Spółdzielni mieszkaniowej usługi dzierżawy parkingu podlegają/będą polegały opodatkowaniu VAT...
 2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki, które zostały przez nią poniesione na budowę parkingu stanowiącego przedmiot dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej...
 3. W jaki sposób Gmina powinna dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę parkingu stanowiącego przedmiot dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Świadczone przez Gminę na rzecz spółdzielni mieszkaniowej usługi dzierżawy parkingu podlegają / będą podlegały opodatkowaniu VAT.
 2. Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki, które zostały przez nią poniesione na budowę parkingu stanowiącego przedmiot dzierżawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Gmina powinna dokonać bieżącego odliczenia w oparciu o zasadę ogólną, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzymała fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych lub przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Pytanie nr 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, iż czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia l964 r. - Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności działa / będzie działała ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, że Gmina wykonuje /będzie wykonywała usługi dzierżawy za wynagrodzeniem i działa / będzie działała w roli podatnika VAT, przedmiotowe transakcje podlegają / będą podlegały opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy transakcje te nie są / nie będą również zwolnione od VAT, gdyż ani ustawa o VAT ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. ILPP1/443-277/12-5/NS, wskazał, że dzierżawa miejsc parkingowych przez Gminę będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem VAT według 23% stawki podatku.

Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nic mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, to jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu dzierżawy parkingu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej Gmina jest / będzie podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane są / będą na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych przez Gminę ze spółdzielnią mieszkaniową. W konsekwencji uznać należy, iż Gmina dokonuje / będzie dokonywała odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, zdaniem Gminy, usługi te nie korzystają / nie będą korzystały ze zwolnienia od VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest / będzie spełniony.

Pytanie nr 3

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT. Na podstawie art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, l0d i l0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, l0d, l0e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Mając na uwadze fakt, iż w momencie przystąpienia do realizacji inwestycji zamiarem Gminy było wydzierżawienie parkingu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, zdaniem Gminy, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych lub przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie:
 • opodatkowania czynności dzierżawy parkingu,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę parkingu,
 • sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę parkingu.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w przypadku zdarzenie przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.