ITPP1/4512-512/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na budowę i utrzymanie bieżące hali sportowej.
ITPP1/4512-512/16/AJinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. inwestycje
  3. podatek naliczony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na budowę i utrzymanie bieżące hali sportowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na budowę i utrzymanie bieżące hali sportowej.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków krajowych projektu pn. „...” (w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r. Jako Wnioskodawca zaliczyła koszty podatku VAT planowanej inwestycji do kosztów niekwalifikowanych projektu. Gmina posiada ostateczną decyzję na budowę hali sportowej. Inwestycje planuje zrealizować w latach 2017-2019. Przedmiotem projektu jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół na działce nr ... w miejscowości C..., stanowiącej własność Gminy. Projektowana hala będzie salą pełnowymiarową z boiskiem o wymiarach płyty boiska 20x40. Hala sportowa posiadać będzie cztery boiska do gier zespołowych (do piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej oraz koszykówki). W części zaplecza na parterze zaprojektowano również salę ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych. Na parterze rozmieszczone zostaną magazyny na sprzęt sportowy, pomieszczenie trenera, pokój lekarski. Na antresoli w hali sportowej wzdłuż dłuższego boku zaprojektowano widownię na 214 osób. Hala wyposażona będzie również w rozsuwane trybuny na 96 miejsc.

Wybudowany budynek hali sportowej będzie własnością Gminy. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, Gmina ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiałów, wykonaniem robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Wydatki te będą dokumentowane wystawianymi na Gminę przez wykonawcę fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Po zakończeniu inwestycji, Gmina przekaże halę sportową w odpłatną dzierżawę samorządowej instytucji kultury tj. ... Ośrodkowi Kultury i Sportu w C... (zwana w dalszej części wniosku – ...OKiS) na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy. Gmina będzie wystawiała faktury VAT ...OKiS i pobierała z tytułu dzierżawy wynagrodzenie.

...OKiS został powołany przez Radę Gminy Uchwałą nr ..., zgodnie ze statutem posiada odrębną od Gminy osobowość prawną, jako odrębny podmiot prowadzi działalność gospodarczą oraz finansową. ...OKiS prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, sportu i turystyki. Zgodnie ze statutem ...OKiS może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrywanie bieżącej działalności.

Czynności związane z administrowaniem halą sportową, tj. otwieraniem i zamykaniem, czuwaniem nad przestrzeganiem regulaminu, pobieraniem opłat, wystawianiem faktur i/lub paragonów, prowadzeniem harmonogramu zajęć na hali sportowej, prowadzenia rejestru wynajmujących halę sportową, zostanie przekazane ...OKiS na podstawie Zarządzenia Nr ... Wójta Gminy z dnia ... 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w C... . Zarządzenie wejdzie w życie w dniu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie hali sportowej. Z tytułu świadczenia usług administrowania salą gimnastyczną, instytucja kultury będzie otrzymywać od Gminy wynagrodzenie i będzie wystawiała na Gminę faktury VAT.

Hala sportowa będzie udostępniana przez ...OKiS w dwojaki sposób (zgodnie z ww. Zarządzeniem):

  1. odpłatnie – wynajem komercyjny, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm w celu np. organizacji sportowych gier zespołowych, zajęć fitness, pokazów itp. od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-22.00 oraz w pozostałych dniach tygodnia, wolnych od prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  2. nieodpłatnie na cele kulturalne i edukacyjne dla placówek oświatowych, ośrodka kultury oraz klubów sportowych z terenu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00.

Po zakończeniu inwestycji Gmina będzie ponosiła bieżące wydatki związane z utrzymywaniem hali sportowej tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia hali, koszty ewentualnych remontów, udokumentowane wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Czynności związane z wynajmowaniem hali będą wykonywane w imieniu i na rzecz samorządowej instytucji kultury, ...OKiS będzie widniał jako sprzedawca usługi wynajmu hali sportowej na wystawianych fakturach VAT/paragonach, ...OKIS będzie wykazywał te usługi w rejestrach i deklaracjach VAT oraz będzie rozliczał z tego tytułu VAT należny.

...OKiS będzie wykorzystywać powstały obiekt na podstawie umów najmu dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (DZ. U. z 2016, poz. 710) oraz nieodpłatnie (czynność niepodlegająca opodatkowaniu) na cele kulturalne i edukacyjne – zostanie udostępniona dla placówek oświatowych, ośrodka kultury oraz klubów sportowych z terenu Gminy.

Zamiarem Gminy jest wydzierżawienie hali sportowej podmiotowi, który regularnie zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych i sportowych. Hala będzie wykorzystywana przez Gminę wyłącznie do dzierżawy na rzecz ...OKiS czyli czynności opodatkowanej. Gmina nie będzie zarządzała halą sportową ani nie będzie organizowała wydarzeń mających odbywać się w tej hali. ...OKiS będzie wykorzystywał halę do różnych czynności prawnych i faktycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Gmina C... jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu – w związku z wydatkami inwestycyjnymi związanymi z planowaną inwestycją polegającą na budowie hali sportowej w C...?

Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione z tytułu planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej w C...?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zadania oraz poniesione wydatki w ramach budowy Hali sportowej będą miały charakter inwestycyjny. Projekt jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę, która będzie wykorzystywać efekty projektu do wykonywania czynności opodatkowanych – dzierżawy na rzecz ...OKiS. W przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz 710), bowiem obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na podstawie odpowiednich przesłanek a mianowicie gdy:

  1. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT,
  2. nabywane towary i usługi wykorzystywane zostaną przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanej VAT (wydzierżawienie odpłatne na rzecz ...OKiS przez Gminę)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną inwestycją Gmina będzie miała możliwość „odzyskania” naliczonego podatku VAT zarówno w trakcie ponoszenia kosztów inwestycyjnych podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu, ponieważ zamiarem Gminy jest przekazanie nieruchomości w dzierżawę ...OKiS na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej oraz pobieranie od dzierżawcy opłat z tytułu wydzierżawienia obiektu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu budowy hali sportowej. Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją omawianej inwestycji. Hala sportowa zostanie przekazana umownie w odpłatną dzierżawę ...OKiS na podstawie umowy dwustronnie zobowiązującej i wzajemnej – odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu pod dzierżawę nieruchomości jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Odpłatne udostępnianie komercyjne (dzierżawa) hali sportowej przez Gminę na rzecz ...OKiS będzie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy traktowana będzie jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności na tle powołanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że w omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a okoliczności sprawy potwierdzają, że wydatki inwestycyjne, które zostaną poniesione w związku z planowaną inwestycją mają związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (dzierżawa Hali na rzecz ...OKiS).

Zatem z uwagi na związek poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu z czynnościami opodatkowanymi, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającą z przyszłych faktur dokumentujących ich poniesienie w związku z realizacją opisanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.