ITPP1/443-1407/11/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Gmina ma prawo odzyskac podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 17 października 2011 r.), uzupełnionym w dniu 6 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina zrealizowała inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie. Działanie: 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. Planowany koszt inwestycji: 2.297.222,42 zł, w tym podatek VAT ok. 375.000,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu sprawności i kondycji sportowej, poszerzenia aktywnego spędzania wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia, niwelowania różnic rozwojowych wynikających z braku nowoczesnej infrastruktury społecznej oraz będzie sprzyjać podniesieniu jakości życia mieszkańców Gminy.

Inwestycja w głównej mierze zaspokoi potrzeby sportowe i kulturalne około 300 uczniów Zespołu Szkół. Inwestycja będzie pełnić nie tylko funkcję hali sportowo-widowiskowej dla uczniów Zespołu Szkół, ale również dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych mieszkańców Gminy. Wykorzystanie przez nich hali na zajęcia sportowe w godzinach popołudniowych i wieczornych wzbogaci ofertę spędzania wolnego czasu i poprzez podniesienie poziomu sprawności fizycznej przyczyni się do poprawy stanu ich zdrowia.

Z wybudowanego obiektu będą korzystać nie tylko uczniowie szkół gminnych, ale także wszyscy mieszkańcy Gminy. Realizacja obiektu umożliwi organizację programowych zajęć edukacyjnych i wychowania fizycznego, jak również organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych adresowanych zarówno do uczniów, jak i mieszkańców gminy. Hala stanowić będzie doskonałe zaplecze sportowe dla Klubu sportowego oraz lokalnych stowarzyszeń. Dostęp do obiektu będą miały również osoby pragnące czynnie wypoczywać. Hala jest również doskonałym przykładem likwidacji barier architektonicznych umożliwiającym aktywizację sportową osób niepełnosprawnych.

Hala będzie również miejscem organizacji imprez gminnych o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i świąteczno-rocznicowym w czasie wolnym od zajęć szkolnych, podczas weekendów przeznaczonych dla społeczności lokalnej.

W celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, gmina wykonuje zadania własne, określone w ustawie o samorządzie gminnym, do których należą m.in. zadania dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina jest podatnikiem podatku VAT. Dnia 1 grudnia 2005 r. dokonano zgłoszenia aktualizującego NIP-2, gdzie podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina, a nie Urząd Gminy. Nabyty towar - inwestycja (hala sportowo-widowiskowa) nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ Gmina nie wykonuje sprzedaży opodatkowanej, związanej ze świadczeniem usług w zakresie wynajmu hali ( art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

Gmina wnosi o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług.

Zgodnie z urzędową wykładnią Ministra Finansów podatek VAT może stanowić koszt kwałifikowalny, gdy beneficjent będący podatnikiem podatku VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

W uzupełnieniu wskazano, iż Gmina nie osiąga dochodów z ww. obiektu. Wybudowana hala sportowo-widowiskowa w drodze uchwały Rady Gminy została przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy- Zespołowi Szkół.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyty towar - hala sportowo-widowiskowa nie będzie służyć do wynajmu, czyli świadczenia usług. Będzie wykorzystywana przez uczniów Zespołu Szkół, również dla młodzieży ponadgimazjalnej i dorosłych mieszkańców Gminy na zajęcia sportowe. Organizowane będą programowe zajęcia edukacyjne i wychowania fizycznego, pozalekcyjne zajęcia sportowe, adresowane zarówno do uczniów, jak i mieszkańców gminy.

Hala będzie również miejscem organizacji imprez gminnych o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i świąteczno-rocznicowym w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla społeczności lokalnej.

Przewiduje się możliwość odpłatnego wynajmowania części lub całości pomieszczeń, z wyłączeniem zadań statutowych lokalnych organizacji pozarządowych, dla których pomieszczenia hali wynajmowane będą nieodpłatnie.

Pobierając ewentualne opłaty za wynajem hali w symbolicznej wysokości tytułem poniesionych kosztów, Gmina nie będzie korzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po zakończeniu budowy hali, powstała infrastruktura sportowa pozostała własnością Gminy.

Instytucją odpowiedzialną za eksploatację wybudowanej hali sportowo-widowiskowej będzie Zespół Szkół, będący jednostką organizacyjną Gminy, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Gminie - podatnikowi podatku VAT - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że m.in. świadczenie usług, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynność ta jest wykonywana odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W oparciu o zapis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W art. 6 ust. 1 tej ustawy wskazano, iż do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W świetle art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in.: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina zrealizowała inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z uchwałą Rady Gminy została przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd Zespołowi Szkół.

Wobec powyższego nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd nowowybudowanej hali sportowo-widowiskowej jednostce organizacyjnej Gminy nie będzie podlegało czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nieodpłatne przekazanie ww. inwestycji do użytkowania odbyło się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny stwierdzić należy, iż w zaistniałej sytuacji nie została spełniona przesłanka określona w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi poniesione w związku z realizacją ww. inwestycji, nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Zatem Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń