ITPP1/4512-466/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy usługi dzierżawy hali sportowo-widowiskowej świadczone przez Gminę na rzecz instytucji kultury będą podlegały opodatkowaniu VAT?
2) Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej, która będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz instytucji kultury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 17 sierpnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy hali sportowej na rzecz samorządowej instytucji kultury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na budowę i utrzymanie bieżące tej hali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 17 sierpnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy hali sportowej na rzecz samorządowej instytucji kultury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na budowę i utrzymanie bieżące tej hali.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina P. (dalej: „Gmina” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Gmina ponosi i będzie ponosiła w przyszłości nakłady na budowę hali sportowo-widowiskowej. Celem realizowanego zadania pod nazwą „...” (dalej: „Hala sportowo-widowiskowa”) jest przede wszystkim budowa hali sportowo-widowiskowej, w której skład wchodzić będą: sala sportowa z trybunami wraz z salami ćwiczeń oraz zapleczem rekreacyjnym (m.in. sauna, sanitariaty, gabinet lekarski, szatnie), bazą noclegową oraz zapleczem gospodarczym. Gmina jest w trakcie realizacji tej inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji przewidziano na sierpień/wrzesień 2016 r.

W związku z ww. budową Gmina ponosi/ będzie ponosiła wydatki obejmujące nabycie towarów oraz usług, m.in. robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W przyszłości Gmina będzie ponosić wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, a w szczególności wydatki związane z nabyciem „mediów” (woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych), wykonywaniem niezbędnych przeglądów technicznych, zakup środków czystości, konserwacja urządzeń znajdujących się na obiekcie.

W związku z powyższym Gmina otrzymuje/otrzyma od kontrahentów „faktury VAT” z wykazanymi na nich kwotami podatku VAT.

Hala sportowo-widowiskowa miała zostać odpłatnie przekazana do spółki prawa handlowego w formie dzierżawy. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących zostało potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2013 r., o sygn. .... Niemniej jednak, ze względów organizacyjnych, Gmina planuje zmianę podmiotu, który w przyszłości miałby zarządzać halą. Hala sportowo-widowiskowa (po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania) ma zostać odpłatnie wydzierżawiona na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy, tj. instytucji kultury (Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w P...), zamiast jak Gmina pierwotnie planowała na rzecz spółki prawa handlowego. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług dzierżawy Gmina zamierza wystawiać faktury na rzecz instytucji kultury, które będą ujmowane w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług, Gmina zamierza wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Ponadto wskazano, że „Hala sportowo-widowiskowa” (po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania) ma zostać odpłatnie wydzierżawiona na rzecz samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w P..., która została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej Nr ... z dnia 29 listopada 2000 r. i jako instytucja kultury, posiada osobowość prawną na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy usługi dzierżawy hali sportowo-widowiskowej świadczone przez Gminę na rzecz instytucji kultury będą podlegały opodatkowaniu VAT?
  2. Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej, która będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz instytucji kultury?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1. Usługi dzierżawy hali sportowo-widowiskowej na rzecz instytucji kultury będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Ad. 2. Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz instytucji kultury.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad 1. Opodatkowanie VAT dzierżawy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowej czynności działa ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze fakt, że Gmina będzie wykonywać usługę dzierżawy za wynagrodzeniem na rzecz odrębnego od Gminy podatnika, tj. instytucji kultury i będzie działać w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy transakcja ta nie będzie również zwolniona z VAT, gdyż ani ustawa o VAT ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Ad 2. Prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu, których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest, więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie, których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
  • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, to jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, że z tytułu dzierżawy Gmina będzie podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przez Gminę z instytucją kultury. W konsekwencji uznać należy, że Gmina będzie dokonywać odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, zdaniem Gminy, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostanie spełniony.

Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano powyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika zobligowana będzie do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Gminy, w przypadku odpłatnej dzierżawy hali sportowo-widowiskowej na rzecz instytucji kultury będzie istnieć bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, należy uznać, że w przypadku odpłatnej dzierżawy Hali sportowo-widowiskowej będzie istnieć bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z jej budową i utrzymaniem, a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. odpłatną dzierżawą. Zatem również drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy o VAT) warunków odliczenia podatku również zostanie spełniony.

Tym samym, w ocenie Gminy, bez znaczenia dla prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostaje planowana zmiana podmiotu (ze spółki prawa handlowego na instytucję kultury), do którego ma zostać przekazana w odpłatną dzierżawę hala sportowo-widowiskowa. Instytucje kultury posiadają odrębną od Gminy osobowość prawną na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zatem są odrębnymi podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych/ które zostaną poniesione na budowę i bieżące funkcjonowanie hali sportowo-widowiskowej.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1003/11-7/RG, uznał, że „(...) w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem wybudowana hala sportowo-widowiskowa służyć będzie wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz MGOK. bowiem zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna, jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną”.

W interpretacji z dnia 16 października 2013r., sygn. IPTPP 1/443-628/13-5/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi, wskazał, że „ nabywane przez Gminę w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji towary i usługi, Gmina zamierza wykorzystywać do wykonywania czynności odpłatnego udostępniania sali na rzecz instytucji kultury, tj. GOKiS na podstawie umowy dzierżawy. (...) Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana, jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy towarów i usług związane z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z budową i funkcjonowaniem sali gimnastycznej będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z budową i funkcjonowaniem sali gimnastycznej”.

Podobne stanowisko zajął przykładowo:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2011 r. sygn. ITPP1/443-611/11/IK, w której stwierdził, że: „Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika. że Gmina realizuje inwestycję, w ramach, której powstaną: basen sportowy, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, niezależny kompleks pomieszczeń odnowy biologicznej, pomieszczeń szatni, pomieszczeń administracyjno-socjalnych i usługowych. Inwestycja po wybudowaniu zostanie oddana w dzierżawę spółce prawa handlowego, której jedynym udziałowcem będzie Gmina. Mając, zatem na uwadze powołany wyżej stany prawny w odniesieniu do okoliczności przedstawionych we wniosku stwierdzić należy, iż skoro wybudowany kompleks będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych (dzierżawa). Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji, o ile nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 powołanej ustawy”;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-172/11-2/AK, w której organ podatkowy stwierdził, że: , Jeżeli zatem uzyskany przez Gminę czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy – z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi – przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wytworzeniem przedmiotowego lodowiska. Reasumując, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową lodowiska, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających w art. 88 ustawy”;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-643/11-3/JM, stwierdzając, że: „Reasumując, w przedmiotowej sprawie w sytuacji, gdy nabywane, w ramach realizacji projektu „...” towary i usługi będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czyli tych dotyczących umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zawartej ze Sp. z o. o), to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. zawartego w fakturach dokumentujących te zakupy. Natomiast, gdy w deklaracji podatkowej sporządzonej za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Miasto będzie miało prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy”.

Podsumowując Gmina stoi na stanowisku, że:

  • usługi dzierżawy hali sportowo-widowiskowej na rzecz instytucji kultury będą podlegać opodatkowaniu VAT, a Gmina będzie w przypadku tej transakcji działać w charakterze podatnika VAT;
  • Gminie przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej, która będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz instytucji kultury, na zasadach wynikających z art. 86 ustawy o VAT, czyli „na bieżąco”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.