ITPB3/4510-267/16-2/AD | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej ewentualnej likwidacji, na własność Gminy Miasto wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, a wymieniona Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić na rachunek organu podatkowego?
ITPB3/4510-267/16-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. jednostka samorządu terytorialnego
 3. przychód
 4. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej ewentualnej likwidacji, na własność Gminy Miasto - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej ewentualnej likwidacji, na własność Gminy Miasto.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została utworzona na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powołując do życia wymienioną spółkę Wnioskodawca zaopatrzył ją w majątek niezbędny do prowadzenia działalności, dla której podmiot został utworzony. Aport obejmował także nieruchomości. Podstawowym przedmiotem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

 • administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto,
 • wynajem i zarządzanie kilkudziesięcioma nieruchomościami na terenie Gminy Miasto,
 • wynajem i zarządzanie dwoma ośrodkami wypoczynkowymi oraz jednym ośrodkiem wypoczynkowo-rehabilitacyjnym, zlokalizowanymi na terenie Województwa ...,
 • działalność świadczona przez agencje inkasa,
 • działalność związana z obsługą ... Roweru ....

Organ założycielski spółki Gmina Miasto, zamierza zlikwidować ww. spółkę. W wyniku likwidacji cały majątek trwały Spółki powstały po zakończeniu likwidacji zostanie przekazany nieodpłatnie na rzecz jedynego właściciela - Gmina Miasto.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie.

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej ewentualnej likwidacji, na własność Gminy Miasto wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, a wymieniona Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić na rachunek organu podatkowego ...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie w części dotyczącej skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej ewentualnej likwidacji, na własność Gminy Miasto. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że majątek otrzymany przez wspólnika w ramach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określany jako dywidenda likwidacyjna i podobnie jak zwykła dywidenda stanowi, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu dywidendy. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest natomiast dochód rozumiany jako nadwyżka przychodu nad kosztami jago uzyskania. Tym samym powołane zdarzenie w postaci likwidacji spółki kapitałowej i przejęcia przez udziałowca jej majątku ma charakter podatkowotwórczy, gdyż może kreować powstanie dochodu objętego opodatkowaniem. Jednakże w przypadku Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przepis art. 6 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zwalnia od opodatkowania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymieniona ustawa o dochodach jednostek samorządowych w art. 4 ust. 1 pkt 4 stanowi, że do źródeł dochodów własnych gminy zalicza się dochody z majątku gminy. Ponadto w art. 4 ust. 1 pkt 12 powołanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto stwierdzenie wypełniające katalog dochodów własnych gminy o wszelkie (inne ) dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Zakres odwołania do przepisów odrębnych nie został przez ustawodawcę ograniczony, co oznacza, że również przepisy kodeksu spółek handlowych, a w szczególności zapisy dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym art. 282 Kodeksu spółek handlowych ) wypełniają definicję dochodów własnych gminy w zakresie w jakim przewidują przekazanie gminie majątku w związku z likwidacją spółki kapitałowej, której gmina była jedynym udziałowcem. Kreowanie przez to zdarzenie ( przekazanie majątku likwidowanej spółki) dochodu do opodatkowania, poprzez zaliczenie wartości majątku do przychodu udziałowca, skutkuje uznaniem, że jest to jedna z przewidzianych prawem okoliczności skutkujących powstaniem dochodu po stronie podmiotu przejmującego majątek. Tym samym wykładnia literalna powołanych przepisów (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), wsparta regułami wykładni systemowej, zachowującej spójność powołanych regulacji oraz konieczność uwzględnienia racjonalności ustawodawcy posługującego się terminologią dochodów objętych opodatkowaniem przy jednoczesnym wyłączeniem kategorii „innych dochodów” z zakresu opodatkowania jednostek samorządowych, nakazuje stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi obowiązek podatkowy. Wnioskodawca jest bowiem jednostką samorządową - gminą, której również dochody z tytułu otrzymania majątku likwidowanej spółki kapitałowej są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych jako jej dochody własne, zdefiniowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Określając własne stanowisko w sprawie objętej zapytaniem Wnioskodawca stwierdza zatem, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi obowiązek poboru podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przedmiotowy dochód gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

 1. dochody własne;
 2. subwencja ogólna;
 3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy (art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Kluczowe dla omówienia majątku gminy jako źródła jej dochodów jest wyjaśnienie pojęcia „majątek”, które nie posiada legalnej definicji w systemie prawnym. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) przez pojęcie „mienie” rozumie się własność i inne prawa majątkowe.

W piśmiennictwie przyjmuje się jednak często, że przez termin „majątek” używany na gruncie prawa stanowionego należy rozumieć mienie określone w przepisach ustaw ustrojowych. I tak w myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dochodami z majątku gminy będą więc dochody uzyskiwane z tytułu posiadanego przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności i innych praw majątkowych.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego w wyniku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina Miasto posiada 100% udziałów, cały majątek trwały spółki powstały po zakończeniu likwidacji zostanie przekazany nieodpłatnie na rzecz jedynego właściciela - Gmina Miasto. Należy zatem przyjąć, że stanowi on stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tzw. dochód z majątku gminy. W konsekwencji dochód powstały z tego tytułu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.