ITPP2/443-528/13/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie czynności dzierżawy targowiska oraz prawa, terminu i sposobu odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego budową i bieżącym utrzymaniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy targowiska oraz prawa, terminu i sposobu odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego budową i bieżącym utrzymaniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy targowiska oraz prawa, terminu i sposobu do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego budową i bieżącym utrzymaniem.

W złożonym wniosku przedstawiono stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz właścicielem Targowiska Miejskiego. W 2012 r. rozpoczęła realizację inwestycji „B.”. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na październik 2013 r. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace projektowe i budowlane, w tym m.in. utwardzony plac targowy, wiaty i stoły handlowe, ogrodzenie, chodniki, oświetlenie, sanitariaty z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, parkingi oraz tereny zielone. Wartość inwestycji wynosi 501.690,42 zł brutto. Początkowo, to jest w momencie rozpoczęcia inwestycji, Gmina nie posiadała sprecyzowanej koncepcji jej zagospodarowania. Dominował wstępny pomysł, że będzie nieodpłatnie udostępniać targowisko prowadzącym na nim sprzedaż (poza pobieraniem opłaty targowej). Po konsultacjach wewnętrznych i zewnętrznych, zmieniła koncepcję zagospodarowania inwestycji i podjęła decyzję o oddaniu jej w dzierżawę na rzecz C., a więc powzięła zamiar wykorzystania inwestycji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Centrum jest gminną, samorządową instytucją kultury. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej będzie uprawnione do pobierania w imieniu i na rzecz Gminy opłaty targowej. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług dzierżawy Gmina będzie wystawiać na jego rzecz faktury VAT, które będzie ujmować w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem z tytułu świadczenia przedmiotowych usług będzie wykazywać w deklaracjach VAT. Po zakończeniu inwestycji, w związku z funkcjonowaniem targowiska, Gmina będzie ponosić określone wydatki, ściśle związane z jego utrzymaniem, takie jak na przykład koszty drobnych napraw, czy remontów. W związku z ponoszeniem wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych, a także przyszłych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem targowiska Gmina otrzymuje/będzie otrzymywała od kontrahentów faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku wynikającego z faktur zakupowych dotyczących nakładów na targowisko.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  • Czy usługi dzierżawy targowiska świadczone przez Gminę będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
  • Czy Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione/zostaną poniesione na targowisko, które ma być przedmiotem dzierżawy...
  • Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące na funkcjonowanie targowiska, które będą przez nią ponoszone po oddaniu targowiska w dzierżawę...
  • W rozliczeniu za jakie okres Gmina powinna dokonać odliczenia podatku od wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione/zostaną poniesione na targowisko będące przedmiotem dzierżawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi dzierżawy targowiska będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W odniesieniu do drugiego pytania Gmina wskazała, że ma i będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione/zostaną poniesione na targowisko, które ma być przedmiotem dzierżawy. W zakresie pytania trzeciego Gmina stoi na stanowisku, że będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące na funkcjonowanie targowiska, które będę przez nią ponoszone po jego oddaniu w dzierżawę. W odniesieniu do czwartego pytania wskazała, że w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych przed zmianą decyzji co do przeznaczenia inwestycji, ma prawo dokonać odliczenia całego podatku jednorazowo w deklaracji za miesiąc, w którym podjęła decyzję o zamiarze wykorzystania inwestycji do czynności opodatkowanych, stosownie do art. 91 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku wydatków inwestycyjnych dokonanych po zmianie decyzji o przeznaczeniu inwestycji, Gmina powinna dokonać, bieżącego odliczania w oparciu o zasadę ogólną, zgodnie z art. 86 ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych lub przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Uzasadnienie:

Ad 1. Opodatkowanie VAT dzierżawy targowiska.

Po powołaniu treści art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina wskazała, że w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Cytując treść art. 15 ust. 1 i 6 ustawy stwierdziła, że w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w opinii Gminy, w ramach wykonywania przedmiotowej czynności, działa w roli podatnika. Mając na uwadze, że będzie wykonywała usługę dzierżawy za wynagrodzeniem i będzie działa w roli podatnika, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu. Transakcja ta nie będzie również zwolniona od podatku, gdyż ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia.

Ad 2. i Ad 3. Prawo do odliczenia podatku VAT

Po powołaniu treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina wskazała, że z powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono podatek:

  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
  • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Gmina stwierdziła, że odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, to jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ust. 1 i 6 ustawy, których treść ponownie przytoczyła. Wskazała, że w świetle powyższego uznać należy, że z tytułu dzierżawy targowiska będzie podatnikiem, gdyż świadczenia wykonywane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej, która ma być zawarta przez nią i Centrum. W konsekwencji uznała, że będzie dokonywać odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Zdaniem Gminy, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia. W konsekwencji pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będzie spełniony. Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano powyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika będzie zobligowana do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Istnieć będzie bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi oraz wydatkami bieżącymi na utrzymanie i remonty targowiska z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zdaniem Gminy, mając na uwadze powyższe należy uznać, że w przypadku odpłatnej dzierżawy targowiska będzie istnieć bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z jego budową oraz funkcjonowaniem a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. odpłatną dzierżawą. Zatem również drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy) warunków odliczenia podatku również zostanie spełniony. Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-643/11-3/JM, z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JM, z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JM, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-172/11-2/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. IBPP4/443-562/09/KG, których fragmenty powołała. W ocenie Gminy, mając na uwadze powyższe argumenty, przysługiwać Jej powinno prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową oraz funkcjonowaniem targowiska. Ponadto, jak wskazała w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Centrum będzie uprawnione do pobierania w imieniu i na Jej rzecz opłaty targowej. Zdaniem Gminy, faktu pobierania de facto przez nią opłaty targowej nie można uznać za wykonywanie jakichkolwiek czynności istotnych z perspektywy VAT. Opłata ta jest opłatą o charakterze publicznoprawnym (podatkowym), pobieraną z mocy prawa w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, z którymi ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże powstanie takiego zobowiązania. Tym samym pobieranie ww. opłaty będzie czynnością spoza zakresu opodatkowania VAT. Powołując treść art. 90 ust. l i ust. 2 ustawy Gmina wskazała, że ustawodawca wprowadził ww. przepisy ograniczające pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Stwierdziła, że powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż wykonywanie czynności niepodlegających ustawie nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle art. 86 ust. 1 ustawy w związku z art. 90 ust. 1-3 tej ustawy. Zdaniem Gminy, zostało to jednoznacznie potwierdzone w uchwale 7 sędziów NSA w dniu 24 października 2011 r. sygn. I FPS 9/10, której fragment zacytowała. Podobne stanowisko zajął również Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r. sygn. IBPP3/443-204/12/AŚ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r. sygn. ILPP2/443-153/12-4/MR, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 maja 2012 r. sygn. IPTPP1/443-138/12-8/MW oraz z dnia 8 maja 2012 r. sygn. IPTPP1/443-14S/12-2/RG, których fragmenty powołała. Gmina zacytowała również fragmenty znanych Jej interpretacji indywidualnych, w których Minister Finansów zajął stanowisko, że w przypadku wykonywania zarówno czynności opodatkowanych, jak i niepodlegających opodatkowaniu VAT, podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT, tj.: interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. ILPP2/443-1286/11-6/EN, z dnia 9 maja 2012 r., sygn. ILPP2/443-153/12-4/MR oraz z dnia 13 marca 2012 r. sygn. ILPP1/443-1531/11-7/AI. Podsumowując, zdaniem Gminy, ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne na targowisko, które ma być przedmiotem dzierżawy. Ponadto, będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące na funkcjonowanie targowiska, które będę przez nią ponoszone po jego oddaniu w dzierżawę.

Ad 4. Sposób odliczenia podatku VAT

Gmina wskazała, że prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o podatku od towarów i usług. Po powołaniu treści art. 86 ust. 10 pkt 1, ust. 11, ust. 13 oraz art. 91 ust. 1-8 ustawy stwierdziła, że jak przedstawiła w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego początkowo zakładała, że będzie wykorzystywać inwestycję do czynności nieodpłatnych, nieopodatkowanych VAT. Decyzję o zmianie sposobu wykorzystania inwestycji podjęła w maju 2013 r. Tym samym nie nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystywanego środka trwałego, lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do jego wytworzenia. Decyzję o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług podjęto przed oddaniem środka trwałego do użytkowania. Zdaniem Gminy, mając na uwadze powyższe w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych do momentu podjęcia decyzji o zmianie przeznaczenia inwestycji ma prawo do skorygowania nieodliczonego podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, tj. w deklaracji za miesiąc, w którym podjęła decyzję o zamiarze wykorzystania inwestycji do czynności opodatkowanych, stosownie do art. 91 ust. 8 ustawy. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych dokonywanych po podjęciu decyzji o zmianie przeznaczenia inwestycji, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych lub przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w przypadku zdarzenie przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.