ITPP2/443-528/13/RS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności dzierżawy targowiska oraz prawa, terminu i sposobu odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego budową i bieżącym utrzymaniem.
ITPP2/443-528/13/RSinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku
 3. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy targowiska oraz prawa, terminu i sposobu odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego budową i bieżącym utrzymaniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy targowiska oraz prawa, terminu i sposobu do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego budową i bieżącym utrzymaniem.

W złożonym wniosku przedstawiono stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz właścicielem Targowiska Miejskiego. W 2012 r. rozpoczęła realizację inwestycji „B.”. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na październik 2013 r. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace projektowe i budowlane, w tym m.in. utwardzony plac targowy, wiaty i stoły handlowe, ogrodzenie, chodniki, oświetlenie, sanitariaty z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, parkingi oraz tereny zielone. Wartość inwestycji wynosi 501.690,42 zł brutto. Początkowo, to jest w momencie rozpoczęcia inwestycji, Gmina nie posiadała sprecyzowanej koncepcji jej zagospodarowania. Dominował wstępny pomysł, że będzie nieodpłatnie udostępniać targowisko prowadzącym na nim sprzedaż (poza pobieraniem opłaty targowej). Po konsultacjach wewnętrznych i zewnętrznych, zmieniła koncepcję zagospodarowania inwestycji i podjęła decyzję o oddaniu jej w dzierżawę na rzecz C., a więc powzięła zamiar wykorzystania inwestycji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Centrum jest gminną, samorządową instytucją kultury. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej będzie uprawnione do pobierania w imieniu i na rzecz Gminy opłaty targowej. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług dzierżawy Gmina będzie wystawiać na jego rzecz faktury VAT, które będzie ujmować w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem z tytułu świadczenia przedmiotowych usług będzie wykazywać w deklaracjach VAT. Po zakończeniu inwestycji, w związku z funkcjonowaniem targowiska, Gmina będzie ponosić określone wydatki, ściśle związane z jego utrzymaniem, takie jak na przykład koszty drobnych napraw, czy remontów. W związku z ponoszeniem wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych, a także przyszłych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem targowiska Gmina otrzymuje/będzie otrzymywała od kontrahentów faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku wynikającego z faktur zakupowych dotyczących nakładów na targowisko.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy usługi dzierżawy targowiska świadczone przez Gminę będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 • Czy Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione/zostaną poniesione na targowisko, które ma być przedmiotem dzierżawy...
 • Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące na funkcjonowanie targowiska, które będą przez nią ponoszone po oddaniu targowiska w dzierżawę...
 • W rozliczeniu za jakie okres Gmina powinna dokonać odliczenia podatku od wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione/zostaną poniesione na targowisko będące przedmiotem dzierżawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi dzierżawy targowiska będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W odniesieniu do drugiego pytania Gmina wskazała, że ma i będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione/zostaną poniesione na targowisko, które ma być przedmiotem dzierżawy. W zakresie pytania trzeciego Gmina stoi na stanowisku, że będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące na funkcjonowanie targowiska, które będę przez nią ponoszone po jego oddaniu w dzierżawę. W odniesieniu do czwartego pytania wskazała, że w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych przed zmianą decyzji co do przeznaczenia inwestycji, ma prawo dokonać odliczenia całego podatku jednorazowo w deklaracji za miesiąc, w którym podjęła decyzję o zamiarze wykorzystania inwestycji do czynności opodatkowanych, stosownie do art. 91 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku wydatków inwestycyjnych dokonanych po zmianie decyzji o przeznaczeniu inwestycji, Gmina powinna dokonać, bieżącego odliczania w oparciu o zasadę ogólną, zgodnie z art. 86 ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych lub przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Uzasadnienie:

Ad 1. Opodatkowanie VAT dzierżawy targowiska.

Po powołaniu treści art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina wskazała, że w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Cytując treść art. 15 ust. 1 i 6 ustawy stwierdziła, że w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w opinii Gminy, w ramach wykonywania przedmiotowej czynności, działa w roli podatnika. Mając na uwadze, że będzie wykonywała usługę dzierżawy za wynagrodzeniem i będzie działa w roli podatnika, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu. Transakcja ta nie będzie również zwolniona od podatku, gdyż ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia.

Ad 2. i Ad 3. Prawo do odliczenia podatku VAT

Po powołaniu treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina wskazała, że z powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono podatek:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Gmina stwierdziła, że odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, to jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ust. 1 i 6 ustawy, których treść ponownie przytoczyła. Wskazała, że w świetle powyższego uznać należy, że z tytułu dzierżawy targowiska będzie podatnikiem, gdyż świadczenia wykonywane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej, która ma być zawarta przez nią i Centrum. W konsekwencji uznała, że będzie dokonywać odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Zdaniem Gminy, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia. W konsekwencji pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będzie spełniony. Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano powyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika będzie zobligowana do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Istnieć będzie bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi oraz wydatkami bieżącymi na utrzymanie i remonty targowiska z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zdaniem Gminy, mając na uwadze powyższe należy uznać, że w przypadku odpłatnej dzierżawy targowiska będzie istnieć bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z jego budową oraz funkcjonowaniem a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. odpłatną dzierżawą. Zatem również drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy) warunków odliczenia podatku również zostanie spełniony. Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-643/11-3/JM, z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JM, z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JM, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-172/11-2/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. IBPP4/443-562/09/KG, których fragmenty powołała. W ocenie Gminy, mając na uwadze powyższe argumenty, przysługiwać Jej powinno prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową oraz funkcjonowaniem targowiska. Ponadto, jak wskazała w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Centrum będzie uprawnione do pobierania w imieniu i na Jej rzecz opłaty targowej. Zdaniem Gminy, faktu pobierania de facto przez nią opłaty targowej nie można uznać za wykonywanie jakichkolwiek czynności istotnych z perspektywy VAT. Opłata ta jest opłatą o charakterze publicznoprawnym (podatkowym), pobieraną z mocy prawa w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, z którymi ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże powstanie takiego zobowiązania. Tym samym pobieranie ww. opłaty będzie czynnością spoza zakresu opodatkowania VAT. Powołując treść art. 90 ust. l i ust. 2 ustawy Gmina wskazała, że ustawodawca wprowadził ww. przepisy ograniczające pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Stwierdziła, że powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż wykonywanie czynności niepodlegających ustawie nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle art. 86 ust. 1 ustawy w związku z art. 90 ust. 1-3 tej ustawy. Zdaniem Gminy, zostało to jednoznacznie potwierdzone w uchwale 7 sędziów NSA w dniu 24 października 2011 r. sygn. I FPS 9/10, której fragment zacytowała. Podobne stanowisko zajął również Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r. sygn. IBPP3/443-204/12/AŚ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r. sygn. ILPP2/443-153/12-4/MR, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 maja 2012 r. sygn. IPTPP1/443-138/12-8/MW oraz z dnia 8 maja 2012 r. sygn. IPTPP1/443-14S/12-2/RG, których fragmenty powołała. Gmina zacytowała również fragmenty znanych Jej interpretacji indywidualnych, w których Minister Finansów zajął stanowisko, że w przypadku wykonywania zarówno czynności opodatkowanych, jak i niepodlegających opodatkowaniu VAT, podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT, tj.: interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. ILPP2/443-1286/11-6/EN, z dnia 9 maja 2012 r., sygn. ILPP2/443-153/12-4/MR oraz z dnia 13 marca 2012 r. sygn. ILPP1/443-1531/11-7/AI. Podsumowując, zdaniem Gminy, ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne na targowisko, które ma być przedmiotem dzierżawy. Ponadto, będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące na funkcjonowanie targowiska, które będę przez nią ponoszone po jego oddaniu w dzierżawę.

Ad 4. Sposób odliczenia podatku VAT

Gmina wskazała, że prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o podatku od towarów i usług. Po powołaniu treści art. 86 ust. 10 pkt 1, ust. 11, ust. 13 oraz art. 91 ust. 1-8 ustawy stwierdziła, że jak przedstawiła w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego początkowo zakładała, że będzie wykorzystywać inwestycję do czynności nieodpłatnych, nieopodatkowanych VAT. Decyzję o zmianie sposobu wykorzystania inwestycji podjęła w maju 2013 r. Tym samym nie nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystywanego środka trwałego, lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do jego wytworzenia. Decyzję o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług podjęto przed oddaniem środka trwałego do użytkowania. Zdaniem Gminy, mając na uwadze powyższe w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych do momentu podjęcia decyzji o zmianie przeznaczenia inwestycji ma prawo do skorygowania nieodliczonego podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, tj. w deklaracji za miesiąc, w którym podjęła decyzję o zamiarze wykorzystania inwestycji do czynności opodatkowanych, stosownie do art. 91 ust. 8 ustawy. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych dokonywanych po podjęciu decyzji o zmianie przeznaczenia inwestycji, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych lub przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w przypadku zdarzenie przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.