ITPP2/443-1235/14/AJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy usługi dzierżawy majątku powstałego w ramach Inwestycji świadczone przez Gminę na rzecz P. podlegały opodatkowaniu VAT?
2. Czy odpłatne świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, które wykonywane są przez Gminę, stanowią czynność opodatkowaną VAT?
3. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem majątku powstałego w ramach Inwestycji, która była jest i będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT?
4. Czy odliczenia powyższych kwot podatku naliczonego Gmina powinna dokonać w oparciu o zasady przewidziane w art. 86 ust. 10 i 13 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała/otrzyma faktury od wykonawcy (dostawcy towarów lub usług), co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę?
ITPP2/443-1235/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. gmina
 3. inwestycje
 4. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi dzierżawy majątku powstałego w ramach Inwestycji, opodatkowania usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty deklaracji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi dzierżawy majątku powstałego w ramach Inwestycji, opodatkowania usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty deklaracji

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (dalej: „Gmina”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”), Gmina odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i zaopatrzenia w wodę.

Zadania z zakresu uzdatniania i dostarczania wody, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych Gmina realizuje w dwojaki sposób tj. (i) co do zasady dzierżawiąc majątek wodno-kanalizacyjny P. Sp. z o.o. (dalej: „P.”), które specjalizuje się w wykonywaniu wskazanych zadań lub (ii) samodzielnie (w przypadku gdy z określonych względów, np. z uwagi na otrzymane dofinansowanie dana inwestycja nie może/nie powinna zostać przekazana w dzierżawę do P.) .

Jedną z inwestycji, które zrealizowała Gmina była inwestycja pod nazwą „B.” (dalej: „Inwestycja”).

Realizując Inwestycję Gmina otrzymywała od wykonawców/dostawców faktury VAT wraz z wykazanym podatkiem VAT.

Inwestycja została przyjęta na stan środków trwałych Gminy w dniu 30 sierpnia 2010 r. na podstawie dokumentu PT.

Gmina przekazała majątek powstały w ramach Inwestycji w dzierżawę do P. na podstawie protokołu przekazania sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami w miejscowości W. spisanym 27 października 2010 r. Następnie 15 lutego 2011 r. został zawarty między Gminą a P. aneks do umowy nr ... o wykonywanie usług komunalnych zawartej w 16 kwietnia 1996 r., w której zakres rzeczowy umowy został uzupełniony o majątek powstały w ramach Inwestycji.

Gmina pragnie wyjaśnić, iż pomimo przyjęcia Inwestycji do środków trwałych Gminy (na podstawie dokumentu PT), faktycznie w dniu 30 sierpnia 2010 r. Inwestycja nie mogła jeszcze zostać przyjęta do użytkowania, ani też przekazana w dzierżawę do P. . Przyjęcie Inwestycji do użytkowania wymagało bowiem podjęcia dodatkowych czynności w celu formalnego zakończenia Inwestycji, w tym w szczególności, zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Konsekwentnie dopiero po dopełnieniu wskazanych powyżej formalności możliwe było wykorzystywanie Inwestycji przez Gminę, co skutkowało przekazaniem jej do P. .

Czynsz dzierżawny, który płacił Gminie P., z tytułu dzierżawy przekazanego mu majątku wodno-kanalizacyjnego Gmina obciążała podatkiem VAT.

W dniu 1 października 2012 r. Gmina podpisała z P. kolejny aneks do wskazanej umowy, który unieważniał uprzednio zawarty aneks uzupełniający zakres przedmiotowej umowy o majątek powstały w ramach Inwestycji. Celem aneksu było doprowadzenie do sytuacji, w której majątek Inwestycji wrócił na stan środków trwałych Gminy. Podpisanie ww. aneksu nie wiązało się ze zwrotem jakichkolwiek płatności przez P. na rzecz Gminy.

Od momentu podpisania wyżej wymienionego aneksu (tj. od momentu wycofania z dzierżawy) do chwili obecnej majątek powstały w ramach Inwestycji zarządzany jest bezpośrednio przez Gminę tj. to Gmina jest sprzedawcą usług w zakresie dostarczania wody na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz odprowadzania i oczyszczania powstających ścieków bytowo-gospodarczych (dalej: „usługi wodno-kanalizacyjne”). VAT należny z tytułu świadczenia usług w zakresie dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina wykazuje w składanych przez nią deklaracjach VAT.

Gmina nie odliczyła VAT od wydatków poniesionych na Inwestycję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy usługi dzierżawy majątku powstałego w ramach Inwestycji świadczone przez Gminę na rzecz P. podlegały opodatkowaniu VAT...
 2. Czy odpłatne świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, które wykonywane są przez Gminę, stanowią czynność opodatkowaną VAT...
 3. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem majątku powstałego w ramach Inwestycji, która była jest i będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT...
 4. Czy odliczenia powyższych kwot podatku naliczonego Gmina powinna dokonać w oparciu o zasady przewidziane w art. 86 ust. 10 i 13 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała/otrzyma faktury od wykonawcy (dostawcy towarów lub usług), co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę...

Zdaniem Gminy:

 1. Usługi dzierżawy majątku powstałego w ramach Inwestycji świadczone przez Gminę na rzecz P. podlegały opodatkowaniu VAT.
 2. Odpłatne świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, które wykonywane są przez Gminę, stanowią czynność opodatkowaną.
 3. Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem majątku powstałego w ramach inwestycji, która była jest i będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT.
 4. Odliczenia powyższych kwot podatku naliczonego Gmina powinna dokonać w oparciu o art. 86 ust. 10 i 13 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała/otrzyma faktury od wykonawcy (dostawcy towarów lub usług), co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w opinii Gminy, w ramach wykonywania przedmiotowej czynności działa ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, iż Gmina wykonywała usługę dzierżawy majątku wodno-kanalizacyjnego na rzecz P. za wynagrodzeniem i działała jednocześnie w roli podatnika VAT, przedmiotowe świadczenie podlegało opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. W opinii Gminy dzierżawa majątku na rzecz P. nie była również zwolniona z VAT, gdyż ani ustawa o VAT ani też rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie przewidywały/nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2013 r., sygn. ITPP2/443-352/13/AP, w której organ uznał, iż: „Gmina wydzierżawiając środki trwałe (sieci kanalizacji, wodociągowe), będzie działać w tym zakresie w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust 1 ustawy. Tym samym usługa ta będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, nie będzie korzystała ze zwolnienia, gdyż ani ustawa, ani przepisy rozporządzenia wydanego na jej podstawie, nie przewidują w takiej sytuacji zwolnienia od podatku, wobec czego będzie opodatkowana wg stawki podstawowej 23%”.

Podobny podgląd zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2013 r. sygn. ITPP1/443-151/13/MN, w której organ uznał, iż: „czynność, polegająca na dzierżawie Inwestycji Wod.-Kan. na rzecz Z. stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (...) Gmina w tym zakresie działa w charakterze podatnika, czynności te są bowiem dokonywane przez Gminę w sferze cywilnoprawnej, co w konsekwencji oznacza, iż świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Pogląd taki w odniesieniu do czynności wykonywanych przez gminy na podstawie umów cywilnoprawnych wyraził również wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”), m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r. I FSK 1303/09, w którym wskazano, iż „w efekcie unormowania zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT gmina jest podatnikiem podatku VAT w zakresie, w jakim dokonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych”. Podobnie także w orzeczeniu z dnia 23 marca 2010 r. sygn. I FSK 273/09 NSA uznał, iż „podatnikiem VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust 6 ustawy) jest z racji posiadanych cech podatnika (art. 15 ust. l ustawy) – gmina”.

W konsekwencji uznać należy, że odpłatne świadczenie usługi dzierżawy, wykonywanej przez Gminę stanowiło czynność opodatkowaną VAT.

Ad. 2.

Mając na względzie argumentację przedstawioną w uzasadnieniu do odpowiedzi na pytanie nr 1, przedstawiony stan prawny oraz fakt, iż majątek powstały w ramach Inwestycji pozostaje własnością Gminy, należy uznać, że odpłatne świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu przepisów o VAT.

Jednocześnie Gmina wskazuje, że przedmiotowe świadczenie Gminy nie jest czynnością zwolnioną z VAT.

Należy również podkreślić, iż odpłatne świadczenie usług jest tylko wtedy opodatkowane VAT, gdy podmiot dokonujący świadczenia jest podatnikiem tego podatku. Z tego względu należy rozstrzygnąć, czy Gmina, dokonując odpłatnego świadczenia usług polegającego na odpłatnym świadczeniu usług wodno-kanalizacyjnych działa w charakterze podatnika VAT. Wskazując na argumentację zawartą wyżej (w odp. na pytanie nr 1) uznać należy, iż Gmina świadcząc przedmiotowe usługi, na podstawie umów cywilnoprawnych jest podatnikiem VAT.

Wskazane stanowisko zostało potwierdzone również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2012 r., znak: ITPP2/443- 505/12/MD stwierdził, że „W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż świadczone na podstawie umów zawieranych w przyszłości z mieszkańcami usługi dostarczania wody, za które Gmina będzie pobierać wynagrodzenie, nie będą stanowiły dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy powinny być one traktowane jako odpłatne świadczenie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w licznych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych (np. w interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 lutego 2013 r., znak: ILPP2/443-1196/12-2/EN oraz z dnia 14 marca 2012 r. znak: ILPP1/443-1556/11- 2/NS).

W konsekwencji uznać należy, że odpłatne świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, które wykonywane są przez Gminę, stanowią czynność opodatkowaną VAT Gminy.

Ad. 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej warunków, tj. nabywania towarów i usług przez podatnika, jak wskazano w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, wydatki inwestycyjne zostały poniesione przez Gminę, będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W szczególności w ramach wykonywania przedmiotowych czynności przez Gminę, tj. sprzedaży usług wodno-kanalizacyjnych, to Gmina działa w roli podatnika VAT. Umowa sprzedaży stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji Gmina, która działa w roli podatnika, zobligowana była i jest do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu.

Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy istnieje bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami, które zostały poniesione na Inwestycję z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci wcześniejszej dzierżawy powstałego majątku oraz późniejszej sprzedaży przez Gminę usług wodno-kanalizacyjnych. Gdyby bowiem Gmina nie poniosła wydatków inwestycyjnych oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem majątku powstałego w ramach Inwestycji, nie powstałby/nie funkcjonowałby przedmiot świadczenia usług i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług.

Wobec powyższego, w ocenie Gminy także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną.

Konsekwentnie, w ocenie Gminy, ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące poniesione/które zostaną poniesione na Inwestycję, która była i jest wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT.

Ad. 4

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w wersji obowiązującej do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów. Podobna norma wynika ze znowelizowanego z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT, zgodnie z którym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w wersji obowiązującej do dnia 31 grudnia 2013, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z określonymi wyjątkami wskazanymi w dalszych przepisach. Od dnia 1 stycznia 2014 r. na gruncie znowelizowanego art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje natomiast co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednocześnie, zgodnie z wprowadzonym w dniu 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług wynika z faktur otrzymanych przez podatnika, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W przypadku towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika pierwotnie (tj. w szczególności przy ich nabyciu) do działalności nie dającej prawa do odliczenia podatku naliczonego albo wykorzystywanych pierwotnie do działalności opodatkowanej VAT, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia na gruncie VAT w okresie korekty, ustawodawca przewidział mechanizm korekty podatku naliczonego, wynikający w szczególności z art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy dotyczące korekty podatku naliczonego (wskazane w art. 91 ust. 1-6 ustawy o VAT) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W ocenie Gminy, przepis art. 91 ustawy o VAT, dotyczący korekty podatku naliczonego, nie znajduje jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, w szczególności z uwagi na to, iż w odniesieniu do wydatków Gminy na Inwestycję nie nastąpiła zmiana prawa Gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 wskazanej ustawy.

Jak zostało bowiem wskazane w opisie stanu faktycznego, od początku realizacji Inwestycji Gmina posiadała zamiar wykorzystywania jej do czynności opodatkowanych VAT. Ponadto, nie wystąpiła sytuacja, w której nabywane towary i usługi w ramach Inwestycji byłyby początkowo wykorzystywane do czynności niedających prawa do odliczenia, a następnie zmieniłoby się ich przeznaczenie na gruncie VAT. Gmina, w związku z zamiarem wykorzystywania majątku Inwestycji do działalności opodatkowanej, początkowo w ramach dzierżawy przedmiotowego majątku na rzecz P., a następnie samodzielnego świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych, była od początku ponoszenia wydatków na przedmiotowy projekt uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług służących do budowy i modernizacji Inwestycji.

Na powyższą ocenę, zdaniem Gminy, nie powinien wpływać fakt, iż przyjęcie Inwestycji do środków trwałych Gminy dokumentem PT nastąpiło wcześniej niż przekazanie majątku Inwestycji w dzierżawę P. . Jak zostało bowiem wskazane w opisie stanu faktycznego, w dacie widniejącej na dokumencie PT, tj. 30 sierpnia, Inwestycja nie mogła zostać przyjęta do użytkowania, ani też przekazana w dzierżawę do P., gdyż w tym czasie nie były jeszcze zakończone wszystkie niezbędne czynności związane z formalnym zakończeniem Inwestycji, w tym w szczególności nie powiadomiono o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W tej sytuacji należy stwierdzić, iż Gmina nie wykorzystywała majątku Inwestycji do czynności niedających prawa do odliczenia podatku VAT, a zatem nie doszło do zmiany prawda do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od początku Gmina posiadała bowiem zamiar przekazania majątku Inwestycji w dzierżawę na rzecz P. i efektywnie przedmiotowy majątek został w całości przeznaczony wyłącznie do opodatkowanej VAT dzierżawy, a w dalszej kolejności do świadczenia przez Gminę opodatkowanej VAT usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również uwzględniając przywołane przepisy ustawy o VAT, w ocenie Gminy, w odniesieniu do pytania 4 należy stwierdzić, że:

 • Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące poniesione na majątek powstały w ramach Inwestycji, który Gmina wykorzystuje do świadczenia odpłatnych usług wodno-kanalizacyjnych, na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT, tj. w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzymała poszczególne faktury dotyczące wskazanych wydatków, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę;
 • W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na funkcjonowanie majątku powstałego w ramach Inwestycji, którą Gmina wykorzystuje do świadczenia odpłatnych usług wodno-kanalizacyjnych, na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT, tj. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała/otrzyma poszczególne faktury, co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania usługi dzierżawy majątku powstałego w ramach Inwestycji, opodatkowania usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty deklaracji jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.