ITPP1/4512-552/15/DM | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży drewna oraz prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży i sposobu realizacji tego uprawnienia.
ITPP1/4512-552/15/DMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. gmina
 3. odliczenia
 4. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży drewna oraz prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży i sposobu realizacji tego uprawnienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży drewna oraz prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży i sposobu realizacji tego uprawnienia.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Celem aktywizacji posiadanych terenów inwestycyjnych położonych na jej terenie, Gmina opracowała koncepcję: utworzenia Parku Przemysłowego (dalej: Park przemysłowy). Park zostanie utworzony z niezagospodarowanych działek inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu miasta N, bezpośrednio za wsią P, przy drodze wojewódzkiej (dalej: Działki). Działki w obrębie Parku przemysłowego są własnością Gminy i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiadają przeznaczenie przemysłowe i przemysłowo-rzemieślnicze, zatem stanowią tereny budowlane. Natomiast tereny przeznaczone pod budowę drogi dojazdowej łączącej drogę wojewódzką z terenem Parku przemysłowego w części są własnością podmiotów trzecich, niemniej Gmina posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane.

Utworzenie Parku przemysłowego ma na celu rozwój gospodarczy Gminy poprzez poprawę atrakcyjności regionu, wzrost poziomu inwestycji oraz poprawę spójności społeczno-gospodarczej województwa. Gmina liczy przede wszystkim na ulokowanie inwestorów na Działkach Parku przemysłowego.

Jednym z etapów budowy Parku Przemysłowego jest realizacja przez Gminę zadania pod nazwą: „U” (dalej: Projekt). Działania, które Gmina podjęła w ramach Projektu, obejmują w szczególności wydatki na wylesienie terenów objętych Projektem, tj. wycinkę drzew znajdujących się na przedmiotowych terenach. Ponoszone przez Gminę wydatki na wycinkę drzew (wylesienie) są/będą dokumentowane przez wykonawcę zadania (dalej: Wykonawca) wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT. Gmina nie odliczała dotychczas VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w tym zakresie.

Drewno pozyskane z wylesienia terenów Projektu będzie w całości przedmiotem sprzedaży przez Gminę na rzecz Wykonawcy. Gmina już na etapie przygotowania w 2014 r. dokumentów przetargowych dotyczących wylesienia terenów Projektu miała zamiar sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów objętych Projektem na rzecz Wykonawcy (tj. Gmina jeszcze przed poniesieniem wydatków na wylesienie posiadała zamiar sprzedaży drewna). Transakcje sprzedaży drewna będą dokumentowane przez Gminę fakturami VAT z wykazanym podatkiem VAT należnym.

Gmina podkreśliła, że wniosek dotyczy wyłącznie wydatków ponoszonych przez Gminę na wylesienie terenów Projektu, przy założeniu, że drewno pozyskane z wycinki będzie w całości przedmiotem sprzedaży przez Gminę. Jednocześnie w zakresie prawa Gminy do odliczenia VAT naliczonego, przedmiotem niniejszego wniosku są wyłącznie takie wydatki, co do których prawo do odliczenia VAT naliczonego (jeżeli takie występuje) nie uległo przedawnieniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż przez Gminę drewna, pozyskanego z wylesienia terenów Projektu, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT...
 2. Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem, w sytuacji, gdy drewno pozyskane z wycinki będzie przedmiotem sprzedaży przez Gminę...
 3. Czy dla celów odliczenia VAT Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem, w sytuacji gdy drewno pozyskane z wycinki będzie przedmiotem opodatkowanej VAT sprzedaży przez Gminę, w okresach, w których w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał/powstanie obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała/otrzyma fakturę...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Sprzedaż drewna przez Gminę, pozyskanego z wycinki drzew z terenów objętych Projektem, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.
 2. Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem, w sytuacji gdy drewno pozyskane z wycinki będzie przedmiotem sprzedaży przez Gminę.
 3. Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem, w sytuacji gdy drewno pozyskane z wycinki będzie przedmiotem opodatkowanej VAT sprzedaży przez Gminę, na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT, tj. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał/powstanie obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała/otrzyma fakturę.

Ad 1. Opodatkowanie VAT sprzedaży drewna.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że drewno stanowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a sprzedaż drewna należy uznać za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie działać ona w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa sprzedaży jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowej czynności działa ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, że Gmina będzie dokonywała sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew z terenów objętych Projektem, na rzecz Wykonawcy za wynagrodzeniem i będzie działała jednocześnie w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT. W opinii Gminy sprzedaż drewna na rzecz Wykonawcy nie jest również zwolniona z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Gmina wskazała, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak IPTPP4/443-430/14-4/ALN, w której organ uznał, że: „w związku ze sprzedażą drewna Gmina dokonuje/będzie dokonywała odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i występuje/wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Zatem czynność ta podlega/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Podobny pogląd został zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. znak ILPP1/443-497/13-4/JSK.

Ad 2. Prawo do odliczenia VAT od wydatków na wycinkę drzew.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, Gmina zauważyła, że jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 wskazanej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności - wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, że z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów objętych Projektem na rzecz Wykonawcy, Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT, gdyż dostawa towarów będzie się odbywała na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaży), zawartych przez Gminę z osobami trzecimi. W konsekwencji uznać należy, że Gmina będzie dokonywała odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, jak zostało wskazane, w ocenie Gminy, dostawa ta nie korzysta ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostaje spełniony w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym.

Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano wyżej, umowa sprzedaży stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika zobligowana będzie do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Gminy, będzie istniał zatem bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, tj. sprzedażą przez Gminę drewna pozyskanego z tej wycinki na rzecz Wykonawcy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, należy uznać, że w przypadku sprzedaży w całości drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów objętych Projektem będzie istniał bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na wylesienie terenów Projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę, tj. sprzedażą. Zatem drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy o VAT) warunków odliczenia podatku również zostaje spełniony na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie, między innymi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. znak ILPP1/443-497/13-5/JSK, w której organ stwierdził, że: „Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki ponoszone w związku z pozyskiwaniem drewna przez Zainteresowanego są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży”.

Podobne stanowisko zostało zajęte w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2013 r. znak IPTPP2/443-788/13-3/PR, w której wskazano „Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie spełniony, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2012 r. znak ILPP2/443-1539/11-4/AD - „W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione przez nią wydatki (tj. usługi wycinki) mają bezpośredni i ścisły związek z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych VAT, tj. ze sprzedażą drzewa”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2014 r. znak IPTPP4/443-330/14-7/BM oraz z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak IPTPP4/443-430/14-5/ALN, a także z dnia 4 grudnia 2014 r. znak ILPP2/443-969/14-2/MN.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Gminy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione oraz przyszłe wydatki na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem, w sytuacji gdy drewno pozyskane z wycinki będzie w całości przedmiotem sprzedaży przez Gminę. Przedmiotowe wydatki będą bowiem w całości związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT Gminy.

Ad 3. Zasady odliczenia VAT od wydatków na wycinkę drzew.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. l0b pkt 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług wynika z faktur otrzymanych przez podatnika, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, od początku realizacji zadania wylesienia terenów Projektu Gmina posiadała zamiar opodatkowanej VAT sprzedaży drewna uzyskanego z tej wycinki. W tej sytuacji w ocenie Gminy, przysługuje/będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wycinkę drzew z terenów objętych Projektem, w sytuacji gdy drewno pozyskane z tej wycinki będzie w całości przedmiotem opodatkowanej VAT sprzedaży przez Gminę, na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał/powstanie obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała/otrzyma fakturę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.