ITPP2/443-1050/14/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie czynności odpłatnego udostępniania (dzierżawy) kotłowni przez Gminę na rzecz Spółki, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących wydatków na wymianę w Kotłowni kolektorów cieplnych zewnętrznych i wydatków na jej bieżące funkcjonowanie i utrzymanie oraz prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania (dzierżawy) Kotłowni przez Gminę na rzecz Spółki, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących wydatków na wymianę w Kotłowni kolektorów cieplnych zewnętrznych i wydatków na jej bieżące funkcjonowanie i utrzymanie oraz prawa do zwrotu różnicy podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania (dzierżawy) Kotłowni przez Gminę na rzecz Spółki, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących wydatków na wymianę w Kotłowni kolektorów cieplnych zewnętrznych i wydatków na jej bieżące funkcjonowanie i utrzymanie oraz prawa do zwrotu różnicy podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.

Gmina M. (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług (dalej: VAT). W 2010 r. zrealizowała inwestycję polegającą na wymianie kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej w miejscowości M. (dalej: Inwestycja lub Kotłownia). Kotłownia została oddana do użytkowania w 2010 r. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy. W związku z powyższym Gmina poniosła szereg wydatków na zakup towarów i usług koniecznych do przeprowadzenia prac związanych z realizacją Inwestycji. Dotychczas nie odliczyła podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji. Faktury dokumentujące realizację Inwestycji wystawiane były na Gminę. Wartość początkowa Inwestycji przekracza 15.000 zł.

Od samego początku (tj. od momentu oddania Inwestycji do użytkowania) przedmiot Inwestycji - tj. wymienione kolektory cieplne zewnętrzne w Kotłowni - jest w całości wykorzystywany przez Gminę dla celów czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Gmina dzierżawi Inwestycję (kotłownię i sieci rozdzielcze) spółce energetycznej (dalej: Spółka). Inwestycja jest wykorzystywana przez Spółkę do dostawy ciepła do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w miejscowości M. Kotłownia od samego początku jest wykorzystywana do działalności komercyjnej, polegającej na odpłatnym udostępnianiu na rzecz Spółki.

Z tytułu odpłatnego udostępniania Kotłowni na rzecz Spółki w celu dostawy ciepła do lokali mieszkalnych, Gmina pobiera czynsz dzierżawny, wystawia faktury VAT, sprzedaż wykazuje w rejestrach oraz deklaracjach VAT.

Oprócz wydatków inwestycyjnych (tj. wydatków związanych z realizacją Inwestycji) poniesionych przez Gminę, ponoszone są również bieżące wydatki związane z utrzymaniem Kotłowni, obejmujące zarówno nabycie towarów (m.in. media, środki czystości itp.), jak i usług (m.in. drobne remonty/konserwacje, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, itp.), przy czym część wydatków bieżących ponoszonych jest przez Spółkę, natomiast część wydatków bieżących może być ponoszona przez Gminę. Do tej pory Gmina nie odliczała podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie powyższych towarów i usług. Dodatkowo Gmina pragnie podkreślić, że wniosek dotyczy tylko tych wydatków bieżących, które mogą być ponoszone przez nią.

Pomimo tego, że Gmina jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT, mogą występować sytuacje, w których część otrzymywanych faktur zakupowych była (i jest) wystawiana przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP Urzędu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy odpłatne udostępnienie (dzierżawa) Inwestycji przez Gminę na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu VAT...
 2. Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację Inwestycji oraz czy Gmina może wnioskować o zwrot podatku naliczonego z tego tytułu...
 3. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem Inwestycji (np. opłat za media, kosztów ewentualnych remontów)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Odpłatne udostępnienie (dzierżawa) Inwestycji przez Gminę na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu VAT.
 2. Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycją oraz Gmina może wnioskować o zwrot podatku VAT naliczonego z tego tytułu.
 3. Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem Inwestycji (np. opłat za media, kosztów ewentualnych remontów).

Z uwagi na fakt, że zrealizowana przez Gminę Inwestycja od początku była przeznaczona wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (tj. do odpłatnego udostępniania na rzecz Spółki w celu dostawy ciepła do lokali mieszkalnych), przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie towarów i usług koniecznych do przeprowadzenia prac związanych z realizacją tej Inwestycji.

Uzasadnienie:

Ad 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustęp 2 tego artykułu wskazuje natomiast, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższych przepisów, mając na uwadze fakt, że Gmina udostępnia Inwestycję w sposób odpłatny na rzecz Spółki (na podstawie umowy cywilnoprawnej), występuje ona w zakresie tej czynności jako podatnik VAT. Natomiast odpłatne udostępnienie (dzierżawa) Kotłowni na rzecz tego podmiotu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Ad 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-324/13-2/MG) w zbliżonym stanie faktycznym do sytuacji omawianej we wniosku, w której stwierdzono, że „Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten zostanie spełniony, bowiem poniesione wydatki mają, jak wynika z wniosku, związek z wykorzystaniem realizowanej inwestycji do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych Tym samym Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego w zakresie, w jakim realizowana inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad 3.

Zgodnie z przywołaną (w „Ad 2.”) treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na fakt, że zrealizowana przez Gminę Inwestycja od początku była przeznaczona wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (tj. do odpłatnego udostępniania Kotłowni na rzecz Spółki w celu dostawy ciepła do lokali mieszkalnych) Gminie przysługuje również prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem Inwestycji (np. opłat za media, zakupów wyposażenia, kosztów ewentualnych remontów).

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 5 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-785/13-5/OS) zauważył, że „W omawianej sprawie warunki, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, o których mowa w art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy są spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabywane przez Zainteresowanego towary i usługi związane z bieżącym zarządzaniem szaletami, będą miały związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. usługami odpłatnego udostępniania szaletów miejskich (...) Zatem, z uwagi na związek ponoszonych ww. wydatków na bieżące zarządzanie szaletami z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. (sygn. ITPP1/443-18/13/KM) stwierdził, że „Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, które będą ponoszone w związku z obsługą tej inwestycji. W sytuacji bowiem, gdy Gmina będzie użytkowała przedmiotową infrastrukturę wyłącznie do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, to zakupy związane z jej obsługą będą niewątpliwie służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 24 września 2012 r. (sygn. ILPP2/443-650/12-6/EN) stwierdził, że „Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami (...), bowiem będą one służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że kwestia zasadności zwrotu podatku naliczonego nie była przedmiotem oceny tutejszego organu, bowiem taka ocena może być przeprowadzona jedynie w toku prowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy miejscowo organ podatkowy I instancji.

Końcowo podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych przedstawionych we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzeń przyszłych – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.