ITPP2/443-1496/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z faktem, że operacja nie służy sprzedaży opodatkowanej, Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej inwestycji?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji p.n. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji p.n. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina złożyła wniosek na realizację operacji p.n. „XXX” i otrzymała środki z publicznych środków krajowych oraz z Europejskiego Funduszu Rybackiego. W ramach tego programu Gmina złożyła wniosek na realizację operacji. W jej wyniku powstała ścieżka rowerowa, która ma na celu podniesienie atrakcyjności nadmorskiej w miejscowości W. poprzez budowę infrastruktury turystycznej. Wykonana inwestycja będzie służyła celowi publicznemu nieodpłatnie i jej utrzymanie będzie finansowane w ramach zadań własnych Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z faktem, że operacja nie służy sprzedaży opodatkowanej, Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego w polu nr 61 wniosku art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi ma fakt, że zrealizowana inwestycja w żaden sposób nie będzie wykorzystywana do dokonywania czynności opodatkowanej, zgodnie z „ art. 68 ust. 1 ” ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.