ITPP1/4512-531/15/DM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z rekompensatą wypłacaną Spółce od 1 stycznia 2013 r. za realizację zadania przewozowego, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przedmiotowego wydatku?
ITPP1/4512-531/15/DMinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. gmina
  3. podatek naliczony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto (dalej: Gmina) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Jednakże, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, w związku z czym na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT zaliczane są one do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wśród czynności opodatkowanych dokonywanych przez Gminę w charakterze podatnika VAT znajduje się m.in. sprzedaż biletów uprawniających do korzystania ze środków transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę.

Sprzedaż biletów uprawniających do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę realizowana jest na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Gminę m.in. z m Sp. z o.o., M S.A. oraz z M Sp. z o.o. Sprzedaż biletów ujmowana jest w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT Gminy. Z tytułu sprzedaży biletów Gmina odprowadza do budżetu Państwa podatek VAT.

Zapewnienie mieszkańcom miasta lokalnego, publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publiczności jest zadaniem własnym Gminy. W celu realizacji powyższego zadania własnego, Gmina powołała na mocy decyzji Rady Miasta wyrażonej Uchwałą spółkę komunalną – M Spółka z o.o. (dalej: Spółka). Gmina posiada 100% udziałów w Spółce.

Spółka pozostaje podmiotem wewnętrznym, realizującym, jako operator publicznego transportu zbiorowego zadania własne Gminy w oparciu o umowę wykonawczą (Umowa w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego jako podmiotu wewnętrznego; dalej: Umowa). Unormowania Umowy oparte są na przepisach Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Z tytułu realizacji zadań przewozowych, Gmina od 1 stycznia 2013 r. wypłaca Spółce rekompensatę, która stanowi obrót podlegający opodatkowaniu VAT. Należne wynagrodzenie dokumentowane jest przez Spółkę wystawianymi na Gminę fakturami VAT.

Prawidłowość takiego rozliczenia potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej 19 marca 2015 r. dla M Sp. z o.o. interpretacji indywidualnej znak XXXXX/XXX-XXXX/XX/XX.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rekompensatą wypłacaną Spółce od 1 stycznia 2013 r. za realizację zadania przewozowego, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przedmiotowego wydatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia od Spółki usług przewozowych w zakresie komunikacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy przepis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s.1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Gmina dokonuje sprzedaży biletów na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie sprzedaży biletów. Z tytułu sprzedaży biletów Gmina rozpoznaje podatek należny, który wykazuje w rejestrach sprzedaży, deklaracjach VAT oraz odprowadza do budżetu Państwa.

Sprzedaż biletów jest czynnością opodatkowaną. W sytuacji gdy Gmina ponosi wydatki związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem usług w zakresie realizacji zadania przewozowego.

Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ spełniona jest przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nabywane towary i usługi służą bowiem wykonywanym przez Gminę czynnością opodatkowanym. Zatem, Gminie będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez M Sp. z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że – jak wynika z wniosku – sprzedaż biletów uprawniających do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego jest/będzie realizowana przez Gminę, a poniesione wydatki udokumentowane otrzymanymi fakturami służą wyłącznie „wykonywanym przez Gminę czynnościom opodatkowanym”.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.