ITPP2/4512-596/16/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2016 r., (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. ...

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego. Gmina planuje złożyć wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek będzie dotyczył projektu pn. ... Z uwagi, iż Gmina chce zaliczyć koszty podatku VAT projektu do kosztów kwalifikowanych musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości ani w części zarówno podczas realizowania inwestycji, ani po jej zakończeniu.

Przedmiotem projektu jest budowa siłowni zewnętrznych z elementami innowacyjnymi w Gminie w miejscowościach:

 1. T.: działka gminna nr 254/4,
 2. T.: działka gminna nr 137,
 3. T.: działka gminna nr 250/8
 4. D. P.: działka gminna nr 248/7
 5. B.: działka gminna nr 218/63,
 6. L.: działka gminna nr 106,
 7. K.: działka gminna nr 257/1,
 8. K.: działka gminna nr 326,
 9. K.: działka gminna nr 244/4,
 10. T.: działka gminna nr 36,
 11. C. W.: działka gmina nr 90/4,
 12. C. M.: działka gminna nr 151/13,
 13. B.: działka gminna nr 251/1,
 14. M.: działka gminna nr 84,
 15. W.: działka gminna nr 72.

Siłownie będą miały powierzchnię ok. 53 m2, będą wykonane na istniejących terenach trawiastych. W skład zadania wchodzą:

 1. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod siłownię na świeżym powietrzu.
  1. niwelację istniejącego terenu,
  2. zdjęcie rodzimej nawierzchni trawiastej w miejscu montażu urządzeń,
  3. wykopy pod fundamenty,
  4. wyrównanie terenu,
  5. obsianie trawą,
   b. dostawa i montaż wyposażenie siłowni:
   1. Orbitrek/OF2-06,
   2. Twister-Wahadło/OF2 – 11+OF2-12,
   3. Drabinka + podciąg nóg + Pylon/OFC-03 + OFC-06 + OFC-01,
   4. Biegacz /OFK-01,
   5. Wyciąg Górny + Wyciskanie siedząc,
   6. Wahadło + Pajacyk,
   7. Ławka + Prostownik pleców,
   8. Trójkąt do rozciągania.

  Przyjęto montaż urządzeń w postaci elementów gotowych dostarczonych od Producenta z zastosowaniem urządzeń innowacyjnych. Wszystkie elementy będą zamontowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

  W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina. będzie ponosiła wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiału, wykonaniem robót budowlanych. Wydatki te będą dokumentowane wystawianymi na Gminę przez Wykonawców fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

  Nowo wybudowane siłownie zewnętrzne oraz sam teren na których zamontowane zostaną urządzenia będą ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz będą służyło całemu lokalnemu społeczeństwu. Siłownie zewnętrzne nie będą służyły Gminie jako obiekty przynoszące dochody. Gmina nie będzie pobierała opłat z tytułu korzystania z siłowni zewnętrznych, ale będzie ponosiła koszty z tytułu utrzymania obiektów, naprawy urządzeń i ich konserwacji. Ponadto Wnioskodawca informuje, że realizacja projektu będzie związana z realizacją zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie stanowiło własność Gminy. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonaniem czynności opodatkowanych, a Gmina w związku z realizacją budowy siłowni zewnętrznych nie będzie uzyskiwała żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT w całości lub części, zarówno w trakcie realizowania jak i po jej zakończeniu – w związku z wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na budowie siłowni zewnętrznych w wybranych miejscowościach w Gminie?

  Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania przez Gminę odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z przedstawionego przez Gminę stanu wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT czynnym, nabędzie towary i usługi w zakresie wykonywania inwestycji pod nazwą ..., realizowanego w ramach zadań własnych z zakresu rekreacji i turystyki.

  Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 ustawy) lub aktów wykonawczych.

  Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) zostały uregulowane przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

  Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro Gmina planuje w ramach realizacji projektu wybudować siłownie zewnętrzne, które nie posłużą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to nie będzie jej przysługiwało, w części lub w całości, w trakcie realizacji, jak i po zakończeniu inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

  Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.