ITPB4/4511-346/16/JG | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (działki nr 689/70) Gminie i Miastu ... korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
ITPB4/4511-346/16/JGinterpretacja indywidualna
 1. cel publiczny
 2. drogi publiczne
 3. działki
 4. gmina
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. umowa darowizny
 7. wywłaszczenie
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Mąż Wnioskodawczyni nabył w dniu 2 czerwca 2004 r. po swoim ojcu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego niezabudowaną nieruchomość gruntową o pow. 591 m2, oznaczoną nr (...), stanowiącą część drogi dojazdowej do dalej leżących posesji zabudowanych w obrębie miejscowości (...) określonej jako ulica (...) łącznie z nieruchomością zabudowaną znajdującą się w tej samej miejscowości jako działka oznaczona nr (...) leżąca przy ul. (...). Ww. działki posiadały księgę wieczystą o nr KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w (...) VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na podstawie notarialnej umowy darowizny w dniu 20 kwietnia 2010 r. ww. nieruchomości (działki nr (...) i nr (...)) zostały przekazane Wnioskodawczyni. Przekazanie zostało dokonane w trakcie trwania małżeństwa, w którym od dnia 4 października 2001 r. obowiązywała umowa małżeńska wyłączająca wspólną własność.

Wiosną 2011 r. przedstawiciele Gminy i Miasta (...) zgłosili Wnioskodawczyni potrzebę uregulowania stanu prawnego ulicy (...), w której duży udział ma działka o nr (...) będąca własnością Wnioskodawczyni. Argumentowali to tym, że w dalszej części wspomnianej drogi nastąpił w ostatnich latach rozwój budownictwa jednorodzinnego i dlatego istnieje potrzeba dokonania dla tych mieszkańców przez gminę inwestycji na całej ulicy (...), takich jak: poprowadzenie głównego ujęcia gazu, kanalizacji, utwardzenie całości drogi kostką betonową oraz zamontowanie lamp oświetleniowych. Gmina nie może uruchomić ww. prac dopóki nie zostanie spełniony warunek przejęcia przez nią całości drogi. W krótkim czasie gmina przedstawiła sporządzoną wycenę wspomnianej działki (...). Dokument ten wykonało na zlecenie gminy biuro rzeczoznawcy. Wnioskodawczyni nie jest w posiadaniu tego dokumentu i nie pamięta nazwy biura, były w nim podane wskaźniki na podstawie których wykonano wyliczenia. W trakcie tego spotkania przedstawiono Wnioskodawczyni dwie możliwości przejęcia przez gminę działki: jedna to możliwość wywłaszczenia, a druga dająca możliwość porozumienia się stron co do ceny sprzedaży na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Po zapoznaniu się z dokumentem wyceny dokonanym przez biuro rzeczoznawcy na kwotę 42.280 zł Wnioskodawczyni postanowiła zaakceptować podaną kwotę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (działki nr ...) Gminie i Miastu (...) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie zaistniałego stanu faktycznego oraz brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również wydanej interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB4/415-454/11-4/JK2 z dnia 28 sierpnia 2011 r. i późniejszej interpretacji tego samego organu IPPB4/4511-795/15-4/MS2 z dnia 15 października 2015 r. nabycie nieruchomości w drodze darowizny i sprzedaż gminie na cele uzasadniające jej wywłaszczenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni druga z przesłanek art. 21 ust. 1 pkt 29 wyłączająca zwolnienie nie wystąpiła ponieważ art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wskazuje, że przekazanie nieodpłatne nieruchomości w formie darowizny nie pozwala na ustalenie jej ceny nabycia. Nieruchomość została sprzedana gminie na mocy porozumienia stron, więc do wywłaszczenia nie doszło. Wykup tej nieruchomości przez gminę nastąpił z przeznaczeniem na cele publiczne, tym samym uzasadniające jej wywłaszczenie. W umowie sprzedaży nieruchomości w dniu 9 sierpnia 2011 r. w § 9 przedstawiciel gminy i miasta oświadczył, że wymieniona działka nabywana jest pod drogę publiczną, a więc na cel uzasadniający jej wywłaszczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, źródłem przychodów jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  1. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni na podstawie umowy darowizny zawartej 20 kwietnia 2010 r. nabyła niezabudowaną nieruchomości gruntową o powierzchni 591 m2. W 2011 r. dokonano sprzedaży tej nieruchomości na rzecz gminy miasta na cel publiczny.

Oznacza to, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, że od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie nie upłynął okres 5-letni, o którym mowa w przywołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy wynika, że odpłatne zbycie nieruchomości musi nastąpić na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 i 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym jest m.in.: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, także łączności publicznej i sygnalizacji, budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania

Jednakże aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość została odpłatnie zbyta na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Powyższy przepis jednoznacznie wymienia trzy tytuły uzyskania przychodów mogących korzystać ze zwolnienia. Wśród nich jest zarówno odszkodowanie wypłacane stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami jak i odpłatne zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Z analizy tego przepisu wynika również, że zwolnienie nie przysługuje jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
 • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Nabycie ww. nieruchomości przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny było nieodpłatne, należy zatem stwierdzić, że nie wystąpiła sytuacja, w której cena nabycia nieruchomości będzie niższa niż 50% ceny zbycia. Oznacza to, że nie są spełnione oba warunki wyłączające przedmiotowe zwolnienie.

W związku z powyższym, przychód z tytułu odpłatnego zbycia posiadanej przez Wnioskodawczynię nieruchomości, tj. działki nr ... o pow. 591m2 – nabytej w drodze darowizny – na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży ww. nieruchomości stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku zaistniały stan faktyczny różnił się od występującego w rzeczywistości, tj. gdy sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.