ITPP1/443-793/11/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów, w tym nagród oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 czerwca 2011 r.) uzupełniony w dniu 1 sierpnia 2011 r. udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, w tym nagród oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2011 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 1 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, w tym nagród oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina wraz ze szkołami organizuje konkursy, w których uczestniczą uczniowie szkół. Gmina nabywa nagrody, które otrzymują uczniowie w ramach zorganizowanego konkursu.

Gmina jest organizatorem gminnych turniejów związanych ze sportem, kulturą, w których uczestniczą dorośli (mieszkańcy gminy). Zakupione towary przeznacza się na zorganizowanie ww. wymienionych imprez oraz na nagrody dla uczestników konkursu.

Rady Sołeckie w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami wiejskimi organizują dla mieszkańców, dzieci swojego sołectwa festyny, turnieje. W ramach tych przedsięwzięć zakupione towary (w tym nagrody) przeznacza się dla uczestników biorących udział w wyżej wymienionych imprezach.

Gmina jest organizatorem dożynek gminnych, turnieju sołectw, w których uczestniczą sołectwa gminy. Zakupione towary przeznacza się na zorganizowanie ww. imprez oraz nagrody dla uczestników konkursów.

Gmina przekazuje nieodpłatnie artykuły z logo Gminy w celach promocyjnych, których koszt nie przekracza 10 zł oraz artykuły, których koszt przekracza 10 zł i do których nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób. Artykuły, których koszt nie przekracza 10 zł stanowią prezenty o małej wartości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z przekazaniem nieodpłatnym nagród uczniom uczestniczącym w konkursach wystąpi podatek należny – sprzedaż opodatkowana od nieodpłatnie przekazanych towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego...
 2. Czy w związku z przekazaniem nieodpłatnym towarów, w tym nagród dla uczestników, na zorganizowanie gminnych turniejów związanych ze sportem i kulturą wystąpi podatek należny – sprzedaż opodatkowana od nieodpłatnie przekazanych towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego...
 3. Czy w związku z przekazaniem nieodpłatnym zakupionych towarów, w tym nagród dla uczestników, na zorganizowanie przez rady sołeckie festynów, turniejów wystąpi podatek należny – sprzedaż opodatkowana od nieodpłatnie przekazanych towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego...
 4. Czy w związku z przekazaniem nieodpłatnym zakupionych towarów, w tym nagród dla uczestników, na zorganizowanie dożynek gminnych, turnieju sołectw wystąpi podatek należny – sprzedaż opodatkowana od nieodpłatnie przekazanych towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego...
 5. Czy nieodpłatne przekazanie towarów z logo gminy, których nie można uznać za drukowane materiały reklamowe w celach promocyjnych, których wartości przekracza 10 zł i do których nie prowadzi się ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych wystąpi podatek należny – sprzedaż opodatkowana od nieodpłatnie przekazanych towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie nieodpłatnie nagród uczniom szkół uczestniczących w konkursach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na to, że wydanie tych towarów odbywa się w celach ściśle związanych z prowadzoną działalnością. Zakupu nagród nie można łączyć z potrzebami osobistymi osób wskazanych w tym przepisie. W konsekwencji, w ocenie gminy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu wszystkich towarów ani nie wystąpi podatek należny.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie nieodpłatne nagród, towarów dla uczestników gminnych turniejów związanych ze sportem oraz kulturą jest zwolnione od podatku od towarów i usług. Wszystkie zakupione towary przeznaczone są na zorganizowanie wyżej wymienionych imprez i nie wiążą się z osiągnięciem zysku. W konsekwencji gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów ani nie wystąpi podatek należny.

W ocenie Wnioskodawcy zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie nieodpłatnie towarów dla uczestników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na to, że wydanie tych towarów odbywa się w celach ściśle związanych z prowadzoną działalnością, zgodnie z uchwałami wiejskimi. Zakupu towarów (w tym nagród) nie można łączyć z potrzebami osobistymi osób wskazanych w tym przepisie. W konsekwencji, w ocenie gminy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu wszystkich towarów ani nie wystąpi podatek należny.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie nieodpłatnie towarów dla uczestników dożynek gminnych, turnieju sołectw gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na to, że wydanie tych towarów odbywa się w celach ściśle związanych z prowadzoną działalnością - przekazanie towarów na zorganizowanie dożynek gminnych, turnieju sołectw. Zakupu towarów (w tym nagród) nie można łączyć z potrzebami osobistymi osób wskazanych w tym przepisie. W konsekwencji, w ocenie gminy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu wszystkich towarów ani nie wystąpi podatek należny.

Z kolei nieodpłatne przekazanie towarów z logo gminy w celach promocyjnych nie można uznać za drukowane materiały reklamowe, ponieważ jest to tylko nadruk wykonany zgodnie z umową na towarze, a nie drukowany materiał reklamowy. Przekazanie nieodpłatne towarów nie przekraczających 10 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy. Przekazanie nieodpłatne towarów powyżej 10 zł, jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 i jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wystąpi podatek należny – sprzedaż opodatkowana i prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W myśl art. 7 ust. 3 ww. ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Na mocy art. 7 ust. 4 cyt. ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy).

Z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 32 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym
 • z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Zauważyć należy, iż zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie z cyt. wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857). Natomiast związek stowarzyszeń i innych osób prawnych uregulowany został przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Najistotniejszym zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina organizuje konkursy wraz ze szkołami dla uczniów tych szkół, gminne turnieje związane ze sportem i kulturą, festyny i turnieje (organizowane przez rady sołeckie), jak również dożynki gminne i turnieje sołectw. Ponadto Gmina zakupuje towary, w tym nagrody, które następnie przekazywane są uczestnikom ww. przedsięwzięć. W celach promocyjnych Gmina nieodpłatnie przekazuje także artykuły z logo Gminy stanowiące prezenty o małej wartości, których koszt nie przekracza 10 zł oraz artykuły, których koszt przekracza 10 zł i do których nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości tych osób.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy w pierwszej kolejności, że gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z kolei do zadań własnych gminy - stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  1. działalności w zakresie telekomunikacji,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 18. promocji gminy,
 19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, że organizacja wymienionych we wniosku, tzw. „imprez masowych”, dostępnych dla ogółu mieszkańców Gminy jest czynnością związaną z działalnością Gminy, z realizacją jej zadań własnych, które obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania związane z edukacją, kulturą, kulturą fizyczną.

Ponadto z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy) wynika, że do zadań własnych gminy należą również działania związane z promocją. A zatem nieodpłatne wydawanie towarów z logo Gminy, w tym prezentów o małej wartości, jak również prezentów o wartości przekraczającej 10 zł, dla których Gmina nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, należy - stosownie do powyższych uregulowań - do zadań własnych Gminy. Oznacza to, że czynność przekazania ww. towarów przez Gminę w ramach promocji, uznać należy za zadanie własne Gminy.

W sytuacji, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, gdy Gmina nabywa towary z zamiarem nieodpłatnego przekazania w ramach organizowanych konkursów, turniejów, festynów, jak również w celach promocji, stwierdzić należy, iż zna przeznaczenie nabywanych towarów. W związku z tym, nabycie nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi, a więc Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów podlegających nieodpłatnemu przekazaniu, w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy nie przysługuje prawo od obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z ww. czynnościami - przekazanie nieodpłatne towarów, w tym nagród uczniom uczestniczącym w konkursach szkolnych, w ramach organizowanych festynów i turniejów przez rady sołeckie, czy też dożynek gminnych i turnieju sołectw, jak również towarów z logo Gminy w ramach promocji Gminy, w tym zarówno o wartości nieprzekraczającej, jak i przekraczającej 10 zł, jako związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ nie będą spełnione wszystkie przesłanki, pozwalające uznać daną transakcję za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu - zawarte w powołanym art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważyć należy, że w przedstawionym we wniosku własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, Gmina wskazała że przekazanie nieodpłatnie nagród dla uczestników gminnych turniejów związanych ze sportem oraz kulturą podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustosunkowując się do powyższego podnieść należy, że wobec tego, iż jak wykazano powyżej nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie zachodzi konieczność analizowania kwestii związanej ze zwolnieniem od podatku tych czynności na podstawie ww. przepisów.

Dodatkowo zwrócić należy także uwagę na to, że pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług, tj. brak kwoty podatku należnego - pojęcia związane ze zwolnieniem od podatku i nieopodatkowaniem nie są tożsame.

Reasumując uznać należy, że Gminie z tytułu opisanych we wniosku nieodpłatnych przekazań towarów, w tym nagród dla uczestników konkursów nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. Przekazania te nie będą także podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wyżej wskazanych względów, oceniając całościowo stanowisko przedstawione we wniosku, uznać należało je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.