ITPB3/4510-587/15/AW | Interpretacja indywidualna

Czy amortyzacja wszystkich środków trwałych przyjętych aportem po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym na pokrycie kapitału zakładowego stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w powstałej Spółce, tj. środki trwałe będące w ewidencji samorządowego zakładu budżetowego:
a) otrzymane nieodpłatnie od Gminy,
b) wytworzone ze środków pochodzących z dotacji
c) zakupione z własnych środków zakładu budżetowego,
a wszystkie wniesione aportem na pokrycie kapitału zakładowego po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego do nowopowstałej Spółki?
ITPB3/4510-587/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. gmina
  3. przekształcanie
  4. sukcesja
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zakład Komunalny w S., będący samorządowym zakładem budżetowym został przekształcony w spółkę prawa handlowego, działającą pod nazwą „X”. Jedynym wspólnikiem jest Gmina. Nowo utworzona spółka rozpoczęła swoją działalność od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę nastąpiło na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 9 ust.1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z późn. zm.).

Spółka kontynuuje działalność, którą prowadził samorządowy zakład budżetowy – 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Gmina wniosła aportem majątek po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym (wkład niepieniężny w postaci aportu całego przedsiębiorstwa).

Na podstawie wykazów ewidencji środków trwałych sporządzonych przez samorządowy zakład budżetowy, Spółka wprowadziła do swojej ewidencji środki trwałe o wartości początkowej równej wartościom początkowym ujętym w majątku przyjętym w samorządowym zakładzie budżetowym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 oraz art. 16h ust.3 ustawy o podatku od osób prawnych. Jednocześnie Spółka w swojej ewidencji odnotowała dotychczasowe umorzenia na dzień zakończenia działalności zakładu. Spółka kontynuuje metodę amortyzacji stosowaną w zakładzie budżetowym.

Na majątek zlikwidowanego zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę składały się środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Gminy, środki trwałe sfinansowane dotacją celową z budżetu Gminy oraz zakupione z własnych środków zakładu budżetowego.

Zakład budżetowy od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych od Gminy, odpisów amortyzacyjnych nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a (nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw) tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od sfinansowanych dotacją na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, sfinansowane ze środków własnych zakładu, przez samorządowy zakład budżetowy były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W nowo utworzonej spółce 100% udziałów objęła Gmina. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy amortyzacja wszystkich środków trwałych przyjętych aportem po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym na pokrycie kapitału zakładowego stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w powstałej Spółce, tj. środki trwałe będące w ewidencji samorządowego zakładu budżetowego:

  1. otrzymane nieodpłatnie od Gminy,
  2. wytworzone ze środków pochodzących z dotacji
  3. zakupione z własnych środków zakładu budżetowego,

a wszystkie wniesione aportem na pokrycie kapitału zakładowego po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego do nowopowstałej Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. l. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Spółka amortyzując składniki majątkowe bierze pod uwagę art. 16, który wprowadza odstępstwo od powyższej zasady, a mianowicie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W sytuacji zatem, gdy określone środki trwałe zakładu zostały wytworzone ze środków pochodzących z dotacji, odpisy umorzeniowe ich dotyczące nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych w spółce powstałej z przekształcenia zakładu budżetowego.

W przedmiotowej sprawie również wskazać należy treść art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw. Na mocy tego przepisu zakład budżetowy nie zaliczał do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych. Dlatego też – uwzględniając zasady kontynuacji – w spółce z o. o. będącej następcą prawnym, przekształconego zakładu budżetowego, odpisy amortyzacyjne od przyjętych w wyniku przekształcenia środków majątku, które zakład otrzymał nieodpłatnie od Gminy nie mogą również stanowić – stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując:

Spółka stała się właścicielem środków trwałych wniesionych aportem niepieniężnym na pokrycie kapitału zakładowego przez Gminę do Spółki. W konsekwencji bowiem Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego co skutkuje tym, że koszty uzyskanych przychodów dla celów podatkowych mogą stanowić takie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które nie są wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.